Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2015 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2015 roku.

Zadanie, o którym mowa wyżej kierowane jest do klubów i organizacji sportowych, których celem jest:  - uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych ligowych organizowanych przez związki sportowe lub podmioty przez nie upoważnione,- uczestnictwo w systemie rozgrywek i zawodów LZS na szczeblu gminy, powiatu i województwa, - prowadzenie systematycznego szkolenia i treningów, - organizacja sekcji sportowych i stałych grup ćwiczebnych w zakresie wymienionych w ogłoszeniu dyscyplin sportu,    - rozwijanie ruchu amatorskiego, - organizacja i udział w turniejach, mityngach, spartakiadach.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie nr 13/2015 (3690kB) pdf

Druk Oferty (104kB) word


Powiadomienie 

Wójt Gminy Drzycim zaprasza podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej do oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu nr 1/2015 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2015 roku.
Kandydaci reprezentujące wyżej wymienione podmioty powinny posiadać pisemne upoważnienie organu statutowego podmiotu do pracy w komisji konkursowej. W upoważnieniu należy podać:
- nazwę i siedzibę podmiotu zgłaszającego,
- oświadczenie, że podmiot obejmuje swoim działaniem teren gminy Drzycim,
- informację o dziedzinach działalności statutowej podmiotu,
- nazwisko i mię, miejsce zamieszkania i numer dokumentu tożsamości kandydata zgłaszanego do pracy w komisji konkursowej,
- dane do kontaktu kandydata zgłaszanego do pracy w komisji konkursowej,
- upoważnienie należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem osoby działającej w imieniu organu statutowego podmiotu.
Podmiot zgłaszający kandydata musi zadbać o to, by kandydat wyraził zgodę na udział w komisji konkursowej.
Zgłoszenie kandydata, wraz z upoważnieniem, należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Drzycimiu, w terminie do 13 marca 2015 r. i złożyć w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu.


POWOŁANO KOMISJĘ I OKREŚLONO REGULAMIN PRACY KOMISJI


Zarządzeni nr 15/2015 - ustalenie regulaminu pracy komisji (1944kB) pdf


Zarządzenie nr 16/2015 - powołanie komisji konkursowej (835kB) pdf

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU NR 1/2015

Wyniki konkursu nr 1/2015 (670kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przemysław Zaraś (26 lutego 2015)
Opublikował: Przemysław Zaraś (26 lutego 2015, 14:51:21)

Ostatnia zmiana: Przemysław Zaraś (27 marca 2015, 14:53:55)
Zmieniono: dodanie zarządzenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1468