Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2020 roku.


Unieważnienie otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim.

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT NR 1/2020 (244kB) pdf


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2020 roku.Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest:  - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie upoważnione,- uczestnictwo w systemie rozgrywek i zawodów LZS na szczeblu gminy, powiatu i województwa, - prowadzenie systematycznego szkolenia i treningów, - organizacja sekcji sportowych i stałych grup ćwiczebnych w zakresie wymienionych w ogłoszeniu dyscyplin sportu,    - rozwijanie ruchu amatorskiego, - organizacja i udział w turniejach, mityngach, spartakiadach.

Wójt Gminy Drzycim zaprasza podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 668 ze zm.) do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej do oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu nr 1/2020 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2020 roku.
Kandydaci reprezentujące wyżej wymienione podmioty powinny posiadać pisemne upoważnienie organu statutowego podmiotu do pracy w komisji konkursowej. W upoważnieniu należy podać:- nazwę i siedzibę podmiotu zgłaszającego,- oświadczenie, że podmiot obejmuje swoim działaniem teren gminy Drzycim,- informację o dziedzinach działalności statutowej podmiotu,- nazwisko i imię, miejsce zamieszkania i numer dokumentu tożsamości kandydata zgłaszanego do pracy w komisji konkursowej,- dane do kontaktu kandydata zgłaszanego do pracy w komisji konkursowej,- upoważnienie należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem osoby działającej w imieniu organu statutowego podmiotu.Podmiot zgłaszający kandydata musi zadbać o to, by kandydat wyraził zgodę na udział w komisji konkursowej.Zgłoszenie kandydata, wraz z upoważnieniem, należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Drzycimiu, w terminie do 10 marca 2020 r. i złożyć w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu.


PLIKI DO POBRANIA:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2020 (296kB) pdf
WZÓR OFERTY OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057)
Wzór oferty (151kB) word

metryczka


Wytworzył: Przemysław Zaraś (20 lutego 2020)
Opublikował: Przemysław Zaraś (20 lutego 2020, 10:58:41)

Ostatnia zmiana: Przemysław Zaraś (31 marca 2020, 12:31:05)
Zmieniono: dodanie informacji o unieważnieniu konkursu ofert nr 1/2020

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 997