Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2015 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2015 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 2/2015 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2015 roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest:  - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie upoważnione,- uczestnictwo w systemie rozgrywek i zawodów LZS na szczeblu gminy, powiatu i województwa, - prowadzenie systematycznego szkolenia i treningów, - organizacja sekcji sportowych i stałych grup ćwiczebnych w zakresie wymienionych w ogłoszeniu dyscyplin sportu,    - rozwijanie ruchu amatorskiego, - organizacja i udział w turniejach, mityngach, spartakiadach.


Pliki do pobrania:Powiadomienie 

Wójt Gminy Drzycim zaprasza podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej do oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu nr 2/2015 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2015 roku.
Kandydaci reprezentujące wyżej wymienione podmioty powinny posiadać pisemne upoważnienie organu statutowego podmiotu do pracy w komisji konkursowej. W upoważnieniu należy podać:
- nazwę i siedzibę podmiotu zgłaszającego,
- oświadczenie, że podmiot obejmuje swoim działaniem teren gminy Drzycim,
- informację o dziedzinach działalności statutowej podmiotu,
- nazwisko i mię, miejsce zamieszkania i numer dokumentu tożsamości kandydata zgłaszanego do pracy w komisji konkursowej,
- dane do kontaktu kandydata zgłaszanego do pracy w komisji konkursowej,
- upoważnienie należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem osoby działającej w imieniu organu statutowego podmiotu.
Podmiot zgłaszający kandydata musi zadbać o to, by kandydat wyraził zgodę na udział w komisji konkursowej.
Zgłoszenie kandydata, wraz z upoważnieniem, należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Drzycimiu, w terminie do 10 kwietnia 2015 r. i złożyć w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT NR 2/2015

metryczka


Wytworzył: Przemysław Zaraś (27 marca 2015)
Opublikował: Przemysław Zaraś (27 marca 2015, 14:54:51)

Ostatnia zmiana: Przemysław Zaraś (30 kwietnia 2015, 14:10:14)
Zmieniono: Dodanie zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1521