Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego

 

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego
w Publicznym Gimnazjum
w Gródku.

§1 Postanowienia wstępne. 

 1. Dodatek motywacyjny jest uznaniowym składnikiem wynagrodzenia przyznawanym przez dyrektora w wysokości od 0 do 25% wynagrodzenia zasadniczego w ramach przyznanego przez Zarząd Gminy na dany rok, na ten cel limitu środków finansowych.
 2. Minimalna pula środków w roku 2000 na dodatek motywacyjny na rok budżetowy wynosi 3% rocznego funduszu płacy nauczyciela stażysty, magistra z przygotowaniem pedagogicznym pomnożonego przez ilość etatów pedagogicznych. Od 1 lutego 2001 roku minimalna pula środków na dodatek motywacyjny na rok budżetowy wynosić będzie 3% rocznego funduszu płacy zasadniczej nauczyciela mianowanego , magistra z przygotowaniem pedagogicznym pomnożonego przez ilość etatów pedagogicznych.
 3. Dodatek motywacyjny jest przyznawany na okres pół roku, za pracę wykonywaną w minionym półroczu nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze oraz w niepełnym wymiarze (co najmniej pół etatu), jeśli ta szkoła jest jedynym miejscem pracy nauczyciela.
 4. Oryginał pisma o udzielonym dodatku motywacyjnym dyrektor doręcza nauczycielowi, a kopię włącza do akt osobowych pracownika.
 5. Informację o przyznanych dodatkach motywacyjnych wraz z uzasadnieniem dyrektor jest zobowiązany przedstawić na Radzie Pedagogicznej.

§2 Zasady ogólne przyznawania dodatku motywacyjnego.

 1. Decyzję w sprawie przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielowi, wicedyrektorowi i innym pracownikom pedagogicznym podejmuje dyrektor.
 2. Prawo do dodatku motywacyjnego nabywa się po roku pracy w danej szkole, z wyjątkiem nauczycieli przeniesionych z innej placówki.
 3. Dodatek nie przysługuje nauczycielom przebywającym na urlopach, zarówno płatnych jak i bezpłatnych oraz nauczycielom, którzy w półroczu poprzedzającym przyznanie dodatku nie przepracowali 50% czasu pracy (np. przebywającym na długotrwałym zwolnieniu lekarskim).
 4. Decyzję o przyznaniu lub odebraniu dodatku motywacyjnego otrzymuje zainteresowany nauczyciel na piśmie. Dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi posiadającemu co najmniej dobrą ocenę pracy.
 5. Przyjmuje się zasadę, że aby uzyskać dodatek motywacyjny w pierwszej kolejności należy:
  1. wzorowo przestrzegać dyscyplinę pracy i przepisy BHP obowiązujące w szkole

  2. prowadzić bez zastrzeżeń dokumentację nauczyciela i wychowawcy
  3. Uzyskał minimum 50 punktów.
  Nauczyciel niespełniający tych kryteriów nie otrzymuje dodatku.
 6. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dyrektor kieruje się spostrzeżeniami dokonanymi w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego i wykonywanych czynności administracyjno – organizacyjnych, biorąc pod uwagę:
  1. hospitacje zajęć
  2. lustracje
  3. dokumentację prowadzoną przez nauczyciela
  4. kwestionariusz indywidualny wypełniany raz w okresie przez nauczycieli
  5. innych spostrzeżeń np. ankiety wśród rodziców i uczniów.
 7. Wysokość dodatku motywacyjnego oblicza się metodą punktową. Każde zadanie, czynność, udział w konkursie ma swoją wartość dodatnią. Braki w dokumentacji, problemy z dyscypliną wartość ujemną. Suma zgromadzonych przez nauczyciela punktów daje kwotę dodatku motywacyjnego, która po przeliczeniu na procenty od pensji zasadniczej nauczyciela przekazywana jest do księgowości.
 8. Kwotę dodatku motywacyjnego oblicza się według wzoru:

Kwota dla nauczyciela = liczba punktów nauczyciela * (liczba etatów* 3% płacy nauczyciela stażysty mgr z p.p./ sumę punktów zdobytych przez wszystkich nauczycieli uprawnionych do dodatku motywacyjnego).
Kwota przeliczona na procenty =( kwota dla nauczyciela / płaca zasadnicza nauczyciela) * 100%, jednak nie więcej niż 25 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
Od 1 lutego 2001 roku we wzorze na kwotę dla nauczyciela płaca nauczyciela stażysty mgr z p.p. zostanie zamieniona na płacę nauczyciela mianowanego mgr z p.p.

§3 Punktacja stosowana do obliczania dodatku motywacyjnego.

Kryteria

Punkty

Konkursy przedmiotowe (za każdego ucznia)

Etap szkolny

1

Etap rejonowy (powiatowy)

2,5

Etap wojewódzki

5

Finalista, laureat

10

Konkursy artystyczne, zawody sportowe, inne (za każdego ucznia/drużynę)

Etap szkolny (I, II, III miejsce)

1

Etap rejonowy ( za każdego ucznia)

1

Etap wojewódzki (za każdego ucznia)

2

Laureaci, finaliści (dodatkowo za każdego ucznia)

10

Powołanie do komisji konkursowej

W rejonie

3

W województwie

6

Organizator etapu szkolnego samodzielnie

4

Pomoc w organizacji etapu szkolnego

2

Powołanie do komisji egzaminacyjnej OKE

10

Imprezy, akademie , inscenizacje (za każdą)

Dla klasy w czasie lekcji

1

Dla klasy po lekcjach (w zależności od liczby godzin)

0-3

Dla poziomu klas

4

Dla kilku poziomów

6

Dla środowiska (w tym sportowe, festyny itp.)

10

Doskonalenie zawodowe

Kursy do 50 h

4

Kursy 50 – 100 h

6

Kursy powyżej 100 h

15

Studia podyplomowe

25

Konferencje metodyczne

2

Lekcje otwarte, pokazowe

10

Rada pedagogiczna

Przewodniczący komisji przedmiotowej aktywnie działającej

Do 10

Przygotowanie Rady Pedagogicznej szkoleniowej

Do 10

Przygotowanie sprawdzianu wiedzy (egzamin kompetencji) dla poziomu klas

10

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Do 20

Opiekun sekcji, agendy gazety szkolnej

Do 20

Opiekun nauczyciela odbywającego staż

15

Członek doraźnie powołanej komisji

5

Warsztat pracy

Troska o wygląd pracowni

0 – 10

Wzbogacanie warsztatu pracy w pomoce, narzędzia

0 – 10

Innowacje, programy autorskie, publikacje

0 - 30

Strony WWW w internecie lub intranecie szkoły, klasy, przedmiotu

0 - 20

Opieka nad studentami

10

Dokumentacja

Brak wpisu tematu lub podpisu ( za każdy)

-1

Brak rozkładów z wymaganiami

-5

Braki na stronach wychowawcy

-5

Braki w arkuszach ocen

-5

Brak teczki wychowawcy

-5

Dokumentacja nauczyciela i wychowawcy bez zastrzeżeń

10

Dyscyplina pracy

Nieusprawiedliwiona nieobecność na R.P.

-5

Nieobecność na zebraniu z rodzicami

-5

Nieterminowe realizowanie zarządzeń ( za każde)

-1

Spóźnienie na lekcje (każde)

-1

Nieobecność na dyżurach (każde)

-1

Wycieczki (organizacja)

1 dniowe do 4 godzin

2

1 dniowe powyżej 4 godzin

3

2 dniowe

5

3 dniowe

10

Więcej niż 3 dni

15

Pomoc w organizacji i wyjazd

½ org.

Hospitacje

Realizacja celów nauczania

0 – 5

Wykorzystanie czasu lekcji

0 –5

Możliwość osiągnięcia sukcesu przez każdego ucznia

 0 –1 5

Dostosowanie stopnia trudności i tempa do poziomu uczniów

Ciekawe formy pracy (wykorzystanie komputera, filmu, nagrania, scenki itp.)

0 - 5

Realizacja ścieżek edukacyjnych (każda)

1

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów

Lekcje w terenie, teatrze, organach samorządowych, instytucjach

0 - 5

Gazetki tematyczne (za każdą)

1

Przygotowane referaty (z podaną literaturą, przypisami, komentarzami, wnioskami) za każdy udokumentowany

1

Spotkania z ciekawymi osobami

5

Ocenianie

Systematyczność [jeżeli l. oc. / (l. ucz. * l. h na tydzień = 2)] (za każde)

1

Diagnozowanie poziomu wiedzy (pomiar dydaktyczny) za każdy opracowany

5

Współpraca z rodzicami

zebrania

1

 

 

Pozyskanie do współpracy

3

Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi (każdą)

Indywidualnie dla ucznia (pomoc społeczna, kurator, PPP itp.)

1

Grupowo ( psycholog, porady zawodoznawcze, itp.)

2

Inne

Praca w organizacjach, instytucjach i organach samorządowych, związkach zawodowych (bezpłatne)

10

 Praca w świetlicach środowiskowych

0 - 5

Kółka bezpłatne

0 - 10

Praca w wakacje

0 - 10

Znajdowanie sponsorów

0 - 10

 

metryczka


Wytworzył: Róża Żelazna (31 stycznia 2004)
Opublikował: Róża Żelazna (31 stycznia 2004, 21:59:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9484