Uzupełnienie składu Terytorialnej Komisji Wyborczej.

Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy dokona uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Drzycimiu spośród wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy Drzycim. Kandydat/tka musi spełniać warunki określone w art. 153 Kodeksu wyborczego, a także w § 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-5 i w § 14 ust. 2 i 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2014 r. poz. 783). Kandydatami powinny być osoby, które nie biorą udziału w agitacji wyborczej prowadzonej na rzecz poszczególnych kandydatów oraz list kandydatów, a zarazem wykazują znajomość prawa wyborczego oraz posiadają doświadczenie w pracy w organach wyborczych. Zgłoszenie kandydata na członka Gminnej Komisji Wyborczej sporządza samodzielnie zainteresowany wyborca według wzoru określonego w załączniku nr 1 do wymienionej wyżej Uchwały PKW. Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Drzycimiu w dniu 19 września 2014 r. do godz. 9-tej.

metryczka


Wytworzył: Ludwika Rezmer (18 września 2014)
Opublikował: Ludwika Rezmer (18 września 2014, 15:24:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1579