Świadczenia z pomocy społecznej

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężenie trudnych sytyacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbednych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest ich zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich ingerencji ze środowiskiem.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

- osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
- cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchoźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej.
- obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić sie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania ( ośrodki znajdują się w każdej gminie ). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Od dnia 1 października 2006r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 477zł.
Natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 351 zł.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
- pracy socjalnej,
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

Główne cele pomocy społecznej:

- wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie w miarę możliwości do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
- zapewnienie dochodu dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
- zapewnienie dochodu osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
- zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
- integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,

pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004r. funkcjonuje na podstawie ustawy  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr64, poz.593, zm.Dz.U.Nr99, poz.1001 i Nr273, poz.2703, z 2005r Nr64,poz.565, Nr94, poz.788, Nr164, poz.1366, Nr175, poz.1462, Nr179, poz.1487, Nr180,poz.1493 oraz z 2006r. Nr144,poz.1043).

Rodzaje dokumentów wymaganych do przyznania pomocy:

1) Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej zobowiązany jest do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny starającej się o przyznanie pomocy albo w miejscu pobytu

wniosek i rodzaje dokumentów (30kB) plik

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Riesop (30 maja 2007)
Opublikował: Elżbieta Riesop (30 maja 2007, 11:50:13)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Riesop (31 maja 2007, 10:53:23)
Zmieniono: korekta tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3867