Dodatek dla sołtysa

Zgodnie z nowymi przepisami sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej 8 lat, otrzymają dodatek do emerytury w wysokości 300 zł. Świadczenie wypłacane będzie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Świadczenie będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, który należy złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy – DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
  • zaświadczenie burmistrza, (wójta, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji,
  • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtys.
W związku z powyższym Wójt Gminy Drzycim na podstawie posiadanych dokumentów będzie wydawał zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa.

Jeżeli urząd nie będzie dysponował danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, zostanie wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie, będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Pliki do pobrania:
  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.docx (17kB) word
    Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf (243kB) pdf

  2. Klauzula RODO.docx (17kB) word

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Ziółkowska (5 lipca 2023)
Opublikował: Daniel Pożoga (5 lipca 2023, 09:56:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 423