Zezwolenia na wycinkę drzew

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
pok. nr 18b
tel. 52 33-17-079 wew. 34

Podstawa prawna to  art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220)

Wymagane dokumenty:
wniosek, który powinien zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości
- tytuł prawny władania nieruchomością
- nazwę gatunku drzewa lub krzewu
- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
- przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy
- rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku
do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych
na tej nieruchomości.

Druk wniosku (14kB) word
Druk wniosku (111kB) pdf

Zezwolenie nie jest wymagane dla drzew:
- w lasach;
- owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu
przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
-  na plantacjach drzew i krzewów;
-  których wiek nie przekracza 10 lat;
-  usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
-  usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych
między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim
brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z
wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od
stopy wału;
-  które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają
eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach
zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
- stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego
organu;
- usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby
związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Opłata skarbowa:

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Procedura odwoławcza:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Drzycim, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

metryczka


Wytworzył: Natalia Partyka (8 lipca 2013)
Opublikował: Ludwika Rezmer (8 lipca 2013, 11:29:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2916