Stuktura organizacyjna

 

Strukturę organizacyjną i kompetencje Gminy określa ustawa o samorządzie gminnym. Zgodnie z nią Gmina posiada osobowość prawną oraz wykonuje zadania publiczne, a o jej ustroju stanowi Statut Gminy.

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców gminy w drodze referendum. Organem wykonawczym gminy jest  wójt.

Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Mieszkańcy gminy mają prawo do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady.

Informację o planowanych sesjach rady podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu.

Protokoły posiedzeń rady i komisji udostępnia mieszkańcom biuro rady w godzinach pracy urzędu.

Schemat struktury organizacyjnej (575kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (15 lipca 2003)
Opublikował: Bożena Szajerka (15 lipca 2003, 10:24:02)

Ostatnia zmiana: Ludwika Rezmer (22 czerwca 2016, 08:22:56)
Zmieniono: Wymiana pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25110