Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

Na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i C yfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1086) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, ul. Podgórna 10, pok. nr 17 został sporządzony spis osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Wyciąg z rozporządzenia:
"Rozdział 4
Udostępnianie spisu osób uprawnionych
§ 11. 1. Spis jest udostępniany do wglądu w urzędzie gminy w miejscu i czasie podanych do wiadomości publicznej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) niezwłocznie po sporządzeniu spisu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do spisu dodatkowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.
3. Udostępnianie spisu następuje na wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby ujętej w spisie.
4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 12. Udostępnianie do wglądu spisu polega na udzielaniu informacji potwierdzającej, że wnioskodawca jest ujęty w spisie lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie."

Wzór wniosku
Pobierz (545kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ludwika Rezmer (17 sierpnia 2015)
Opublikował: Ludwika Rezmer (17 sierpnia 2015, 13:42:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 819