Stypendia szkolne

Warunki

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom gminy Drzycim, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930) obecnie wynosi ona 514 zł netto. W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

O stypendium szkolne mogą się ubiegać

• uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

• wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

• uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

• słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.
 
Wymagane dokumenty

• wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim

• zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Drzycimiu, ul. Podgórna 10 86-140 Drzycim, pokój nr 2 tel. 52 3317079 wew. 21

Termin i sposób załatwienia
 
Nabór wniosków jest prowadzony do 1 września do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów  - do 15 października danego roku szkolnego.
 
Podstawa prawna
 
 Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendium szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156 ze zm.) oraz  Uchwała Nr XVIII/133/2005 Rady Gminy  w Drzycimiu z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Drzycim (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 36, poz. 737 ze zm.).

metryczka


Wytworzył: Karolina Daroń-Gorczyca (4 sierpnia 2016)
Opublikował: Daniel Pożoga (9 sierpnia 2016, 09:45:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1635