Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku17.04.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku

17.04.2023

Drzycim, dnia 17.04.2023 r.

RIRG.6733.4.ZOW.2023
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamiam

na wniosek z dnia 17.02.2023 r. złożonego przez Wójta Gminy Drzycim, Drzycim, ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim.
zostało wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku – realizacja inwestycji na działkach o nr 153/24, 153/25, 178, 246, 247/7, 3260/2, 153/28 obręb ewidencyjny Gródek,  gmina Drzycim.
Zgodnie z art. 10 KPA informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozpatrywanej sprawy, w Urzędzie Gminy Drzycim z siedzibą 86-140 Drzycim, ul. Podgórna 10, pokój nr 5 - Krzysztof Nowiński.
Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tutejszy Urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone.

Plik do pobrania:
obwieszczenie (986kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Nowiński (17 kwietnia 2023)
Opublikował: Krzysztof Nowiński (18 kwietnia 2023, 09:51:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 197