Obwieszczenie przed wydaniem decyzji - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Drzycimiu ul. Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa18.04.2023

Obwieszczenie przed wydaniem decyzji - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Drzycimiu ul. Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa

18.04.2023

Drzycim, dnia 18.04.2023 r.     
                                                     
 
RIRG.6733.2.ZOZ.2023
                  
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
Na podstawie z art. 7 i 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) 
 
z a w i a d a m i a m
 
o możliwości zapoznania się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszenia z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek dnia 27.01.2023 r. złożonego przez Wójta Gminy Drzycim, Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim, w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek oraz tłoczni ścieków wraz z kablami zasilającymi na terenie miejscowości Drzycim - ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa – realizacja inwestycji na działkach o nr 231, 104/4, 104/5, 304, 423, 357, 381, 377, 370, 376, 373, 372, 371, 393, 399, 414, 374/39, 374/34, 297, 577/1 obręb ewidencyjny Drzycim oraz działkach o nr  97, 97/1 obręb ewidencyjny Gacki, gm. Drzycim.
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Drzycim, 86 - 140 Drzycim, ul. Podgórna 10, pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem (52) 33-17-079 wew. 24 p. Krzysztof Nowiński
W przypadku nie skorzystania przez strony niniejszego postępowania administracyjnego z tej możliwości zostanie wydana decyzja w oparciu o dotychczas zgromadzony materiał dowodowy.
Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tutejszy Urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone. 
 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Nowiński (18 kwietnia 2023)
Opublikował: Krzysztof Nowiński (18 kwietnia 2023, 10:02:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220