Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
 Publicznego Gimnazjum Nr 2
w Gródku
 

I. Cele działalności samorządu:

 1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych i dydaktycznych.
 2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

II. Zadania samorządu:

 1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
 2. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów, spełnianie interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
 3. Współdziałanie z władzami szkoły celem zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Współudział w organizowaniu zajęć kulturalnych, turystyczno - krajoznawczych, rozrywkowych. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne. Inspirowanie do udziału w pracach społecznych w szkole i środowisku.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w opanowaniu materiału nauczania.
 6. Rozstrzyganie konfliktów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się konfliktu, zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej.
 7. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły.
 8. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły

III. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:

 1. Przedstawianie propozycji do planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły wynikające z potrzeb i zainteresowania młodzieży.
 2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności szkolnej.
 3. Wydawanie gazetek szkolnych, prowadzenie kronik, prowadzenie audycji szkolnych, apeli informujących o działalności samorządu.
 4. Współdecydowanie o przyznawaniu uczniom różnych form pomocy materialnej.
 5. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole, udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej kary.
 6. Udział przedstawicieli, z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych.
 7. Wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawie powołania opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej.
 8. Dysponowania w porozumieniu z opiekunem samorządu funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

IV. Zasady tworzenia samorządu:

 1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a czniowie poszczególnych klas do samorządu klasowego.
 2. Najwyższą władzą Samorządu Uczniowskiego i klasowego jest ogólne zebranie członków.
 3. Władzą wykonawcza samorządu są rady Samorządu Uczniowskiego i klasowego.
 4. Strukturę organizacyjną samorządu klasowego i szkolnego oraz liczbę ich członków ustanawia zebranie członków samorządów zgodnie z potrzebami i możliwościami.
 5. Samorząd klasowy wybiera zebranie ogólne członków klasy.
 6. Samorządy klasowe tworzą prezydium Samorządu Uczniowskiego, które wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza tego organu.
 7. Wybory do samorządów odbywają się na zasadach demokratycznych.
 8. Samorządy mogą powoływać sąd koleżeński do rozpatrywania konfliktów między uczniami i innych przypadków naruszania zasad zawartych w kodeksie ucznia.
 9. Kadencja samorządu trwa dwa lata.

V. Współdziałanie z organami szkoły: 

 1. Rady samorządów współdziałają z wychowawcami klas i władzami szkoły uzgadniając plan pracy.
 2. Rady samorządów współdziałają z różnymi organizacjami młodzieżowymi i społecznymi w realizacji zadań.
 3. Rady samorządów informują uczniów o swej działalności i składają im sprawozdania.
 4. Zebrania, narady, spotkania odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a za zgodą wychowawcy klasy mogą się odbywać na lekcjach do jego dyspozycji.

VI. Fundusze:

 1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszy są rady samorządów w porozumieniu z opiekunem.
 2. Fundusze samorządu mogą być tworzone:


-ze środków finansowych uzyskanych przez uczniów za wspólnie
 wykonaną pracę
-z dochodów organizowanych przez samorząd imprez
-z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych
-ze środków przeznaczonych przez komitet rodzicielski, zakład
 opiekuńczy, organizacje i instytucje

 1. Fundusze samorządu powinny być zdeponowane na rachunku Komitetu
  Rodzicielskiego, z zaznaczeniem "fundusz Samorządu Uczniowskiego".
 2. Operacje finansowe i dokumentacja powinny być zgodne z ogólnymi zasadami obowiązującymi w gospodarowaniu środkami finansowymi.

VII. Obowiązki władz szkolnych wobec samorządu:

 1. Udzielanie pomocy samorządowi w całokształcie działalności samorządu, a w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
 2. Zapoznanie szkolnych rad uczniowskich z tymi zagadnieniami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży.
 3. Zapewnienia warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu ( pomieszczenia, sprzęt, niezbędne środki finansowe).
 4. Wysłuchanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
 5. Czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu Uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły.
 6. Sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania środkami finansowymi.
 7. Zapewnienie koordynacji działalności samorządu uczniowskiego z działalnością władz szkoły.
 8. Powoływanie na opiekuna samorządu uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej nauczyciela lub wychowawcy wybranego w demokratycznych wyborach przez wszystkich uczniów.
 9. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę samorządu, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

VIII. Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

  1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji.
  2. Zapewnienie z upoważnienia dyrektora niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży.
  3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
  4. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej w sprawach uczniowskich.
  5. Inspirowanie nauczycieli do współpracy z samorządem uczniowskim.
  6. Uczestnictwo w ocenie prac samorządu uczniowskiego dokonanej przez dyrektora i Radę Pedagogiczną.

metryczka


Wytworzył: Róża Żelazna (1 lutego 2004)
Opublikował: Róża Żelazna (1 lutego 2004, 14:51:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3002