Handel napojami alkoholowymi

Miejsce załatwiania spraw:
Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
pokój nr 2 (sekretariat)
tel. (52) 3317079

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych regulują:
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356 oraz z 2013 r. poz. 1563)
- przepisy prawa miejscowego (Uchwała Nr XXIX/179/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 188).

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ

1.Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
- powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18 % zawartości alkoholu.
4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wójt wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.
5. Zezwolenia wydaje się na czas określony:
   - dla napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - na 2 lata,
   - dla napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - na 4 lata.
6. Ważność zezwolenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie wydania zezwolenia.

WNIOSEK

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
1) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
3) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
4) przedmiot działalności gospodarczej,
5) adres punktu sprzedaży,
6) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Plik do pobrania - druk wniosku Word (43kB) word

ZAŁĄCZNIKI

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
2) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

OPŁATY

1. Opłata skarbowa - dokonanie czynności nie podlega opłacie na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

2. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wnosi się ją  na  rachunek Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Osiu Oddział Drzycim
                     Nr 66 8169 1029 0000 0374 2000 0010
                   przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
   -  525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
   -  525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu                              (z wyjątkiem piwa),
   - 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Wyżej wymienione opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim w tym samym punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
a) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
b) 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości  od  4,5 % do 18 %     alkoholu             (z wyjątkiem piwa) - wnoszą opłatę w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
c) 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnoszą opłatę w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości wyszczególnionych wyżej, wnoszą opłatę w wysokości podstawowej (taką jak przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w zakresie handlu napojami alkoholowymi)
 
Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
Wartość sprzedaży - to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe,           z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Plik do pobrania - oświadczenie Word (22kB) word

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ JEDNORAZOWĄ

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia.
Zezwolenia jednorazowe wydawane są przez Wójta, po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na okres do 2 dni.
Podstawą wydania zezwolenia jest pisemny wniosek uprawnionego podmiotu.
Wniosek zawiera:
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- datę planowanej sprzedaży,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
- przedmiot działalności gospodarczej,
- adres punktu składowania napojów alkoholowych.
Wnioskodawca do wniosku dołącza:
- zgodę organizatora imprezy na prowadzenie przez przedsiębiorcę sprzedaży jednorazowej w czasie jej trwania,
- uwierzytelnione kserokopie posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność w tym zakresie poza terenem gminy).

Plik do pobrania-druk wniosku Word (41kB) word

OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ JEDNORAZOWĄ

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Osiu Oddział Drzycim Nr 66 8169 1029 0000 0374 2000 0010 przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty podstawowej za poszczególne rodzaje zezwoleń.
  

metryczka


Wytworzył: Ludwika Rezmer (31 grudnia 2003)
Opublikował: Ludwika Rezmer (31 grudnia 2003, 09:11:17)

Ostatnia zmiana: Ludwika Rezmer (6 marca 2014, 13:54:06)
Zmieniono: aktualizacja regulacji prawnych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8794