Regulamin działania

 

Regulamin działania

Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Gródku.

§ 1

Na podstawie ustawy z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami art. 43, ust. 2 oraz statutu placówki z dnia 2 marca 1999r. wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 21 września 1999r.  niniejszy regulamin.

§ 2

Rada Pedagogiczna wykonuje swoje działania i realizuje swoje uprawnienia ( ustawa o systemie oświaty art. 41 i 42 ) na posiedzeniach plenarnych i poprzez działania komisji i zespołów. Komisje i zespoły przygotowują na posiedzenie plenarne posiedzenia Rady projekty uchwał stanowiących, opinii i wniosków.

§ 3

Struktura Rady. Rada pedagogiczna może powołać ze swego składu następujące zespoły problemowo - zadaniowe.
Przewodniczącego Rady upoważnia się do występowania z wnioskami o powołanie innych zespołów tego typu. W skład komisji, poza członkami Rady Pedagogicznej, mogą wchodzić osoby spoza Rady, z głosem doradczym - na zaproszenie przewodniczącego zespołu. Przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor szkoły na wniosek członków zespołu.

W strukturze Rady Pedagogicznej mogą działać zespoły:

-         wychowawczy

-         przedmiotowe

Przewodniczących zespołów powołuje dyrektor szkoły na wniosek członków

zespołu.

§ 4

Procedura przygotowywania i uchwalania decyzji i stanowisk przez Radę Pedagogiczną.

1.      Posiedzenie plenarne Rady zwoływane jest przez przewodniczącego co najmniej

na 7 dni przed datą posiedzenia wraz z podaniem projektu porządku obrad

2. Planowane posiedzenie plenarne musi być odpowiednio przygotowane, to znaczy:
    a) projekty decyzji, stanowisk, opinii i wniosków wynikających z porządku obrad
        muszą być dostarczone członkom Rady w formie pisemnej lub ustnej
        na 3 dni przed posiedzeniem plenarnym. Uzyskanie stosownych
        projektów i opinii do organów uprawnionych należy do zadań Przewodniczącego
        Rady
    b) każdy członek Rady przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia
        uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień

3.Pracą komisji i zespołów kierują ich przewodniczący.
4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. By były  prawomocne, wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Rady.
W wyjątkowych sytuacjach na wniosek przynajmniej 3 członków Rady Pedagogicznej dopuszcza się głosowanie tajne.

Aby przeprowadzić głosowanie tajne, Rada wybiera każdorazowo 2 osobową komisję skrutacyjną.
Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady, mają jedynie głos doradczy.

§ 5

Ramowy plan posiedzeń Rady. 

1.      Przyjmuje się następujące stałe terminy plenarnych posiedzeń Rady Pedagogicznej
    w ciągu roku szkolnego:
    a)  przed rozpoczęciem roku szkolnego.
        Tematyka obrad związana z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
    b)  w połowie I semestru. Tematyka szkoleniowa.
    c) w końcu I semestru .

              Tematyka obrad:
              Zatwierdzenie wyników klasyfikacji. Ogólne wnioski dyrektora szkoły z
              prowadzonego nadzoru pedagogicznego.
          d) w połowie II semestru . Tematyka szkoleniowa.
          e) pod koniec II semestru.

              Tematyka:
               Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania.
          f) po zakończeniu zajęć szkolnych.

              Ramowa tematyka: ogólne wnioski dyrektora szkoły z nadzoru

              pedagogicznego i podsumowanie roku szkolnego.
2. Plenarne posiedzenia Rady mogą być zwoływane także w innych terminach
    na wniosek: organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego
    rady rodziców, jednej trzeciej członków Rady Pedagogicznej ( zgłoszony
    pisemnie, z podpisami członków) oraz z inicjatywy przewodniczącego Rady.

§ 6

Ramowy porządek obrad plenarnych. Protokołowanie obrad.

1. Przyjmuje się następujący ramowy porządek obrad plenarnych:
    a) ustalenie liczby członków rady obecnych na posiedzeniu poprzez podpisanie
         listy obecności, powitanie zaproszonych gości Rady. Ustalenie, czy na sali
         znajduje się wymagane dla prawomocności uchwał quorom,
    b) uchwalenie (zatwierdzenie) porządku obrad,
    c) ewentualny wybór komisji lub zespołów pomocniczych (np. komisja skrutacyjna,
         komisja wniosków itp.),
    d) realizacja porządku obrad:
        - omówienie projektów decyzji, stanowisk, opinii
        - dyskusja i rekomendacje stosownych organów,
        - ustosunkowanie się do pytań, wniosków, zastrzeżeń
        - podjęcie uchwały przez głosowanie
     e) Wnioski różne, wolne głosy,
     f) uporządkowanie wniosków i głosów (komisja wniosków lub przewodniczący)
     g) podsumowanie obrad.
2. Zebrania plenarne są protokołowane w protokolarzu Rady Pedagogicznej. Obrady
    protokołują członkowie Rady Pedagogicznej w porządku alfabetycznym.
    Protokół jest podpisywany przez przewodniczącego obrad i Protokolanta.
    Protokół powinien być napisany w ciągu 14 dni od posiedzenia Rady.
    Członkowie Rady są zobowiązani do zapoznania się z protokołem w ciągu 7 dni.
    Nie wniesienie uwag w ustawowym terminie powoduje uprawomocnienie się
    protokołu. Ewentualne uwagi zgłoszone na piśmie do dyrektora rozpatruje się na
    najbliższym posiedzeniu rady.

§ 7 

Przedstawicieli Rady Pedagogicznej do prac w różnych organach, zespołach i komisjach zewnętrznych, zgodnie z przepisami szczegółowymi, wybiera zebranie plenarne Rady w głosowaniu jawnym, spośród zgłoszonych kandydatów. Wybrane zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

§ 8 

Zmiana treści regulaminu należy do kompetencji Rady i odbywa się na wniosek poparty zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

 

metryczka


Wytworzył: Róża Żelazna (31 stycznia 2004)
Opublikował: Róża Żelazna (31 stycznia 2004, 21:00:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3169