Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2023 roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów, organizacji sportowych,  stowarzyszeń, których celem jest:  - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie upoważnione,- uczestnictwo w systemie rozgrywek i zawodów LZS na szczeblu gminy, powiatu i województwa, - prowadzenie systematycznego szkolenia i treningów, - organizacja sekcji sportowych i stałych grup ćwiczebnych w zakresie wymienionych w ogłoszeniu dyscyplin sportu - rozwijanie ruchu amatorskiego, - organizacja i udział w turniejach, mityngach, spartakiadach.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 8/2023 (337kB) pdf

Wzór oferty (135kB) word

WZÓR OFERTY OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057)


Wójt Gminy Drzycim zaprasza podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1327 ze zm.) do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej do oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu nr 1/2023 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2023 roku.
Kandydaci reprezentujące wyżej wymienione podmioty powinny posiadać pisemne upoważnienie organu statutowego podmiotu do pracy w komisji konkursowej. W upoważnieniu należy podać:- nazwę i siedzibę podmiotu zgłaszającego,- oświadczenie, że podmiot obejmuje swoim działaniem teren gminy Drzycim,- informację o dziedzinach działalności statutowej podmiotu,- nazwisko i imię, miejsce zamieszkania i numer dokumentu tożsamości kandydata zgłaszanego do pracy w komisji konkursowej,- dane do kontaktu kandydata zgłaszanego do pracy w komisji konkursowej,- upoważnienie należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem osoby działającej w imieniu organu statutowego podmiotu.Podmiot zgłaszający kandydata musi zadbać o to, by kandydat wyraził zgodę na udział w komisji konkursowej. Zgłoszenie kandydata, wraz z upoważnieniem, należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Drzycimiu, w terminie do 23 marca 2023 r. i złożyć w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu.

Regulamin pracy Komisji 2023 (507kB) pdf

Skład Komisji konkursowej 2023 (299kB) pdf

WYNIKI KONKURSU (56kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przemysław Zaraś (21 lutego 2023)
Opublikował: Przemysław Zaraś (21 lutego 2023, 12:13:19)

Ostatnia zmiana: Przemysław Zaraś (3 kwietnia 2023, 15:37:51)
Zmieniono: dodanie informacji - wyniki konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 364