Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Drzycim za 2020 r.

  1. Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2361), jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

  1. Zagadnienia ogólne
  2. W zakresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowane było przez Firmę wybraną w trybie przetargu nieograniczonego tj. Zakład Wielobranżowy ,,WIĄZAR’’ Wiesław Menard, z siedzibą w Wielki Komorsk, ul. Warlubska, 86-160 Warlubie. Umowa zawarta na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Firmy, które odbierały odpady z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstały odpady komunalne:

– Zakład Wielobranżowy WIĄZAR Wiesław Menard, Wielki Komorsk, ul. Warlubska 17, 86-160 Warlubie;

– Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Świecie, ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie;

– Przedsiębiorstwo Usług Miejskich ,,PUM’’ Sp. z o.o., ul. Cegielska 4, 86-300 Grudziądz.

  1. W 2015 roku w miejscowości Drzycim na działce 153/1 został uruchomiony punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mieszkańcy w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oddawali: zużyty sprzęt elektroniczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych.

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

  1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Drzycim nie ma możliwości przetrwania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady przekazywane były do Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

  1. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020r. zamknęły się kwotą 731 993,76 zł.

      3. Liczba mieszkańców
          a) systemem objęto 3993 osób, 1216 nieruchomości.

      4. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1., w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.

Gmina nie posiada wykazu właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, a pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

  1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy:

Ilość odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Drzycim w okresie I-XII 2020 r.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa [Mg]
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 537,06
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 66,52
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 131,54
15 01 07 Opakowania ze szkła 69,95
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 224
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 45,40
17 09 04 Zmieszane odpady z remontów, budowy i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902, 170903 17,4
17 01 01 Odpady betony oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 35,81
16 01 03 Zużyte opony 4,48
20 01 23* Urządzenia zawierające freony 1,91
20 01 35 Zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki 6,6
20 01 36 Zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135 3,82
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 1,17
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,010
20 01 01 Papier i tektura 3,45
20 01 02 Szkło 14,38

                                                                                                                                                                     Wójt Gmin Drzycim

                                                                                                                                                                      /-/ Marian Krywald 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (1 kwietnia 2021)
Opublikował: Daniel Pożoga (24 marca 2023, 09:13:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215