Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (nie jest wymaganie posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Wniosek może być zatem złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wniosek i upoważnienie do odbioru zaświadczenia mogą zostać przekazane na piśmie (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożone w Urzędzie Gminy), telefaksem lub w formie skanu przekazanego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Wniosek o wydanie zaświadczenia (150kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ludwika Rezmer (5 sierpnia 2015)
Opublikował: Ludwika Rezmer (5 sierpnia 2015, 07:43:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1679