Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, miejsce i termin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Organizowanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej należy do zadań Powiatu Świeckiego. W gminie Drzycim, na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Świeckim, pomoc ta jest świadczona w punkcie znajdującym się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu, ul. Młyńska 10, w każdy piątek tygodnia od godz. 8:00 do 12:00. Realizatorem zadania publicznego w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej jest podmiot  wyłoniony przez Powiat Świecki w drodze konkursu ofert.
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) od stycznia 2016 r. zapewniony jest dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) dla następujących osób uprawnionych:
- młodzieży do 26. roku życia,
- osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osób, które ukończyły 65 lat,
- posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatantów,
- weteranów,
- zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
- kobiet w ciąży, którym nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością zgłoszeń.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
- pomoc w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna dotyczy informacji w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu:
- prawa celnego,
- prawa dewizowego,
- prawa handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Lokalizacja punktów Pomocy Prawnej (123kB) pdf
Podstawowe informacje (194kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ludwika Rezmer (31 grudnia 2015)
Opublikował: Ludwika Rezmer (31 grudnia 2015, 09:52:21)

Ostatnia zmiana: Ludwika Rezmer (7 września 2018, 10:40:52)
Zmieniono: wymiana załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3435