Zadania i uprawnienia

Zadania i uprawnienia

Zadania Rady Gminy

 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 1) uchwalanie statutu gminy, 2) [...]

Regulamin Rady Gminy Drzycim

REGULAMIN RADY GMINY W DRZYCIMIU   1. Sesje rady – postanowienia ogólne i przygotowanie sesji   § 1. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w [...]

metryczka