Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2016 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2016 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2016 roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest:  - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie upoważnione,- uczestnictwo w systemie rozgrywek i zawodów LZS na szczeblu gminy, powiatu i województwa, - prowadzenie systematycznego szkolenia i treningów, - organizacja sekcji sportowych i stałych grup ćwiczebnych w zakresie wymienionych w ogłoszeniu dyscyplin sportu,    - rozwijanie ruchu amatorskiego, - organizacja i udział w turniejach, mityngach, spartakiadach.


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie konkursu ofert nr 1/2016r. (3804kB) pdf

Zarządzenie zmieniające (631kB) pdf

Druk oferty do pobrania (104kB) word

Powiadomienie 

Wójt Gminy Drzycim zaprasza podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej do oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu nr 1/2016 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2016 roku.
Kandydaci reprezentujące wyżej wymienione podmioty powinny posiadać pisemne upoważnienie organu statutowego podmiotu do pracy w komisji konkursowej. W upoważnieniu należy podać:
- nazwę i siedzibę podmiotu zgłaszającego,
- oświadczenie, że podmiot obejmuje swoim działaniem teren gminy Drzycim,
- informację o dziedzinach działalności statutowej podmiotu,
- nazwisko i mię, miejsce zamieszkania i numer dokumentu tożsamości kandydata zgłaszanego do pracy w komisji konkursowej,
- dane do kontaktu kandydata zgłaszanego do pracy w komisji konkursowej,
- upoważnienie należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem osoby działającej w imieniu organu statutowego podmiotu.
Podmiot zgłaszający kandydata musi zadbać o to, by kandydat wyraził zgodę na udział w komisji konkursowej.
Zgłoszenie kandydata, wraz z upoważnieniem, należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Drzycimiu, w terminie do 4 kwietnia 2016 r. i złożyć w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu.

Zarządzenie Nr 14/2016 (1551kB) pdf - Zarządzenie  powołujące Komisje Konkursową

Zarządzenie Nr 15/2016 (3503kB) pdf - Zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu Pracy Komisji 
metryczka


Wytworzył: Przemysław Zaraś (1 marca 2016)
Opublikował: Przemysław Zaraś (1 marca 2016, 11:21:30)

Ostatnia zmiana: Przemysław Zaraś (7 kwietnia 2016, 17:39:47)
Zmieniono: Dodano Zarządzenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1360