Zezwolenia na wycinkę drzew

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
pok. nr 18b
tel. 52 33-17-079 wew. 34

Podstawa prawna to  art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020, poz. 55)

Wymagane dokumenty:

wniosek, który powinien zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości
- tytuł prawny władania nieruchomością
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu
- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
- przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy
- rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku
do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych
na tej nieruchomości.

Pliki do pobrania:
 1. - wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów.docx (20kB) word
  - wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów.pdf (408kB) pdf

 2. - Oświadczenie o posiadanym prawie właśnosci nieruchomości.docx (13kB) word
  - Oświadczenie o posiadanym prawie właśnosci nieruchomości.pdf (855kB) pdf

Opłata skarbowa:
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546) nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Procedura odwoławcza:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Drzycim, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Pliki do pobrania:
 1. - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.docx (19kB) word
  - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.pdf (741kB) pdf

 2. - Oświadczenie o posiadanym prawie właśnosci nieruchomości.docx (13kB) word
  - Oświadczenie o posiadanym prawie właśnosci nieruchomości.pdf (855kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Natalia Partyka (8 lipca 2013)
Opublikował: Ludwika Rezmer (8 lipca 2013, 11:29:49)

Ostatnia zmiana: Daniel Pożoga (25 marca 2021, 11:39:26)
Zmieniono: Aktualizacja informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5089