Regulamin Rady Rodziców PG w Gródku

 

REGULAMIN DZIAŁANIA

Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Gródku.

§ 1

Na podstawie artykułu 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz statutu szkoły z dnia 2 marca 1999r. §24 ust.2 . wprowadza się uchwałą Rady Rodziców z dnia 1999-10-05  niniejszy regulamin.

Rozdział I

Nazwa reprezentacji rodziców.

§ 1. Reprezentacja rodziców w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Gródku przyjmuje nazwę 

Rada Rodziców

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców.

 

§ 2.1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

     2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

     3. Zadaniem rady rodziców jest:

         a) pobudzanie  i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań                 
           szkoły
         b) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad
           użytkowania tych funduszy;
         c) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na
           działalność szkoły, poprzez:
            - zapoznanie z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi szkoły i klasy
            - udzielanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka i jego postępów lub trudności
              i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci.
            - udostępnienie regulaminu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów,
            - wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły;
         d) określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

Rozdział III

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców.

§ 3.1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne. Jest ono zwoływane raz w czasie kadencji rady oraz przed wyłonieniem rady w danej placówce.
     2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
     3. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie "klasową radę rodziców" składającą się z 4 osób, aby można
         było wybrać przewodniczącego, skarbnika i sekretarza.
     4. Wszyscy członkowie Klasowych Rad Rodziców tworzą Radę Rodziców Szkoły.
     5. Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie prezydium (zarząd) Rady Rodziców
         jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz komisję rewizyjną, jako organ kontrolny
         Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców składa się z 4 osób członków, aby można było wybrać
         przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika. Prezydium konstytuuje się na
         pierwszym posiedzeniu.
     6. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób. Co najmniej jeden członek komisji rewizyjnej powinien być
         dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie komisji rewizyjnej
         wybierają przewodniczącego i zastępcą przewodniczącego na pierwszy posiedzeniu.
     7. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich
         członków, członków rady rodziców i spośród innych osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły
         ( jako ekspertów) do wykonania określonych zadań.
§ 4. Kadencja Rady Rodziców trwa 3 semestry, od dnia wyboru we wrześniu do 30 września ostatniego roku
       kadencji.

§ 5. Członkowie Klasowych Rad Rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w
       środku kadencji rad, zostają zastąpieni przez członków Klasowych Rad Rodziców z klas nowo
       zorganizowanych.

Rozdział IV

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne.

§ 6.1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego
          składu danego organu.
     2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub
         przewodniczącą.
     3. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców Szkoły. Klasowe Rady Rodziców decydują
         samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz rady rodziców i jego właściwe prowadzenie
         odpowiada sekretarz prezydium rady.

Rozdział V

Wybory do organów Rady Rodziców.

§ 7.1. Wybory do Rady Rodziców (Klasowej Rady Rodziców), do prezydium Rady Rodziców i do komisji
          rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
     2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego
         organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu
         wyborczym) swą zgodę na kandydowanie.
     3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego
         zebrania wyborczego.
     4. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
     5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
     6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego Rady Rodziców:
         a) wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów takich jak: komisja regulaminowa,
             komisja uchwał i wniosków, komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji są jawne,
         b) sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
         c) sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium ustępującemu
             organowi,
         d) informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
         e) ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,
         f) plenarna dyskusja programowa,
         g) uchwalenie wniosków programowo - organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej
             kadencji,
         h) wybory nowych organów Rady Rodziców;
              - ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,
              - przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą,
              - głosowanie
              - ogłoszenie wyników wyborów przez przewodniczącego komisji wyborczej.
         i) wolne głosy i wnioski.
§ 8. Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad, jak w § 7 z tym, że opuszcza
       się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie komisji rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie
       absolutorium, lecz jedynie wnioski pokontrolne.

Rozdział VI

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów.

§ 9.1.Plenarne zebranie ogółu rodziców szkoły zwoływane jest przez plenarne posiedzenie Rady Rodziców co
         najmniej raz w czasie kadencji Rady.
     2. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku
         szkolnym.
     3. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek Klasowych
         Rad Rodziców z co najmniej 50% klas, na wniosek dyrektora szkoły, Rady pedagogicznej i Rady
         Szkoły złożony do prezydium rady.
§ 10. 1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 1 raz na kwartał .
             Na posiedzenie prezydium zaprasza się dyrektora szkoły.
         2. Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców, za którą
             odpowiada sekretarz prezydium.

§ 11. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami
         Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek
         prezydium Rady Rodziców, Rady Rodziców Klasy, dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie
         mniej niż 50% osób. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo
         formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców
         oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.
§ 12. Formy i częstotliwość działania innych struktur podejmujących w ramach Rady Rodziców, komisje
         problemowe, zespoły robocze, wynikają z potrzeb związanych z realizacją zadań, jakich się te
         zespoły podjęły.
§ 13. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, Klasowej Rady
         Rodziców lub wychowawcy klasy.

Rozdział VII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady Rodziców.

§ 14. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
         1. Ze składek rodziców,
         2. Z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady
         3. Z dodatkowych imprez organizowanych przez radę rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska
             szkoły,
         4. Z działalności gospodarczej,
§ 15.1. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu
            rodziców klasy. Propozycję wysokości składki dla całej szkoły przedstawia prezydium Rady Rodziców
            Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego
             z rodziców.
        2. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Klasowa Rada Rodziców może wyrazić
            zgodę na wnoszenie składki tylko przez jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie
            dzieci danych rodziców. Klasowa Rada Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki
            tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej
            wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani
            rodzice lub wychowawca klasy.
§ 16.1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie "Preliminarza wydatków Rady
             Rodziców na rok szkolny ......................... ", zatwierdzanego każdorazowo przez prezydium
             Rady Rodziców.
        2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z "Ramowym preliminarzem wydatków
            Rady Rodziców".

Rozdział VIII

Obsługa księgowo - rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców.

§ 17.1. Obsługę księgowo - rachunkową funduszy Rady Rodziców prowadzi skarbnik.
        2. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w celu przechowywania
            na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
        3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe.

§ 18.1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada szkoły zaprasza na
             swoje zebrania plenarne, a prezydium rady na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora szkoły
             oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.
        2. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych
            i statutowych społeczności rodzicielskiej określonych w § 2,pkt. 3 niniejszego regulaminu.
        3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej
             pracowników, a także przez radę pedagogiczną, prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne
             zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy, zgodnie z procedurą rozstrzygania sporów między organami
            szkoły, ustaloną w statucie szkoły.
§ 19. Członkowie Klasowych Rad Rodziców, prezydium Rady Rodziców i członkowie komisji rewizyjnej
         mogą być odwoływani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich
         wyboru, postanowią ich odwołać. Odwołania dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury
         ustalonej w rozdz. IV tego regulaminu.


§ 20. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum
         Nr 2 w Gródku.

Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców.

A. Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodziców odbywa się następująco:
§ 1. 20% środków zebranych przez rodziców danej klasy jest do dyspozycji Klasowej Rady Rodziców.
       Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców klasy
       Klasowa Rada Rodziców w porozumieniu z wychowawcą klasy. Główne cele, na jakie mogą być
       wydatkowane te środki to: dofinansowanie imprez klasowych, wycieczek i biwaków, upiększenie izby
       klasowej, inne wydatki na rzecz klasy.
§ 2. Pozostała część środków ze składki rodzicielskiej jest przekazywana do dyspozycji prezydium Rady
       Rodziców.
§ 3. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodziców wyłącznie na:
       1. Pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci dofinansowania dożywiania, odzieży
           podręczników,
       2. Dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak np. Dzień Dziecka, Dzień Sportu
           finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.
       3. Sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań,
       4. Nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych
       5. Zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego do wysokości 10% środków
           przeznaczonych na te cele przez organ prowadzący szkołę,
       6. Wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości rady rodziców
B. Gospodarowanie środkami Rady Rodziców pochodzącymi z innych źródeł niż składka rodzicielska.
§ 4. Środki te mogą być:
       a) wydatkowane na:
            1. Dofinansowanie celów ustalonych w § 3;
            2. Finansowanie własnych projektów rady rodziców, jak budowa nowej pracowni, wyposażenie szkoły w
                określoną aparaturę, renowacja urządzeń sportowych itp.
       b) przeznaczone na utworzenie określonej formy działalności gospodarczej, na kapitał założycielski,
       c) lokowanie na utworzenie określonej formy działalności gospodarczej
C. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń czy wskazania celów
     przez osoby lub organizacje wpłacające. W takim przypadku prezydium Rady Rodziców bez zgody
     ofiarodawców nie może wydatkować środków na inne cele. 

  

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Róża Żelazna (31 stycznia 2004)
Opublikował: Róża Żelazna (31 stycznia 2004, 21:38:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2882