Dodatki mieszkaniowe


Miejsce załatwiania spraw:
Urząd Gminy Drzycim
ul. Podgórna 10
86-140 Drzycim
pokój nr 2 (sekretariat)
tel. (52) 3317079

 

Uprawnienia do dodatku mieszkaniowego ustala się na podstawie:
1/ ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
2/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)
3/ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. Nr 156, poz. 1828).

UPRAWNIENI DO DODATKU MIESZKANIOWEGO

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1/ najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2/ członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
3/ osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
4/ innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
5/ osobom zajmijącym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny oalbo cocjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wyżej wymienionych tytułów.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
a/ 30 % albo
b/ 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

WYMAGANE DOKUMENTY:

I.  Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego zawierający:
1/  imię i nazwisko oraz datę urodzenia wnioskodawcy,
2/  adres zamieszkania,
3/  nazwę i siedzibę zarządcy domu,
4/  tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
5/  powierzchnię użytkową lokalu
    w tym: a/ łączną powierzchnię pokoi i kuchni,
             b/ powierzchnię zajmowaną przez wnioskodawcę w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu,
6/  liczbę osób niepełnosprawnych - poruszających się na wózku lub innych, jeżeli
     niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
7/  sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie lub jego brak,
8/  sposób ogrzewania wody: centralnie ciepła woda lub jej brak,
9/   istnienie lub brak instalacji gazu przewodowego,
10/ liczbę osób w gospodarstwie domowym,
11/ razem dochody gospodarstwa domowego (według deklaracji),
12/ łączną kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (miesiąc, w którym składany
      jest wniosek) wraz dokumentami potwierdzającymi ich wysokość.
(Wniosek musi również zawierać potwierdzenie zarządcy domu danych zawartych w punktach 2-5, 7-9, 12 oraz podpis wnioskodawcy.)

Plik Word - wniosek (26kB) word

II. Deklaracja o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych
    poprzedzających datę złożenia wniosku zawierająca:
1/  datę, imię i nazwisko składającego deklarację oraz dokładny adres,
2/  oświadczenie o osobach wchodzących w skład gospodarstwa domowego, z podaniem:
    - imienia i nazwiska,
    - daty urodzenia,
    - stopnia pokrewieństwa,
3/  oświadczenie o wysokości dochodów poszczególnych członków gospodarstwa domowego
    z podaniem:
    - miejsca pracy, nauki,
    - źródeł dochodu (podaje się wszelkie źródła, również bezumowne),
    - wysokości dochodu w zł,
    - średniego dochodu miesięcznego na 1 członka gospodarstwa domowego,
4/  oświadczenie następującej treści: "Składając osobiście niniejszą deklarację
    oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których podstawie   zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji."

Plik Word - deklaracja (29kB) word

III. Załączniki
Razem z wnioskiem należy złożyć:
1/ dokumenty (rachunki) potwierdzające wysokość poniesionych wydatków na mieszkanie,
   łącznie z rachunkiem za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy,
2/ do wglądu tytuł prawny do lokalu
   a/ najemcy i podnajemcy - umowę najmu lub podnajmu,
   b/ zajmujący lokal w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - decyzję o przydziale,
      umowę najmu lub akt notarialny wraz z wyciągiem z księgi wieczystej,
   c/ właściciele lokali mieszkalnych - akt notarialny wraz z wyciągiem
      z księgi wieczystej,
   d/ właściciele domów i domów jednorodzinnych - aktualny wyciąg z księgi wieczystej,
3/ dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów (np. zaświadczenia od pracodawców, decyzje emerytalne, rentowe, decyzje o wysokości przyznanych świadczeń socjalnych i pomocowych podlegających wliczeniu do dochodu, zaświadczenia o statusie i o pobranych świadczeniach z urzędów pracy, o wysokości pobranych stypendiów, o wysokości dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej i gospodarstwa rolnego, z działów specjalnych produkcji rolnej, z majątku, z alimentów i w szelkie inne - w przypadku braku możliwości udokumentowania należy złożyć stosowne oświadczenie przed  osobą przyjmującą deklarację),
4/ orzeczenia i zaświadczenia lekarskie dotyczące niepełnosprawności, o której mowa
   w punkcie 6 wniosku,
5/ właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zawierając klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

INFORMACJE DODATKOWE

1/ dochód
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów ustawy o podatku rolnym.

2/ gospodarstwo domowe
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

3/ normatywna powierzchnia użytkowa
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
- 35 m kwadratowych - dla 1 osoby,
- 40 m kwadratowych - dla 2 osób,
- 45 m kwadratowych - dla 3 osób,
- 55 m kwadratowych - dla 4 osób,
- 65 m kwadratowych - dla 5 osób,
- 70 m kwadratowych - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m kwadratowych.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m kwadratowych, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

4/ wydatki
Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych:
- najemców i podnajemców - czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
- członków spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli i najemców lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- właścicieli lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,
- zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY

Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.


 

metryczka


Wytworzył: Ludwika Rezmer (2 stycznia 2004)
Opublikował: Ludwika Rezmer (2 stycznia 2004, 14:03:50)

Ostatnia zmiana: Ludwika Rezmer (9 sierpnia 2012, 19:54:26)
Zmieniono: zmiana miejsca załatwiania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6572