Protokół Nr XXXV/2014 z przebiegu XXXV sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 30 września 2014 roku

PROTOKÓŁ  Nr XXXV/2014 
sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy 
z przebiegu XXXV sesji Rady Gminy w Drzycimiu 
odbytej w dniu 30 września 2014 roku 
 
otwartej o godz. 14.00 
zamkniętej o godz. 15.50 
  
W sesji udział wzięło 14 radnych - na skład ustawowy 15.
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:

1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim 
2. p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy Drzycim 
3. p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 
4. p. Joanna Sawińska – Inspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego 
sołtysi z terenu gminy, 
oraz mieszkańcy Drzycimia. 
  
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych

Protokolant obrad:  Bożena Szajerka Inspektor ds. Obsługi Rady

Porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji. 
2.  Stwierdzenie quorum. 
3.  Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXIV sesji Rady Gminy. 
4.  Przyjęcie porządku obrad. 
5.  Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 
6.  Składanie interpelacji. 
7.  Rozpatrzenie skargi p.  ………… z dnia 22 marca 2014 r. 
8.  Rozpatrzenie skargi  p. …………   z dnia 11 lipca 2014 r.   
9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Drzycim nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek. 
10.   Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej prowadzonych przez Gminę Drzycim placówek oświatowych. 
11.    Omówienie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.  
  12. Odpowiedzi na interpelacje. 
  13. Sprawy bieżące Rady Gminy 
  14. Wolne wnioski i zapytania. 
  15. Zamknięcie obrad. 
  
Przebieg obrad: 
Ad. 1. 
         Otwarcia XXXV sesji Rady Gminy dokonał jej Przewodniczący – p. Józef Gawrych. Przywitał zgromadzoną Radę, sołtysów (lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Wójta Gminy, pracowników Urzędu Gminy i mieszkańców Drzycimia. 
  
Ad. 2. 
          
         W oparciu o listę obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Radny nieobecny: p. Wojciech Kruczyński. 
  
Ad. 3. 
  
          Protokół z przebiegu XXXIV sesji Rady Gminy, odbytej 26 sierpnia 2014 roku, został przyjęty przez Radę jednogłośnie. 
  
Ad. 4. 
  
         Porządek obrad obecnej sesji Rada przyjęła jednogłośnie. 
  
Ad. 5. 
  
          Informacja złożona przez Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
  
Ad. 6. 
         Interpelacji nie składano. 
  
Ad. 7. 
  
         Temat dotyczący rozpatrzenie skargi p.  …………… z dnia 22 marca 2014 r. otworzył Pan Przewodniczący po czym udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, która w dniu 15 września skargę badała. 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Edmund Szymczak odczytał treść projektu uchwały sporządzonego w oparciu o sprawozdanie dotyczące badania skargi oraz o wyciągnięte wnioski. Przedstawiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
         Następnie, głos zabrali pozostali Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy: 
1) p. Wanda Wyłupska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem, dotyczącym rozpatrzenia skargi p.  ……….. z dnia 22 marca 2014 r. oraz z wnioskami wypracowanymi przez Komisję Rewizyjną i odniosła się do nich negatywnie. W wyniku dyskusji zmodyfikowany został projekt uchwały, przygotowany w tym temacie na poprzednią sesję Rady Gminy i w wyniku głosowania Komisja postanowiła o jego przedłożeniu pozostałym Komisjom Rady Gminy. Ponadto Komisja wystosowała zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych – zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. 
2) p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej - Sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczące zbadania skarg złożonych przez Pana  ……………. ( z dnia 22 marca, jak i z dnia 11 lipca br. ) Komisja rozpatrywała łącznie. Członkowie Komisji zauważyli, że w sprawozdaniach Komisja Rewizyjna nie odniosła się do wszystkich zarzutów przytoczonych w skargach. Komisja nie wydała również opinii do projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg, przygotowanych przez Komisję ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z uwagi na potrzebę głębszego zapoznania się z ich treścią.    
3) p. Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów - Sprawozdania Komisji Rewizyjnej, dotyczące zbadania skarg złożonych przez Pana  ……………… (z dnia 22 marca 2014 r. i z dnia 11 lipca br.) Komisja rozpatrywała łącznie, podobnie, jak Komisja ds. Kultury. Członkowie Komisji podkreślili, że w sprawozdaniach Komisja Rewizyjna zmniejszyła ilość problemów poruszonych w skargach. Wskazała ponadto, że należało je rozpatrywać na dzień ich złożenia a nie na chwilę obecną. Komisja nie wydała również opinii do projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg, przygotowanych przez Komisję ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Zdaniem członków Komisji, Rada powinna odnieść się do projektów uchwał w tym zakresie, przedstawionych przez Komisję Rewizyjną, zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg na działalność Wójta. 
  
Dyskusja: 
Radna p. Wanda Wyłupska – W projekcie przygotowanym przez Komisję Rewizyjną jest przytoczona procedura uchwalania i to, że my jako radni wiedzieliśmy, że firma będzie to finansowała, tylko nie wiedzieliśmy tylko nie wiedzieliśmy o tym, że będzie to w takiej formie, w formie zawarcia umowy trójstronnej a nie w formie dotacji, jak to powinno wyglądać. Dotacja powinna wpłynąć na rzecz gminy i gmina z tych pieniążków powinna finalizować sporządzanie studium.   
Przewodniczący Rady – Tu został szeroko przytoczony protokół z sesji, na której uchwalaliśmy przystąpienie do zmian w studium. Zgadam się z radną Wyłupską i takie też było moje myślenie. Przytaczałem tą sprawę na komisji poprzedniej, że istniał legalny sposób. Odbieram to tak, że myśmy wyrazili zgodę na to, że była umowa trójstronna i doszło do nieprawidłowości w tej sprawie. Ja się do tego nie przyznaję, ponieważ istniał legalny sposób przyjęcia tej dotacji, czy tej pomocy finansowej w formie dotacji, czy darowizny na rzecz gminy. My byśmy to przyjęli po stronie dochodów i po stronie wydatków. Wtedy nie byłoby problemów, że firma nagle przestaje finansować tą sprawę i można było finalizować sprawę w taki sposób, w jaki, my, czyli zleceniodawca, by to sobie życzył. W tym momencie mieliśmy ręce związane. Mówiliśmy o tym na poprzednich sesjach, dlatego nie chcę tematu dalej drążyć. Ja się do tego nie przyczyniłem. Są szerokie cytaty z tej sesji. Nie było tam mowy o umowie trójstronnej a legalny sposób przyjęcia tych środków istniał i on jest również przyjmowany, może bez entuzjazmu, ale jest przyjmowany przez organy kontrolne, czyli przez Najwyższą Izbę Kontroli. Interesowałem się tą sprawą. Jest to nie tylko możliwe, ale i legalne, czyli przyjęcie darowizny i później realizowanie już z budżetu po myśli Wójta, radnych, tego zamierzenia. Nie wiem, jakie tutaj miało znaczenie to szerokie przytaczanie protokołu z tej sesji, na której ustalaliśmy, że przystępujemy do studium.            
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ja wrócę do uzasadnienia, bo tak tu zaczynamy mieszać obraz. Było dużo tekstu w uzasadnieniu i co niektórym już w tej chwili zanika jakby ta rzeczywistość. Chcieliśmy przytoczyć tutaj obszernie protokół z sesji, gdzie była mowa o uchwalaniu studium, aby te wszystkie kwestie, które były w pierwszym wystąpieniu Wójta przedstawione, można było uwzględnić przy rozpatrywaniu tej skargi. Wójt w pierwszej wypowiedzi mówi: „ W związku z tym, że należy rozpocząć od zmian w studiu, ta firma bierze na siebie koszt opracowania zmian, a my, jako gmina podejmując uchwałę będziemy mogli skorzystać z ich inwestycji i swoje potrzeby ująć w tym studium.” Czyli wszyscy radni mieli taką wiedzę, bo Wójt powiedział, że ta firma będzie finansowała pod warunkiem, że będzie swoje inwestycje umieszczała, czyli siłownie wiatrowe.  
Radny p. Dariusz Podlejski – Myślę, że nie do końca Panie radny Wycinek tak jest z uwagi na to, że wszystko, co dotyczyło tej umowy trójstronnej, mam takie wrażenie na dzień dzisiejszy i wcześniej też takie miałem wrażenie, jest owiane jakąś wielką tajemnicą a szczególnie osoba będąca pełnomocnikiem tej firmy. Osoba narodowości portugalskiej, której nazwisko zostało nam przedstawione przed oczy dopiero, kiedy zapoznawaliśmy się  z dokumentem umowy trójstronnej. Jak kiedykolwiek pytaliśmy o tą umowę, nigdy do końca Pan Wójt nie wytłumaczył nam, na czym to polega, kto reprezentuje tą firmę, skąd się ta firma wzięła i jakie ma tutaj zadanie. Poza tym utworzeniem studium to wiadomo było, że utworzenie wiatraków i czytam tutaj w drugim uzasadnieniu do Waszego projektu uchwały do drugiej skargi to, że są rzeczy, które powinniśmy rozpatrywać na dzień, kiedy skarga wpłynęła a nie na dzień dzisiejszy. Owszem Pan Wójt wiedział dokładnie, co robi, kiedy nie przedstawił tej firmie Wind Farm Drzycim naszego projektu uchwały, który mówił o tym, że my nie chcemy wiatraków i o to cała ta batalia. Gdyby ten projekt uchwały był przedstawiony tamtej firmie w tamtym okresie czasu w życiu nie byłoby kontynuacji pracy nad tym studium. Ta firma na pewno by sobie na to nie pozwoliła. To jest oczywisty wniosek. Teraz moja propozycja na koniec, jeszcze do mojej wypowiedzi jest taka żeby głosować te projekty uchwał po rozpatrzeniu tej drugiej skargi, nie pojedynczo po zajęciu się tą pierwszą skargą z marca, ale po tym, jak będziemy rozmawiali jeszcze na temat skargi z lipca.        
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Zgoda, że myśmy się przyczynili do tego, że trójstronna umowa była, ale można to było zrobić legalnie za pomocą darowizny. Myśmy nie wiedzieli, w jaki sposób ta umowa była zawarta, bo myśmy tej umowy nie mieli. W taki sposób robi się wszystkie rzeczy. W innych jednostkach  powiedzmy, jak w straży są darowizny i są umowy zawierane nawet trzystronne i nie ma problemu. 
Radny p. Edmund Szymczak – Ja mówię o sobie w tej chwili, jako radny, który brał udział i głosował w tych uchwałach. Odpowiem wprost. Moja wiedza była za mała. Po prostu była taka, że głosowałem za tym, że ktoś nam za sponsorować nie mając wiedzy o tym, że mają być to pieniądze z budżetu gminy. Podejrzewam, że sprawa wyszłaby na jaw w momencie uchwalania studium przez Radę, bo każdy by wtenczas dokładnie przeczytał ustawę, przeczytał dziennik ustaw, który zobowiązywał, że finansowanie nie może być z zewnątrz. Czy 20 tysięcy na to są to ważne pieniądze? Ale przy ostatecznym rozliczeniu? Wydaje mi się, że budżet gminy jest tak skonstruowany, że moglibyśmy te pieniądze wziąć z budżetu i w ostateczności z budżetu gminy i je uchwalić. Tym bardziej. Jeżeli ustawodawca przewidział,                    że komuś może się to studium nie podobać i ta uchwała zatwierdzająca przez Radę Gminy studium i napisał, odniósł się w artykule, że nawet po uchwaleniu studium przez Radę studium jest zaskarżane i można albo doprowadzić do uchylenia całej uchwały lub jej części. Ta kontrola społeczna jest zapewniona ze strony ustawodawcy. Ja mówię o sobie. W momencie głosowania w 2011 roku o opracowaniu studium i zleceniu, że będzie umowa trójstronna nie posiadałem dostatecznej wiedzy, że można to po prostu inaczej zrobić. Pomijając szczegóły, że to miał być sponsoring, czy taka rzecz dokonana, nie mówimy. Racja jest. Pan skarżący uważam ma rację w tej części, że studium powinno być jasno określone, że będzie finansowane z budżetu gminy.   
Wójt – Mam pytanie retoryczne do wszystkich tu obecnych. W jaki sposób można otrzymać dotację np. na taką inwestycję, jaką jest studium? Tylko poprzez uchwałę Rady. Jeżeli nie było uchwały Rady w tym dniu, kiedy podejmowaliśmy uchwałę na temat przystąpienia, to było jakby jednoznaczne z tym, że to nie jest forma dotacji. Pan Przewodniczący mówiąc o tym, że jakby umywa ręce  od tego, że myślał, że będzie legalnie wszystko zrobione, czy coś w tym rodzaju, to trochę nie do końca ma rację, ponieważ     w dalszych etapach rozwoju sytuacji należało się zapytać, kiedy ta dotacja będzie, bo chcemy robić uchwałę przyjmującą dotację na studium. 
Przewodniczący Rady – W tym momencie się z Panem Wójtem nie zgodzę z jednego prostego względu, że Pan Wójt doskonale o tym wie, że generalnie wydatki i dochody związane są zawsze z rokiem budżetowym. Nie widzieliśmy przez te lata, które były finalizacji zapłaty, czy kończenia studium. Nikt z nas nie wiedział, że w trakcie są jakieś płatności. Płatności są zawsze po wykonaniu umowy i czekałem co roku, kiedy ta uchwała będzie o dochodach i wydatkach ponieważ do dziś sprawy ze studium jeszcze się nie skończyły. Gdybyśmy przyjęli taką uchwałę w 2012 roku, że przyjmujemy darowiznę i wydatek, to jest kompletnie bezpodstawne, ponieważ takiego wydatku by nie było. To nie są sprawy, które przechodzą w wydatki niewygasające, ponieważ  każdy rok budżetowy zamyka finansowanie a płacimy w roku, kiedy to studium się ukazuje. Tutaj się nie zgodzę, ponieważ my nie wiedzieliśmy, kiedy to studium się zakończy i do dzisiaj właściwie nie wiemy, kiedy będzie zakończone, bo ono właściwie dość długo trwa i nikt nie wie, kiedy ta robota będzie wykonana i kiedy będzie zapłata. Teraz wygląda na to, że zapłata ostateczna nie będzie w tym roku tylko może być w przyszłym, dlatego znowu będziemy uchwalać następny budżet. Tutaj się z tym nie zgodzę, ze sposobem finansowania, bo ja o sposobie finansowania nie wiedziałem. Miałem takie prawo i nie wiedziałem. 
Wójt – Uchwałę można podjąć w każdej chwili. Niekoniecznie trzeba stawiać termin przelania konkretnych pieniędzy na nasze konto. Można uzgodnić, że Rada Gminy przyjmuje dotację po zakończeniu prac, które będą odebrane w jakiś sposób. Taka uchwała też może istnieć, co daje nam jasność, co do sposobu finansowania. 
Przewodniczący Rady – Tak, ale takiej uchwały nie musiało być, ponieważ Pan Wójt w każdej chwili może zgłosić wniosek na każdej sesji o to żeby taki dochód wprowadzić i taki wydatek również wprowadzić do budżetu gminy. Na taki manewr oczekiwałem przy zakończeniu studium, jak będzie zakończenie prac i wypłata za robotę. To jest sprawa jednoznaczna. Tym bardziej, że tłumaczyłem na poprzedniej komisji, że taka sytuacja miała miejsce w 2002 roku miejsce na terenie gminy Drzycim. To nie była żadna nowość. Sam to tutaj przerabiałem, jako pracownik Urzędu Gminy. Pan Wójt wtedy był radnym i doskonale wie, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla małej elektrowni wodnej w Gródeczku był właśnie w ten sposób finansowany. Firma wpłaciła darowiznę i myśmy zlecali wykonanie tych prac i myśmy, jako gmina to zapłacili. To nie była żadna nowość dla mnie i dla Pana Wójta chyba też, ponieważ mieliśmy taką sytuację w 2002 roku i dla mnie było to oczywiste. To nie są jakieś moje wymysły.  
Radny p. Zygmunt Wycinek – Chciałem zwrócić uwagę, że Komisja Rewizyjna w swoim projekcie uchwały uznaje rację skarżącego i tutaj ta dyskusja niejako nie ma miejsca. Jest szerokie uzasadnienie. Jest praktycznie w całej rozciągłości, tylko w dwóch aspektach Komisja ma odmienne zdanie. Racja skarżącego uznana i myślę, że moglibyśmy tą uchwałę przyjąć. 
Przewodniczący Rady – Myślę, że przystąpimy już do głosowania  w tej sprawie. Jako pierwszy będziemy głosować projekt uchwały, który przedstawiła Komisja Rewizyjna. 
Radna p. Wanda Wyłupska – Pan radny Podlejski złożył wniosek o przegłosowanie uchwał po rozpatrzeniu drugiej skargi. Myślę, że najpierw to powinniśmy przegłosować. 
Przewodniczący Rady – Wydaje mi się, że to będzie ingerencja w porządek obrad, który przyjęliśmy swego czasu i tu należy realizować projekt obrad, który mamy i takie skakanie z punktu na punkt nie jest właściwe. Nie przyjąłem tego pod głosowanie, bo należy jeden punkt zakończyć, drugi zacząć. Z całym szacunkiem dla Pana radnego. Fakt, że sprawy się łączą, dotyczą tej samej sprawy, ale należy je jakoś rozdzielić i głosować odrębnie i dyskutować nad nimi odrębnie, zgodnie z przyjętym przed chwilą porządkiem obrad. 
Radny p. Dariusz Podlejski – Mimo to wniosek podtrzymuję i zwracam się tutaj do Pana Przewodniczącego by poddał pod głosowanie to, by głosować ten projekt uchwały dotyczący pierwszej skargi po rozpatrzeniu punktu kolejnego.  
Przewodniczący Rady – Rada uchwaliła porządek obrad, Rada może go zmienić. 
            Za przyjęciem wniosku radnego Pana Podlejskiego opowiedziało się 7 radnych i 7 było przeciwnych. 
            W związku z tym, że wniosek upadł Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi, przedłożony przez Komisję Rewizyjną, odczytany przez jej Przewodniczącego. ( załącznik nr 4 do protokołu ). 
           Projekt tej uchwały został przez Radę w głosowaniu odrzucony. Opowiedziało się za nim 5 radnych, 8 było przeciwnych i 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Przewodniczący Rady – Pozostaje nam projekt uchwały, który przygotowała Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Projekt jest wszystkim znany, ponieważ był omawiany miesiąc temu i z pewnymi modyfikacjami drobnymi, związanym z upływem czasu został zmodyfikowany. Myślę, każdy go zna. Czytać też go nie będziemy, bo uchwała jest obszerna. 
         Za podjęciem Uchwały Nr XXXV/236/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 marca 2014 r. Pana  …………………… na działalność Wójta Gminy Drzycim opowiedziało się 8 radnych i 6 było przeciwnych. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
  
Ad. 8. 
        Kolejny temat, dotyczący rozpatrzenia skargi p.  …………… z dnia 11 lipca 2014 r. otworzył również Pan Przewodniczący  udzielając kolejno głosu: 
  
1) Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, która rozpatrzyła skargę. 
         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Edmund Szymczak odczytał treść projektu uchwały sporządzonego w oparciu o sprawozdanie dotyczące badania skargi oraz o  wysunięte wnioski. Przedstawiony projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
          Po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, głos zabrali pozostali Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy: 
2) p. Wanda Wyłupska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska -  Odnośnie skargi p.  …………….. z dnia 11 lipca 2014 r. Komisja zadecydowała podobnie, jak przy rozpatrywaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczącego zbadania skargi z 22 marca br. W związku z tym, że Komisja nie zgodziła się z wnioskami Komisji Rewizyjnej został dopracowany projekt uchwały przedłożony Radzie Gminy na poprzedniej sesji. Uaktualniony projekt naszej Komisji został przekazanym radnym do zapoznania się na kolejnych posiedzeniach. 
3) p. Elżbieta Babińska Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego   i Ochrony Przeciwpożarowej – Tak, jak wspomniałam wcześniej. Obydwie skargi były rozpatrywane jednocześnie. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej dotyczące zbadania skarg, Komisja rozpatrywała łącznie. Członkowie Komisji zauważyli, że w sprawozdaniach Komisja Rewizyjna nie odniosła się do wszystkich zarzutów przytoczonych w skargach. Komisja nie wydała również opinii do projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg, przygotowanych przez Komisję ds. Rolnictwa, z uwagi na potrzebę głębszego zapoznania się z ich treścią.    
4) p. Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów - Komisja nie wydała opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, przygotowanego przez Komisję ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Rozpatrywała obydwie skargi, jak wspominałem wcześniej – łącznie. Zdaniem członków Komisji, Rada powinna odnieść się do projektów uchwał w tym zakresie, przedstawionych przez Komisję Rewizyjną. 
Dyskusja: 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Wrócę do poprzedniego punktu obrad. Uchwałę przed podjęciem należy odczytać. Nie miało to miejsca. Tamten projekt uchwały Komisji Rolnictwa nie ma opinii radcy prawnego prawdopodobnie. Jeżeli tamten projekt uchwały ulegał modyfikacjom, mamy prawo zapoznać się z tymi modyfikacjami. Nie wiemy, jakie jest brzmienie tamtego projektu do końca. Kiedy te modyfikacje nastąpiły, bo mówi się oględnie. Może w dniu wczorajszym? Ten projekt uchwały jest w innej formie niż był przedstawiany miesiąc temu. 
Przewodniczący Rady – Chciałbym Panu radnemu wyjaśnić, że jeden i drugi projekt ma opinię radcy prawnego po poprawkach już. Tak, że jest zatwierdzony przez radcę prawnego, a każdy z Państwa miał się prawo z nim zapoznać. Jeżeli Pan radny uważa, że nie zna tego projektu, następny projekt będziemy czytać. Każdy go w materiałach otrzymał. Uchwała jest dosyć obszerna, tak że uważam, że szkoda było czasu żeby czytać, ale jeżeli Państwo chcą następny projekt uchwały możemy czytać, oczywiście pod warunkiem, że nie będzie przyjęty projekt uchwały Komisji Rewizyjnej. Ostatnio już nie ma potrzeby mówić o tym drugim projekcie Komisji Rolnej tak, że chciałbym Państwu powiedzieć, że formalnie ten projekt uchwały został zatwierdzony przez radcę prawnego. 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Panie radny. Myśmy nie mieli okazji zapoznać się z uchwałą Komisji Rewizyjnej. 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Nie mówię, że nie miałem okazji się zapoznać, tylko mówię, że była mowa o modyfikacjach tegoż projektu. Dlatego pytam, kiedy te modyfikacje nastąpiły. Tego nie powiedziano. W którym momencie? 
Przewodniczący Rady – Modyfikacje nastąpiły na posiedzeniu Komisji Rolnej i Państwo radni, na następnych komisjach otrzymali już zmodyfikowany projekt uchwały. Nie było dwóch modyfikacji w międzyczasie. Modyfikacja odbyła się w trakcie posiedzenia Komisji Rolnej i te zmiany zostały naniesione. Zmiany polegały na: zmianie czasowej, ponieważ tamten projekt uchwały był na 26 sierpnia, ten projekt uchwały na 30 września, była mowa o kolejnej uchwale, czyli uchwale przesuwającej termin i była mowa o tym, że nie wnosi się już sprawy do rzecznika finansów publicznych, ponieważ do rzecznika finansów publicznych wystąpiła Komisja Rolna. To jest z grubsza modyfikacja, którą Komisja Rolna na swym posiedzeniu pierwszym przed tą sesją wniosła i te zmiany zostały Państwu przedstawione. Żadnych innych zmian nie było i do tych zmian odniósł się radca prawny akceptując projekt uchwały. Innego projektu uchwały, prócz tego, który otrzymaliście na komisjach, nie było.  
Radny p. Zygmunt Wycinek –Tego właśnie chciałem się dowiedzieć, kiedy modyfikacje nastąpiły i pytałem o opinie radcy prawnego, ponieważ na egzemplarzach, które ja posiadam takiej opinii nie ma. 
Przewodniczący Rady – Ja mam z podpisem radcy prawnego. Do kamery mogę pokazać. 
Przewodniczący Rady – Przystąpimy do głosowania. Zgodnie z regulaminem głosujemy, jako pierwszy projekt uchwały, który przygotowała Komisja Rewizyjna. Ten projekt uchwały został przeczytany przez Pana Przewodniczącego, dlatego też właśnie to stanowisko, o którym Przewodniczący czytał, że „Rada Gminy podjęła” to są cytaty z projektu uchwały, a nie z tego, że rzeczywiście Rada Gminy podjęła. Jeżeli podejmiemy ta uchwałę to wtedy będzie to rzeczywiście stanowisko Rady Gminy.   
          Za projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11 lipca 2014 r., który przygotowała Komisja Rewizyjna opowiedziało się 5 radnych, 8 było przeciwnych i 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
          Poddany projekt uchwały pod głosowanie nie uzyskał wymaganej większości głosów. Stanowi on załącznik nr 6 do protokołu. 
Uwaga: O godz. 1525 obrady opuściła radna p. Ewa Kempińska. 
           Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w tym przedmiocie, przygotowany przez Komisję ds. Rolnictwa. 
           Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXV/237/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana  ……………………… z dnia 11 lipca 2014 r. na działalność Wójta Gminy została przez Radę Gminy podjęta w następującym wyniku głosowania: 7 głosów „za”, i 6 przeciwnych. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
  
Przerwa w obradach od godz. 15.30 do godz. 15.40. 

Ad. 9. 
          Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Drzycim nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Gródek omówiła p. Joanna Sawińska Inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym i planowania przestrzennego - Właściciele działek 142/ i 267/1 złożyli wniosek do urzędu gminy dotyczący przekazania, sprzedania gminie właśnie tych działek. Działki położone są w Gródku na prawo od drogi wojewódzkiej, przy ul. Kwiatowej. Działki te łączą działki 142/51 i 267/6, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gródek, przeznaczone są pod drogi. Wykup przedmiotowych działek pozwoli nowym właścicielom, nowo wydzielonych działek na swobodny dostęp do swoich nieruchomości. Dodam, że mapka nie jest załącznikiem do uchwały. 
         Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawiła p. Wanda Wyłupska Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. 
Dyskusja: 
Radna p. Elżbieta Babińska – Czy ta droga jest ślepa? Czy ona będzie zamknięta? Tak wynika z tego ( z mapy ), że ona jest zamknięta. 
p. Joanna Sawińska – Ślepa uliczka będzie, po całym terenie ta droga będzie na prawo i lewo biegła.    
Radna p. Elżbieta Babińska – Czy ona nie będzie się łączyła z drogą po lewej stronie mojego planu?  
p. Joanna Sawińska – Będzie się łączyć.    
Radny p. Ryszard Popielas – Ja może dodam tak od siebie, po prostu mieszkam tam najbliżej i może jestem bardziej zorientowany. Na mapce, którą mamy nie są naniesione budynki, które już tam stoją. Ta droga już jest uczęszczana. Jest to tylko kwestia formalna.    
Radny p. Dariusz Podlejski – Czy tę działki wokół tej drogi są działkami prywatnymi, czy należą do gminy? 
p. Joanna Sawińska – Są to własności prywatne.       
             Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXV/238/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Drzycim nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Gródek została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
  
Ad. 10. 
         Projekt uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej prowadzonych przez Gminę Drzycim placówek oświatowych przedstawiła Pani Skarbnik Gminy. 
        Pozytywne opinie do tematu przedstawili: 
1) Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpoża-rowej – p. Elżbieta Babińska 
2) Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – p. Zygmunt Wycinek. 
         W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. 
         Poddana pod głosowanie Uchwała Nr XXXV/239/2014  w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej prowadzonych przez Gminę Drzycim placówek oświatowych, została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.    
  
Ad. 11. 
          Główne aspekty dotyczące wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku omówiła p. Skarbnik Gminy. Dodała również, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała do przesłanego sprawozdania opinię pozytywną z uwagą, o której została poinformowana Komisja ds. Budżetu i Finansów. 
          Pozytywną opinię do sprawozdania przedstawił Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Zygmunt Wycinek.  
          W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu. Uwag do sprawozdania również nie wniesiono. 
         Sprawozdanie z realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
  
Ad. 12.   
          Interpelacji w szóstym punkcie obrad nie składano. 
  
Ad. 13. 
  
          W „Sprawach bieżących Rady Gminy” również nikt nie zabrał głosu. 
  
  
Ad. 14. 
  
          W „Wolnych wnioskach i zapytaniach głos zabrał radny  p. Tadeusz Kaszubowski zapytał, czy Pan Wójt podjął jakieś działania w sprawie lampy na ulicy Szkolnej w Drzycimiu. 
Wójt wyjaśnił, że jeszcze nie, bo dopiero w dniu dzisiejszym zapoznał się z wnioskami z zebrania. 
  
O udzielenie głosu poprosił Pan skarżący się na działania Wójta Gminy. 
Przewodniczący Rady zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy Rada decyduje o udzieleniu głosu Panu skarżącemu się. „Jeżeli nie udzielimy głosu, Pan skarżący złoży wniosek na piśmie, bo nie ma innego wyjścia.” 
           W wyniku głosowania 5 głosów „za” 5 przeciwnych i 2 wstrzymujących się Rada Gminy opowiedziała się przeciw udzieleniu głosu skarżącemu. 
Przewodniczący Rady – Wobec tego proszę o złożenie swoich zapytań, czy uwag na piśmie. 
  
Ad. 15. 
  
          O godzinie 15.50 Przewodniczący Rady podziękował obecnym za przybycie i udział w obradach poczym dokonał zamknięcia XXXV sesji Rady Gminy. 
 
                                                                              Przewodniczący Rady Gminy                                                                         
    
                                                                                         Józef Gawrych
 
  Załączniki:
Załącznik nr 1 (21kB) pdf
Załącznik nr 2 (11kB) pdf
Załącznik nr 3 (53kB) pdf
Załącznik nr 3 - uzupełnienie (83kB) pdf
Załącznik nr 4 (275kB) pdf
Załącznik nr 5 (133kB) pdf
Załącznik nr 6 (113kB) pdf
Załącznik nr 7 (103kB) pdf
Załącznik nr 8 (21kB) pdf
Załącznik nr 9 (83kB) pdf
Załącznik nr 10 (11kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (13 października 2014)
Opublikował: Jacek Szopiński (14 października 2014, 18:47:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495