PROTOKÓŁ Nr XI/2011 z przebiegu XI sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 20 grudnia 2011 roku.

PROTOKÓŁ Nr XI/2011

z przebiegu Sesji Rady Gminy w Drzycimiu
 odbytej w dniu 20 grudnia 2011 r.


Sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy

Otwartej o  godz. 14.00
Zamkniętej o godz. 20.45

W sesji udział wzięło 15 radnych na skład ustawowy 15.

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:

1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim
2. p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy Drzycim
3. p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy Drzycim
4. p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w UG
5. p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno –Społecznego w UG
6. p. Joanna Sawińska – Inspektor ds. mienia komunalnego i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Drzycimiu
7. p. Jolanta Szczepańska –Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8. p. Aneta Tusznio-Michałowska – pracownik socjalny


Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych

Protokolant obrad:   Monika Górecka

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie protokołu  z przebiegu X sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6.    Składanie interpelacji.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                               i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/40/2011 Rady Gminy w Drzycimiu  z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016”.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2012 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy Drzycim.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krakówek w gminie Drzycim.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju oświaty na terenie gminy Drzycim na lata 2012-2014.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu wraz  z rozpatrzeniem wniosku Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „Razem Łatwiej” o przekazanie w drodze umowy prowadzenia Szkoły Podstawowej  w Sierosławiu.
16.    Uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok.
18.    Rozpatrzenie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011 roku.
19.    Rozpatrzenie skargi Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu na działalność Wójta Gminy.
20.    Sprawy bieżące.
21.     Odpowiedzi na interpelacje.
22.     Wolne wnioski i zapytania.
23.     Zamknięcie obrad.

Ad. 1.
        
    Otwarcia XI sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonał p. Józef Gawrych -Przewodniczący Rady Gminy. Powitał zgromadzonych: Panie i Panów radnych, Wójta Gminy, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista obecności sołtysów – załącznik nr 2.

Ad. 2.

        Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach rady bierze  udział 15 radnych, wobec czego może ona obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia.     

Ad. 3.
        
        Protokół z przebiegu X sesji Rady Gminy odbytej w dniu 08 listopada 2011 roku został przyjęty przez Radę następującą liczbą głosów: 14 „za”,                       1 „wstrzymujący się”.

Ad. 4.

        Przyjęcie porządku obrad.

Radny p. Parczyk – zaproponował zamianę kolejności omawianych spraw.  Punkt 7- podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej przesunąć jako 15.
 Głosowanie: 7 głosów „za”, 8 głosów „przeciw”.
Radna p. Wyłupska – wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu, jako propozycji Komisji Rolnej,  pn.” Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży tych napojów”. Punkt ten miałby uzyskać 20 pozycję  w porządku obrad. Głosowanie: 14 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”.
P. Skarbnik –poprosiła o  zamianę kolejności punktów 16 i 17. Głosowanie: 15 głosów „za”.

Porządek obrad po zmianach:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie protokołu  z przebiegu X sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6.    Składanie interpelacji.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                           i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/40/2011 Rady Gminy  w Drzycimiu  z dnia 8 listopada 2011 r.  w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016”.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2012 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy Drzycim.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  w miejscowości Krakówek w gminie Drzycim.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju oświaty na terenie gminy Drzycim na lata 2012-2014.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu wraz z rozpatrzeniem wniosku Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „Razem Łatwiej” o przekazanie w drodze umowy prowadzenia Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok
17.    Uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok.
18.    Rozpatrzenie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego  z dnia  28 listopada 2011 roku.
19.    Rozpatrzenie skargi Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu na działalność Wójta Gminy.
20.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży tych napojów.
21.    Sprawy bieżące.
22.     Odpowiedzi na interpelacje.
23.     Wolne wnioski i zapytania.
24.     Zamknięcie obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach: 12 głosów „za”, 2 głosy„przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.

Ad. 5.

   Wójt złożył informację z działalności w okresie międzysesyjnym oraz informację z wydanych zarządzeniach. Informacje stanowią  załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6.

        Radny p. Wycinek złożył 3 pisemne interpelacje, które stanowią załącznik nr 5,6 i 7  do protokołu.

Ad. 7.

    Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej.

    Przewodniczący Rady odczytał wniosek Radnej p. Chróścińskiej ( wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu),  następnie Wiceprzewodniczący Rady p. Podlejski odczytał projekt uchwały, po czym przystąpiono do głosowania w sprawie podjęcia uchwały, w  wyniku głosowania uzyskano: 11 głosów „za”,   4 głosy „wstrzymujące się”.

Uchwała Nr XI/51/2011 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej  została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 Po krótkim wystąpieniu p.Chróścińskiej oraz podziękowaniach Przewodniczącego  p. Gawrycha za współpracę, p. Chróścińska zajęła miejsce wśród sołtysów, a Rada Gminy  w Drzycimiu obradowała w składzie 14 Radnych.

Ad. 8.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016”.

Wprowadzenia do tematu dokonała p. Jolanta Szczepańska – Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Radna p. Babińska przedstawiła opinię Komisji ds. Oświaty dot. powyższej uchwały, która przedstawiała się następująco: 6 głosów „za”. Natomiast Komisja ds. Budżetu przyjęła uchwałę 7 głosami „za”.
Po poznaniu opinii poszczególnych komisji, Rada przystąpiła do głosowania  w sprawie uchwały, w wyniku którego uzyskano 14 głosów „za”.

Uchwała Nr XI/52/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016” stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 9.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/40/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016” .

   Z uwagi na to, że organ nadzoru  dopatrzył się pewnych uchybień w programie, Pani  Wojewoda wystosowała pismo do Rady  Gminy, stanowiące załącznik nr 11 do protokołu, należało dokonać pewnych zmian, o których szerzej powiedziała p. Aneta Tusznio-Michałowska.

     Uchwała Nr XI/53/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr X/40/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2016” po zmianach została przyjęta przez Radę Gminy jednogłośnie – 14 głosów „za”  i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. 10.

   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2012 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

    Wprowadzenia do tematu dokonała p. Ludwika Rezmer.
    Opinia Komisji Oświaty – pozytywna ( 6 głosów „za”). Jako, że brak było głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała została przyjęta przez Radę Gminy 14 głosami „za”.

Uchwała Nr XI/54/2011  w sprawie przyjęcia na rok 2012 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 11.

    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.

Wprowadzenia do tego punktu dokonał p. Wójt. Stwierdził on, że z ewentualnych pieniędzy ze sprzedaży budynku komunalnego, można by wybudować budynek socjalny dla ofiar pożaru budynku socjalnego w  Jastrzębiu.

Opinia Komisji Rolnej w sprawie uchwały – pozytywna ( 4 głosy ”za”, 1 głos „przeciw”,  2 głosy „wstrzymujące się”.

Dyskusja:

Radny p. Szymczak: sytuacja, która wynikła po tragicznej sobocie jest trudna, zwłaszcza, że nie mamy mieszkań socjalnych. Uważam, że decydowanie przez Radę o sprzedaży budynku komunalnego w tej chwili, kiedy ofiary pożaru nie mają zapewnionych mieszkań, jest działaniem na wyrost. Najpierw należy uregulować sprawę pogorzelców, później natomiast zająć się uchwałą sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej przy ul. Dworcowej 18. Poza tym, pieniądze, które ewentualnie uzyskalibyśmy ze sprzedaży budynku komunalnego, znając realia, wystarczyłyby prawdopodobnie zaledwie na sporządzenie projektu oraz postawienie fundamentów. Mój wniosek jest taki, żeby w tej chwili, nie mając uregulowanych spraw mieszkaniowych pogorzelców, odstąpić od podejmowania uchwały.  
Radny p. Podlejski: rzeczywiście sytuacja jest na tyle trudna, że trzeba bardzo szybko postarać się o dach nad głową dla rodzin, które go na chwilę obecną nie mają. I w tym przypadku, kiedy zawsze był problem z adaptowaniem tego budynku do oddania go lokatorom, można by w sposób szybki znaleźć środki, które pozwoliłyby zaadoptować ten budynek do mieszkania  i umieścić tam dwie rodziny pogorzelców, które mogłyby mieć w krótkim czasie dach nad głową. W związku z powyższym, mój wniosek byłby taki, żeby przekazać ten budynek do zaadoptowania dla rodzin, które ucierpiały w wyniku sobotniego pożaru  w Jastrzębiu, a środki na ten cel na pewno można znaleźć w budżecie, chociażby  z rezerwy.
P. Wójt: ja się całkowicie nie zgadzam z państwa podejściem do sytuacji. Pogorzelcy mają na chwilę obecną zabezpieczone lokale mieszkalne, które  w pełni odpowiadają normom, jakie w tej chwili obowiązują w Europie. To, że pan Podlejski sugeruje, żeby w budynku komunalnym umieścić dwie rodziny, to jest niedorzeczny pomysł, ponieważ nie wyobrażam sobie, aby zwaśnione rodziny mieszkały pod jednym dachem i dzieliły ze sobą łazienkę. Po pierwszej nocy, jaką pogorzelcy spędzili wspólnie, były jakieś scysje, że oni ze sobą pod jednym dachem przebywać nie będą. Mieszkańcy z tego budynku byli często bardzo skonfliktowani ze sobą. Pogorzelcy są pod stałą opieką GOPS-u, jak również bezpośrednio moją. Wracając do sprzedaży budynku komunalnego, nie szukajmy powodu, żeby nie robić tego w tej chwili. Przeciwnie, powinniśmy to zrobić jak najszybciej, aby jak najszybciej przystąpić do procedury, która wiąże się ze sprzedażą, tzn. z wydzieleniem działki, organizacją przetargów itd. najważniejsze jest, abyśmy mieli możliwość jak najszybszego pozyskania pieniędzy ze sprzedaży.   
Radny p. Wycinek: źle się dzieje panie Wójcie, że używa pan ludzkiego nieszczęścia, jako karty przetargowej. Jeżeli uważa Pan, że pogorzelcy mają zapewnione mieszkania na poziomie europejskim, to dlaczego łączymy te dwie sprawy? Proszę o odczytanie pisma do pani Topy oraz jej odpowiedzi na pismo.

Pani Joanna Sawińska odczytała pismo skierowane do pani Topa oraz jej odpowiedź na to pismo. Stanowią one załączniki nr 14 i 15  do protokołu.

Radny p. Wycinek: pismo skierowane do pani Topy sugerowało, czego ma się ona spodziewać. Uważam, że w tym układzie nie zrobiono wszystkiego. Tragedia miała miejsce 17 grudnia, odpowiedź od pani Topa dotarła wcześniej i w moim odczuciu tej sprawy nie  poruszało się w sposób należyty. Z jednej strony tragedia ludzka, którą p. Wójt chce w tej sprawie silnie zaakcentować, aby miała wpływ na decyzję Rady, z drugiej strony nieuczciwe wobec państwa weterynarzy postępowanie Rady, które nie jest w sumie zależne od Rady, ponieważ ktoś wcześniej Rady nie poinformował, że sprawa powinna być kontynuowana                      i powinna znaleźć definitywne rozwiązanie. Uważam, zgodnie z tym co moi poprzednicy twierdzili, że tego budynku nie należałoby sprzedawać, doprowadzić do sfinalizowania jedną sprawę. Pusty lokal mieszkalny może pojawić się w bardzo krótkim czasie w budynku Przychodni.
Radna p. Babińska: pytanie do pana Wójta. Czy zostały podpisane umowy  z osobami prywatnymi na wynajem mieszkań z osobami poszkodowanymi w pożarze? Jeżeli tak, to na jaki okres czasu?
P. Wójt: nie, w tej chwili żadnych umów Wójt ani gmina, ani nikt inny nie podpisywał  z pogorzelcami.
Radna p. Babińska: w takim razie rozumiem, że te osoby nadal nie mają zapewnionego miejsca zamieszkania.
P. Wójt: jeżeli pani rozumie, że mieszkanie ma zapewniona osoba, która ma podpisaną umowę, to w takim razie, nikt nie ma zapewnionego mieszkania.
Radna p. Babińska: ja rozumiem, że ci ludzie mają zapewnione mieszkania, ale jest to rozwiązanie tymczasowe i okaże się w styczniu, czy te osoby nie będą stały przed dylematem, że znowu nie będzie dla nich mieszkania. Chodzi o to, żebyśmy zabezpieczyli to mieszkanie na dłużej.
P. Wójt: nie chciałbym polemizować na temat całej akcji organizacyjnej miejsc pobytu tych ludzi, bo jest to bardzo złożona sprawa. Każda z tych osoba ma swoje potrzeby, problemy itd. Co do wyrobienia dokumentów, zostawiliśmy to na tę chwilę, kiedy każdy będzie miał swój kąt, gdzie będzie  mógł swobodnie funkcjonować.
Radna p. Babińska: wobec tego myślę, że aby nie robić tym ludziom następnej niepewności, naprawdę należałoby pomyśleć, aby mieli stałe miejsce. Popieram pomysł pana Podlejskiego, żeby przygotować budynek komunalny czy mieszkania w przychodni, udostępnić ofiarom pożaru mieszkania socjalnego.
Radny p. Podlejski: jest czymś niedorzecznym, żeby sprzedawać budynek komunalny, aby wybudować mieszkania socjalne. Składam wniosek formalny o odrzucenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu w celu zaadoptowania tego budynku dla pogorzelców na mieszkania socjalne.
P. Wójt: ja już odnosiłem się do wypowiedzi pana radnego Podlejskiego i nadal uważam, że jest to niedorzeczny pomysł, ponieważ adaptacje tego budynku np. na dwa mieszkania, jest bardzo kosztowną, nieopłacalną inwestycją. Według mnie nie powinniśmy inwestować w ten dom, ponieważ każdy remont będzie wiązał się z zasadniczą  przebudową ciągów funkcjonalnych w tym budynku. Stworzenie dwóch oddzielnych mieszkań w tym budynku jest zbyt kosztowne i pozbawione sensu.
Radny p. Kruczyński: chciałem tylko zauważyć, że było nas stać na poniesienie dodatkowych wydatków w sprawie boisk wielozadaniowych, a nie stać nas na adaptacje tego budynku dla rodzin. Ten budynek można zabudować w formie szeregowej. Rodziny, które by tam się osiedliły, mieszkałyby blisko centrum, a nie budować mieszkań gdzieś na peryferiach, które i tak nie spełnią warunków.
Radny p. Kaszubowski: panie Wójcie, może pan podać miejsce, gdzie zamierza pan umieścić pogorzelców? Porównamy szacunkowy koszt pańskiej propozycji z naszą.
P. Wójt: jeśli chodzi o miejsca, w których pogorzelcy się znajdują, to są to rożne miejsca. Dzisiaj dostałem informację, że jest to opuszczony od pół roku dom jednorodzinny i oczekuje rodziny, która może w każdej chwili się wprowadzić.
Radny p. Kaszubowski: panie Wójcie, ja określiłem szczegółowo. Proszę podać miejsca.
P. Wójt: ja nie mogę podać miejsc, dopóki nie uzgodnię z właścicielem sposobu wynajmowania tego budynku oraz tego, komu ewentualnie go przydzielić. Ja powiedziałem i powtarzam, że wszystkie rodziny pokrzywdzone w tym pożarze mają miejsce do przebywania. Z naszej strony jest to wszystko zorganizowane i zabezpieczone. Z całą pewnością nie podam państwu informacji, kto u kogo mieszka, ponieważ są to informacje dotyczące danych osobowych.
Radny p. Kaszubowski: panie Wójcie, ja sprecyzowałem wyraźnie. Proszę podać miejsca, które pan przygotowuje dla pogorzelców.
P. Wójt: ja nie przegotowuję miejsc dla pogorzelców, tylko te miejsce już są i funkcjonują. Pogorzelcy już się tam znajdują lub jutro najdalej będą.
Radny p. Szymczak: pytanie do pana Wójta. Czy budynek, jako mienie komunalne był ubezpieczony?
P. Wójt: tak, był ubezpieczony.
Sołtys p. Belt: jeżeli pani Topa chce wynająć ten budynek, to gmina powinna jej to umożliwić. Chciała ona wyremontować na własny rachunek mieszkanie, dlatego gmina nie poniosłaby żadnych kosztów. Gmina powinna zgodzić się na taki układ i nie byłoby żadnych kłótni.
Radny p. Kaszubowski: składam wniosek formalny o zakończenie dyskusji.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: w takim razie mamy dwa wnioski formalne i będziemy głosować po kolei.
Głosowanie w sprawie zakończenia dyskusji: 14 głosów „za”.
Głosowanie w sprawie wniosku o odrzucenie wniosku pana Wójta: 10 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
        Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

    O godz. 1530 przewodniczący Rady zarządził przerwę, która trwała do godz. 1540.

Ad. 12.

     Podjęcie uchwały w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy Drzycim .
Wprowadzenia do tematu dokonała p. Sawińska.

P. Wójt: w 2007 roku miała miejsce ostatnia zmiana stawki czynszu. Na chwilę obecną  propozycja jest taka, by podnieść te stawki do 6 zł + VAT od 1m2 powierzchni użytkowej.

Opinia Komisji Rolnej w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe – pozytywna ( 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się” ).

Opinia Komisji ds. Budżetu i Finansów – pozytywna( 6 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się” ).

Dyskusja:

Przewodniczący Rady p. Gawrych: jak się ma obecny projekt uchwały rady gminy w Drzycimiu, który mamy za chwilę podejmować, do zarządzenia Wójta Gminy Drzycim, ponieważ dnia 24 listopada 2008 roku Wójt wydał zarządzenie  w sprawie ustalenia płatności za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych na terenie gminy Drzycim i również ta uchwała, którą mamy podejmować jest określeniem minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy Drzycim. Nazwa jest prawie taka sama. Tu jest wynajem, a tu są stawki czynszu, ale nazwa dotyczy tego samego przedmiotu, czyli lokali użytkowych. Nie wiem czy dotyczy to również zarządzenia Wójta, czy dotyczy to innych lokali, dlatego proszę o doprecyzowanie, jakie to są lokale, czy ta uchwała znosi Zarządzenie Wójta gminy Drzycim.
P. Wójt: mamy tutaj do czynienia z dwiema formami lokali użytkowych, w posiadaniu których jest gmina. Jedne lokale użytkowe stanowiące np. sklepy, są lokalami użytkowymi ze względu na swoje przeznaczenie, ale one są poddawane dzierżawie na czas długi w celu prowadzenia jakiejś tam działalności. Natomiast zarządzenie, które pan Przewodniczący dostarczył dotyczy lokali użytkowych             w formie świetlic, które są również w naszym posiadaniu i które nie są przeznaczane do długotrwałego wynajmowania, jak sklep, tylko do wynajęcia na jednorazowe uroczystości. To są dwie odrębne rzeczy. To jest zarządzenie, a to jest uchwała i dotyczą one zgodnie z załącznikiem zarządzenia dotyczy wspomnianych przeze mnie pomieszczeń, a uchwała  dotyczy lokali użytkowych, które są wynajmowane w drodze przetargu lub w innej formie na dłuży okres czasu.    
Przewodniczący Rady p. Gawrych: chodzi mi o kwestię formalną i precyzję tworzenia uchwał, żeby były one jasne, żebyśmy nie musieli się domyślać, czy to chodzi o ten czy o inny lokal.
P. Wójt: ta uchwała nie posiada żadnego  załącznika dotyczącego konkretnych lokali, natomiast zarządzenie ma w swojej treści również załącznik, który jest nieodzowną częścią tego zarządzenia, które precyzuje, jaki lokal na jakie uroczystości, za jakie pieniądze może być wynajmowany. Może się zdarzyć, że ktoś będzie chciał wynająć na działalność handlową czy jakąkolwiek inną, świetlicę w Dąbrówce i będzie na to przyzwolenie Rady Sołeckiej, mieszkańców Dąbrówki i wówczas ja, jako władający, ten lokal będę mógł w drodze przetargu, po umówionych kwotach, oddać do działalności stricte handlowych 12 miesięcy w roku. I to umożliwia mi ta uchwała, a także tamto zarządzenie, które nie wyklucza takiej formy wynajęcia.
Radny p. Kaszubowski: składam wniosek formalny o dołączenie do tej uchwały w formie załącznika sprecyzowanego pisma, w którym będzie zawarte, których pomieszczeń to dotyczy  i przegłosowania, żeby to było przygotowane na następną sesję.
Radny p. Podlejski: na Komisji Oświaty omawialiśmy tę uchwałę i właśnie padło pytanie, jakie to są lokale i zostały one wyszczególnione. Jeżeli będą one zawarte w formie załącznika do projektu uchwały, będzie ona wtedy pełna i uważam, że wniosek pana Kaszubowskiego jest warty rozpatrzenia.
P. Wójt: ja rozumiem, że państwo jak najbardziej chcecie uprzykrzyć nam pracę i wniosek pana Kaszubowskiego do tego się sprowadza. Lokali jest stosunkowo niewiele i niewielkie są z tego tytułu wpływy.
Przewodniczący p. Gawrych: chciałbym zwrócić uwagę panu Wójtowi i przywołać do porządku. Państwo Radni nie uprzykrzają nikomu życia, tylko państwo Radni zadają pytania.  

Głosowanie w sprawie wniosku Radnego p. Kaszubowskiego: 8 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.

Projekt uchwały w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe na terenie gminy Drzycim  stanowi załącznik nr 17 do protokołu.Ad. 13

      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego miejscowości Krakówek w gminie Drzycim.

Pan Wójt dokonał wprowadzenia do tematu.

    Radna p. Wyłupska przedstawiła pozytywną opinię Komisji ds. Rolnict  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  w miejscowości Krakówek w gminie Drzycim ( 6 głosów „za” ).

Dyskusja:

Radny p. Podlejski: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Krakówek miał swój termin realizacji. Czy został ten termin realizacji dotrzymany, jeżeli nie, to dlaczego i czy w związku z tym konsekwencje zawarte w umowie dotyczące powstania tego planu zostały wyegzekwowane?
P. Sawińska: umowa trwała do 16 listopada. Do umowy był zawarty aneks i efektem tego jest właśnie projekt uchwały przedłożony na sesji.
Radny p. Podlejski: z jakiego powodu sporządzono aneks? Pytam o to dlatego, bowiem wiem, że był stworzony szczegółowy plan dotyczący tworzenia tego planu zagospodarowania i nie sposób mieć poślizg. Nagle dowiadujemy się, ze powstał aneks.
P. Sawińska: dokumentację odnośnie przedłużenia tego aneksu mamy. Była prośba od pana urbanisty, który tą procedurę załatwiał, która dotyczy przedłużenia umowy ze względu na to, iż nie mieliśmy od Ministra Ochrony Środowiska decyzji odnośnie wyłączenia gruntów leśnych     z produkcji leśnej. Tam wszystko się przedłużało, ale otrzymaliśmy 20 listopada taką decyzję, dlatego to wszystko się tak przedłużyło.

Głosowanie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 14 głosów „za”. Uchwała Nr XI/55/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego miejscowości Krakówek w gminie Drzycim stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. 14.
        
      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju oświaty na terenie gminy Drzycim na lata 2012-2014”.

Opinia Komisji Oświaty – pozytywna ( 6  głosów „za” ).

Jako, że brak było głosów w dyskusji, Rada Gminy w Drzycimiu, po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego p. Podlejskiego „Panu rozwoju oświaty…” przystąpiła do głosowania, w wyniku którego uzyskano: 14 głosów „za”.
 Uchwała Nr XI/56/2011 w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju oświaty na terenie gminy Drzycim na lata 2012-2014 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad. 15.

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu wraz  z rozpatrzeniem wniosku Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „Razem Łatwiej”o przekazanie w drodze umowy prowadzenia Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.

Przewodniczący odczytał wniosek Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „Razem Łatwiej” o przekazanie w drodze umowy prowadzenia Szkoły Podstawowej w Sierosławiu, który stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. Następnie przewodnicząca Komisji Oświaty Radna p. Babińska przedstawiła opinie Komisji dot. uchwały oraz wniosku Stowarzyszenia, które przedstawiały się następująco: Uchwała – pozytywnie ( 4 głosy „za”, 2 głosy „przeciw” ); wniosek Stowarzyszenia – negatywnie ( 2 głosy „za”, 4 głosy „przeciw” ).

Dyskusja:

Sołtys p. Chróścińska: nie wiem, jaka jest wola Rady, ale moim zdaniem powinna być ona przychylna Stowarzyszeniu, które zapewni pracę wielu nauczycielom,
Radny p. Szymczak: uważam, że szkoła już dawno powinna funkcjonować, jako szkoła niepubliczna, ale okoliczności budżetowe i przychylność Rady była sprzyjająca. Ja jako radny będę głosował za tym, aby najpierw zlikwidować szkołę, dopiero później, kiedy szczegóły będą omówione, pozwolić funkcjonować szkole na zasadach placówki niepublicznej.
Radny p. Podlejski złożył wniosek formalny o odrzucenie wniosku Stowarzyszenia o przekazanie w drodze umowy prowadzenia Szkoły Podstawowej w Sierosławiu, w wyniku głosowania  uzyskano: 9 głosów „za” odrzuceniem wniosku, 5 głosów „przeciw”.

W punkcie na temat likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu  brak było głosów   w  dyskusji, zatem po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego Rad p. Podlejskiego projektu uchwały, przystąpiono do głosowania, w którym otrzymano: 9 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”.
Uchwała Nr XI/57/2011 sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

O godz. 1600 Przewodniczący zarządził przerwę, w trakcie której obradowały poszczególne komisje. Przerwa zakończyła się o godz. 1635.

Ad. 16.

        Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Skarbnik, następnie Radny p. Wycinek, odczytał opinię Komisji ds. Budżetu i Finansów na temat uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011 rok, która była pozytywna ( 2 głosy „za”, 5 głosów „wstrzymujących się” ).

Jako, że brak było głosów w dyskusji, przystąpiono do głosowania, w którym uchwała  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie została przyjęta przez Radę jednogłośnie ( 14 głosów „za”.
Uchwała Nr XI/58/2011 zmieniająca Uchwałę Nr V/13/2011  z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok została podjęta             i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Następnie Rada przystąpiła do głosowania  uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim na lata 2011-2021, która została przyjęła jednogłośnie ( 14 głosów „za”).
Uchwała Nr XI/59/2011 uchwała zmieniająca Uchwałę Nr V/14/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2011 – 2021 została podjęta i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad. 17.
        
    Uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok

Pan Wójt dokonał wprowadzenia do tematu oraz poinformował Radę, że projekt budżetu gminy na 2012 rok został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Odczytał  opinię, która stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Następnie przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili opinię komisji dotyczącą budżetu gminy na 2012 rok, poczynając od:
- Komisja ds. Rolnictwa – opinia pozytywna ( 3 głosy „za”, 1 głos „przeciw”, 3 głosy„wstrzymujący się” ).    
- Komisja ds. Oświaty – opinia pozytywna ( 2 głosy „za”, 4 głosy „wstrzymujące się” )
- Komisja ds. Budżetu i Finansów – opinia  negatywna ( 2 głosy „za”, 4 głosy „przeciw”,  1 głos „wstrzymujący się” ).

Dyskusja:

Radny p. Wycinek: Komisja ds. Budżetu po szczegółowej analizie projektu budżetu gminy na 2012 rok, wystawiła opinię negatywną. Po rozpatrzeniu tego punktu, padł wniosek o dostarczenie materiałów, które by uszczegółowiały wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowane bezpośrednio z budżetu gminy Drzycim. Takich materiałów do tej chwili nie otrzymała. Następna sprawa, zauważyłem w projekcie budżetu wydatek, o którym na Komisji nie dyskutowaliśmy, a który znacznie odbiega od wydatku budżetu roku 2011, przyjętego w uchwale 22 lutego 2011 roku. Chodzi mi o pomoc materialną dla uczniów w ramach edukacyjnej pomocy wychowawczej, gdzie zaplanowano na przyszły rok kwotę 78 510 zł, natomiast na rok 2011, dla porównania 37 tys. zł, z czego 23 tys. były to stypendia szkolne, natomiast reszta to były stypendia motywacyjne. Chciałbym się dowiedzieć z czego tak duża różnica wynika.
P. Wojt: planujemy dotacje dla klubów i stowarzyszeń. Mamy 4 kluby, które są zainteresowane podjęciem współpracy finansowej. Są to LZS Korona, MLUKS Olimpia, MAKSUS, Czarna Podkowa Gródek. Na te dotacje przeznaczonych jest 35 tys. Umowy zlecenia, dotyczy to np. wynagrodzenia dla opiekuna wielozadaniowego boiska sportowego przy ul. Podgórnej, które, miejmy nadzieję, będzie funkcjonowało od jesieni – 2 tys., wynagrodzenie dla organizatora sportu w gminie Drzycim – 3 300 zł. Ten organizator wespół z LZS-em prowadzi zajęcia na terenie gminy Drzycim. To jest §4170 umowy zlecenia. §4210 zakup materiałów i wyposażenia na to jest łącznie 32 tys. zł., z czego na nagrody na konkursy turnieje sportowe „Polska Biega 2012” – 3000 zł, turniej piłki siatkowej 1000 zł, turniej piłki siatkowej 1000 zł, turnieje na boisku „Orlik” 3 w skali roku – 1500 zł, turniej tenisa stołowego – 500 zł, zawody wędkarskie o puchar wójta – 1500 zł, dofinansowanie festynów sportowo –rekreacyjnych dla wszystkich 11 sołectw i towarzystw gminy w skali całego roku – 11 tys., zakup podstawowego wyposażenia na wielozadaniowe boisko sportowe w Drzycimiu przy ul. Podgórnej – 8 tys. zł, w tym: sprzęt sportowy, zabezpieczenie przeciwpożarowe, środki czystości. Dalej eliminacje Tuchola – Londyn 2012 – udział w zawodach uczestników z terenu gminy Drzycim – 4500 zł, a w tym zakup strojów sportowych, zakup obuwia, zakup legitymacji LZS, zakup żywności, noclegi itd. §4310 zakup usług pozostałych i znowu eliminacje Tuchola-Londyn , czyli zakwaterowanie, transport, ubezpieczenia, badania lekarskie. Dalej utrzymanie wielozadaniowego boiska sportowego przy  ul. Podgórnej – 2500 zł. to tyle jeśli chodzi o pierwszą część pytania. Jeśli chodzi o drugą, to oddaje głos pani Skarbnik.
P. Skarbnik: jeżeli chodzi o część opisową budżetu, to wydaje mi się, że jest ona bardziej szczegółowa niż w zeszłorocznym planie, a jeżeli chodzi o kwotę wydatków w dziale 854 15 pomoc materialna dla uczniów w §3240 stypendia dla uczniów, z tego zestawienia, które ja tu mam w 2011 roku jest 88 781 zł,  a w przyszłym 78 510 zł. na te kwoty składa się wkład własny  i kwota dotacji.
Radny p. Wycinek: wynikało z tego, że po zmianach, tak ta kwota została podniesiona, dlatego jestem ciekaw, jakie zmiany zaistniały w ciągu roku.
P. Skarbnik: zwiększanie kwoty pochodzi z decyzji Wojewody, ponieważ  daje część pieniędzy na stypendia dla uczniów i w związku z decyzjami Wojewody, zwiększamy te pieniądze. Również są tam pieniądze z wkładu własnego gminy. Budżet zmienia się zgodnie z decyzjami, dlatego ta kwota mogła być na początku roku taka niska.
Radny p. Wycinek: nie mam podstaw, aby pani Skarbnik nie wierzyć, a odnośnie wydatków dotyczących pomocy materialnej dla uczniów, zwrócę uwagę przy realizacji budżetu roku 2011 i najwyżej utwierdzę się w tym przekonaniu, które pani przedstawiła.
Radny p. Szymczak: czy na dzień dzisiejszy, jako Radni, możemy dokonywać zmian w budżecie?
P. Wójt: w tej chwili nie ma takiej możliwości. Projekt budżetu złożony przez wójta został  przedstawiony państwu. Została wydana opinia na temat  projektu, poprawki, które RIO zasugerowała, zostały naniesione i na tym tryb uchwalania projektu budżetu jest zakończony. Jeżeli zajdzie taka ewentualność, jaka miała miejsce w sobotę i wolą Rady będzie rezygnacja    z jakiejś inwestycji na rzecz ratowania sytuacji i ujmę to jako autopoprawkę, to przewiduję, że taka ewentualność mogłaby mieć miejsce, natomiast wszystkie inne sytuacje, które chcieliby państwo zmienić, to nie jesteśmy przygotowani, żeby móc to technicznie przeprowadzić. Znając procedurę i to że w ciągu roku budżetowego, budżet jest zmieniany kilkakrotnie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na pierwszej, styczniowej sesji wprowadzić zmiany. Był czas, kiedy ta procedura trwała i był czas, kiedy można było wnosić swoje uwagi, swoje propozycje. Dzisiaj myślę, że to nie jest najlepszy moment.
Radny p. Szymczak: jestem tego zdania, aby budżet uchwalać do 31 grudnia. Rada też jest władna część rzeczy zmienić. Jeżeli Wójt się zgodzi na taki układ, abyśmy na styczniowej sesji mogli dokonać zmian w budżecie, to jestem gotowy teraz uchwalić ten budżet, ale musi paść słowo, że wrócimy do tego w styczniu.
P. Wójt: ja już powiedziałem, jak ja widzę ewentualną pracę z budżetem                      w przyszłym roku  i jeżeli dzisiaj państwo nie uchwalicie tego budżetu, to taki sam projekt będzie prawdopodobnie przedstawiony na następnej sesji.
Radny p. Szymczak: cel jest jeden, chcemy uchwalić budżet i jesteśmy tu po to, żeby w spokoju porozmawiać.
P. Wójt: był czas panie Radny Szymczak, żeby zaproponować jakiekolwiek zmiany do tego budżetu. Projekt budżetu wszyscy Radni otrzymali 15 listopada. Od tego czasu żaden konkretny wniosek, żeby cokolwiek w tym budżecie zmienić, nie dotarł do mnie. Dzisiaj, pod koniec grudnia, kiedy praktycznie już wszystkie dokumenty, opinie są gotowe, pan sugeruje, żeby dokonywać jakichś zmian.
Radny p. Szymczak: panie Wójcie, ja nie mówię, że musimy dziś to robić, ale chodzi mi o to, żeby honorowo wyjść z tej sali i powiedzieć, że uchwaliliśmy budżet. Chodzi mi o to, żeby pan Wójt powiedział, w porządku, spotykamy się w styczniu, na następnej sesji i wtedy radni będą mogli wprowadzić zmiany w budżecie.
Radny p. Wycinek: przeczytam Państwu, jak przebiega kwestia przyjmowania projektu budżetu. Art. 52 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Projekt budżetu przygotowuje Wójt. To miało miejsce. Pkt. 1a tegoż samego artykułu. Bez zgody Wójta gminy Rada Gminy nie może wprowadzić do projektu budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków, nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach i zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienie źródła tych dochodów. To jest ograniczenie dla Rady Gminy. Temat ten był tak samo przedstawiany przez pana Wójta i przez pana Bartkowiaka na szkoleniu w Tleniu. Jeżeli radni zmieniają zakres wydatków nie zwiększając ich wartościowo, to jest to kompetencja Rady. Dlatego niech pan mówi wprost, że Rada nie może wprowadzić zmian w projekcie budżetu, które spowodowałyby zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia, natomiast o innych wydatkach tutaj nie dyskutujemy. Z kolei uchwała z 6 września 2010 roku, którą podjęliśmy w §6 pkt. 1 pisze, że Komisje Rady Gminy analizują projekty budżetu    i dokonują jego oceny, co miało miejsce, w pkt. 2 Komisje Rady Gminy lub radni proponujący wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenie wydatku  przewidzianego w projekcie budżetu, wskażą źródło jego finansowania w ramach planowanych kwot wydatków i  to się pokrywa  z artykułem z ustawy  o samorządzie gminnym, to jest jego powielenie, tu jest tylko dodane słowo „nowego wydatku”, niemniej nie można domniemywać, ze nowym wydatkiem jest wydatek w ramach określonych wartościowo wydatków już w projekcie budżetu.
Radny p. Kaszubowski: panie Wójcie, ja akurat zgłaszałem na Komisji Rolnej, że nie zgadzam się z pana propozycją czyli przeznaczenie 220 tys. zł na budowę chodnika, bo uważam, że jest to na 600 m chodnika suma za duża. W to miejsce zaproponuję coś innego, bo my nie musimy budować drogi powiatowej.
P. Wójt:  wniosek pojedynczego radnego nie stanowi dla mnie zobowiązania do tego, żeby zmieniać budżet. Gdyby ta opinia była poparta stanowiskiem Komisji, to jest to dla mnie już jakiś sygnał, który wymagałby analizy.
Radna p. Babińska: jaka kwota jest przeznaczona w budżecie na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20, ponieważ w tej rozpisce w tych miejscach tej kwoty nie wyszczególniono.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: w międzyczasie może pan Radny Kaszubowski.
Radny p. Kaszubowski: składam wniosek formalny o przeniesienie tych pieniążków: 120 tys. zł na wykonanie placu przy plebanii jako parkingu plus drogi koło banku, jako drogi dojazdowej do tego parkingu.
P. Wójt: widzę, że zaczynamy rozmontowywać tą precyzyjnie stworzoną uchwałę budżetową. Temat chodnika przy drodze do Świecia jest obwarowany umowami, które już od 4 lat obowiązują. Wycofanie się z tej umowy na pewno będzie skutkowało jakimiś konsekwencjami, ale na  dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć jakimi. Proszę o rozsądek.
Radny p. Podlejski: przychylam się do wniosku pana Kaszubowskiego. Te 120 tys.zł jest to dofinansowanie do drogi powiatowej, nie do budowy chodnika, bo taka
jest właściwa nazwa. 800 zł/m2 chodnika, to stanowczo za dużo. Skoro pan
Kaszubowski chciał 120 tys. na budowę drogi dojazdowej i parkingu, a ja
pozostałą część kwoty chcę przeznaczyć na budowę drogi  w miejscowości Wery,
tj. 80 tys. zł.
Radny p. Parczyk: może tylko odpowiem na pytanie pani radnej Babińskiej.Kwota
przeznaczona na modernizację budynku przy  ul. Dworcowej 20 to 10 tys. zł.
P. Skarbnik: teraz padają wnioski radnych na co przenieść pieniądze, tylko
musicie sobie państwo zdać sprawę z tego, że ja w tej chwili nie jestem w stanie
tego technicznie zrobić.
P. Wójt: ja powiem tak. To jest nie poważne traktowanie nas, jako urzędników. W
tej chwilistawiacie nas pod ścianą, żeby dokonywać  tego typu zmian, których
wprowadzenie trwa około tygodnia.  Ja w takim razie nie przychylam się do
jakichkolwiek zmian w tej chwili i stawiam swój projekt budżetu, jako jedyny,
który na dzisiejszej sesji może być głosowany. Jeżeli państwo nie skorzystali z
możliwości składania swoich propozycji do tego budżetu w odpowiednim czasie,
który jest przewidziany w uchwale i zgodnie z ustawą,  do 30 listopada mogły się
zebrać komisje i zaproponować zmiany do budżetu. Jeżeli tego nie zrobiły, to
prawo jakby przestało dla nich funkcjonować, w związku z czym na dzisiejszej
sesji nie będzie innego projektu budżetu, którego ja będę autorem.
Radny p. Wycinek: to co pan opowiada panie Wójcie, jest totalną bzdurą. Gdyby
w ten sposób Rada Gminy i organ wykonawczy – Wójt – mieli funkcjonować, to
Rada Gminy miałaby związane ręce, żeby cokolwiek uchwalić, uczynić w
budżecie bez zgody Wójta.
P. Wójt: ja chciałem powiedzieć, że państwo mieli czas i możliwość, żeby przez
ponad miesiąc czasu wnosić tego typu uwagi czy propozycje. Nie robiliście tego
w żaden sposób, który jest zgodny z obowiązującym trybem uchwalania budżetu i
prawem, które jest w Polsce  przestrzegane. Tak jak powiedziałem, w uchwale z 6
września 2011 roku w §6 jest: „Komisje rady gminy analizują i dokonują jego
oceny”. Czyli 15 otrzymali państwo projekt i mieli 15 dni, żeby go
przeanalizować. „Komisje rady gminy lub radni proponujący wprowadzenie
nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w  projekcie budżetu,
wskażą źródło jego finansowania w ramach planowanych wydatków komisja rady
gminy przedstawia wójtowi do dnia 30 listopada swoją opinię”. Do dnia 30
listopada panie radny Wycinek. Ten termin już minął.
Radny p. Wycinek: i co z tego, że nie miał pan opinii do 30 listopada.

P. Wójt: z opinią komisji rady gminy oraz z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej przedkłada swoje stanowisko na sesji budżetowej i to jest koniec
grzebania w budżecie. W budżecie w roku budżetowym można dokonywać zmian,
ale jeżeli chodzi o zagwarantowanie funkcjonowania gminy od 1 stycznia 2012
roku, ten budżet musi być uchwalony w takiej formie, w jakiej przedstawił go
wójt, o ile nie było żadnych poprawek w takiej formie, jaka jest dzisiaj państwu
przedstawiona.
Radny p. Wycinek: jeżeli ktoś z radnych nie będzie miał pytania do pana Wójta, to
proszę, aby pan Wójt się nie odnosił, ponieważ to tylko zamąca obrady rady. Pan
Wójt jest w tym momencie osobą, która proponuje budżet, nad którym Rada ma
prawo obradować na zasadach, o których ja państwu na początku powiedziałem.
Dlatego apeluję do państwa w ramach obowiązujący przepisów o samorządzie  
gminnym, możecie państwo dokonywać zmian.
P. Wójt: uszczegółowienie tego jest w uchwale Rady, która jest prawem
miejscowym i to prawo miejscowe mówi jednoznacznie. Jeżeli pan radny
stwierdzi, ze nie mam racji, to powoduje, że ten budżet po prostu nie będzie
uchwalony i konsekwencje tego będą jakie będą.
Radny p. Podlejski: sprawą nadrzędną tego, o czym mówił pan Wójt, jest ustawa
o samorządzie gminnym. W tej chwili padły propozycje dotyczące zmian i ja
chciałbym aby ta dyskusja była kontynuowana. W momencie, kiedy tych
propozycji będzie więcej, złożę wniosek o to, żeby odrzucić projekt budżetu
proponowany przez Wójta i złożę wniosek, żeby uchwalić budżet ze zmianami.
Przewodniczący p. Gawrych: jeżeli odrzucimy projekt budżetu, który przedłożył
pan Wójt, to po prostu tego budżetu nie będzie.
Radny p. Wycinek: chciałem na to samo zwrócić uwagę. W tym przypadku pan
Wójt ma rację, ale może Pan w ramach tegoż projektu dokonywać zmian pod
warunkiem, że nie naruszy Pan ustawy o samorządzie gminnym.
Radny p. Podlejski: rzeczywiście, to wynika z mojego błędu, ma pan rację panie
radny Wycinek.
Radny p. Wycinek: pozostałe 20 tys. zł proponuję przekazać na zainstalowanie punktów oświetleniowych w miejscach publicznych we wsi Krakówek. Tutaj uzasadnię swój wniosek, żebyście państwo wiedzieli, jak przedstawia się oświetlenie dróg i ulic w naszej gminie. Dokonałem sobie małego rekonesansu. Słupy z tego co mi powiedziano, znajdują się co 40 m od siebie, na których zainstalowane są lampy, z reguły na słupach znajdujących się w gminie lampy są zainstalowane na co drugim, trzecim słupie. Jeżeli chcecie państwo zgadnąć, jaka
ulica jest inaczej oświetlona, to wam podpowiem, jest to ul. Kolejowa, na której mieszka pan  Wójt. Tam lampy znajdują się na każdym słupie, czyli co 40 m. Ta krótka ulica ma włącznie z lampą rogową ma 6 lamp, a np. ul. Boczna o porównywalnej długości ma 2 lampy. Dlatego, żeby nie robić kosztów, może dobrym rozwiązaniem byłoby zmniejszyć ilość lamp u pana Wójti w ramach, żeby nie podwyższać kosztów opłat energii, umiejscowić te dwie lampy w miejscach potrzebnych.
P. Skarbnik: jeżeli te pieniądze miałyby być przeniesione, to miałyby być to
wydatki inwestycyjne? Ponieważ, jeżeli zostałyby one przeniesione  na remonty
bieżące, to nie zostałaby zachowana zasada, że dochody bieżące są wyższe niż
wydatki bieżące.
P. Wójt: dzisiaj nie uchwalimy budżetu, także wszelkie zmiany nie mają tu
miejsca. Ja nie zmieniam projektu budżetu.
Radny p. Wycinek: panie Przewodniczący, wnioskuję o to, o co wcześniej
wnioskowałem, żeby radni obradowali nad budżetem, a pan Wójt tylko wtedy, gdy
będzie poproszony.
Radny p. Szymczak: wnioskuję, żeby pomniejszyć kwotę na samochód do
zbierania śmieci dla Zakładu komunalnego i 10 tys. zł przeznaczyć na budowę
lampy w Gródku.
Radny p. Podlejski: skoro pan Radny Szymczak proponuje, zdjąć kwotę 20 tys. zł
z zakupu samochodu i zostaje 10 tys. zł, zgodnie z wnioskiem złożonym przez
Posterunek Policji w Drzycimiu, który od trzech lat prosi, aby zakupić im
urządzenie pomiarowe „Iskra”, które również kosztuje 10 tys., wnioskuję, aby
przeznaczyć na zakup tegoż urządzenia.
P. Skarbnik: ja mam tylko taką uwagę, abyście zwrócili państwo uwagę na
wydatki bieżące  i majątkowe, ponieważ nie możemy mylić tych wskaźników.
Wydatki bieżące są bodajże tylko 8 tys. mniejsze od dochodów bieżących, jest to
zachowane w tym projekcie budżetu, ale jak zaczniemy przesuwać te pieniądze,  z
pieniędzy majątkowych można je przesunąć  jedynie na jakieś inwestycje.
Radny p. Wycinek: pytanie do pani Skarbnik. Czy wydatek na przygotowanie projektu pod
inwestycję budynku remizy, byłby wydatkiem majątkowym?
P. Skarbnik: wydaje mi się, że mógłby być, ale jeszcze musiałabym się upewnić.
Radny p. Wycinek: w tym przypadku wnioskuję, aby 10 tys. zł, których nie można
przenieść na wydatek bieżący, tzn. zakup urządzenia pomiarowego „Iskra” dla
Policji, przeznaczyć je na wykonanie projektu budynku remizy w miejscowości
Gródek. Planowany w administracji publicznej wydatek 800 zł, jako składka
członkowska do Stowarzyszeniu Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej –
uważam, że będzie czas wówczas, gdy gmina do takiego stowarzyszenia wstąpi.
Uważam, ze te pieniądze  budżecie nie powinny być planowane.
Radny p. Kaszubowski: harcerze złożyli wniosek na 1800 zł, więc można z promocji zdjąć 1000 zł i już będzie kwota 1800 dla harcerzy.
P. Skarbnik: pieniądze dla harcerzy w szczegółowym budżecie w ZPO były wskazane.
P. Wójt: przepraszam bardzo, ale nie róbmy parodii, bo jeżeli każdy z państwa złoży jakiś wniosek na wydatkowanie pieniędzy, wskazując nawet na źródło skąd je zabrać, to i tak nie jesteśmy w stanie jakkolwiek tego wykonać. Ja myślę, że ktoś z radnych powinien zaproponować odrzucenie w całości tego projektu i na komisjach ewentualnie do jakiegoś kompromisu możemy dojść. Dzisiaj na sesji nic państwo nie stworzycie. Państwo na komisjach wstrzymywali się od głosu,  głosowaliście przeciw, ale nie było żadnego wniosku co do zmian.

Radna pani Kempińska prosiła o głos, ale zanim go uzyskała, przewodniczący                       o godzinie 17.45 zarządził przerwę, która trwałą do godziny 18.00.

Radna p. Kempińska po przerwie złożyła wniosek o zakończenie dyskusji, który w głosowaniu uzyskał: 6 głosów „za”, 8 głosów „przeciw”.
Następnie nastąpiło przypomnienie poszczególnych wniosków radnych,  dotyczących przeniesienia kwot w projekcie budżetu na inne wydatki.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: chciałbym zmierzać do zakończenia tego punktu, mam jednak wątpliwości natury prawnej. Generalnie z punktu widzenia formalnego uważam, że radni mają prawo wnosić poprawki do projektu budżetu pana Wójta. Jednocześnie chciałbym przypomnieć, że radni uchwalając budżet biorą na siebie odpowiedzialność, bo pan Wójt już wielokrotnie tę odpowiedzialność z siebie zrzucał. Czytałem protokoły z zeszłego roku, jak była mowa o zaciąganiu kredytów, to pan Wójt jednoznacznie powiedział, że to nie ja, to rada gminy zaciągnęła kredyt i nie miejcie do mnie pretensji, bo rada gminy uchwaliła taki budżet.
P. Wójt: to jest prawda.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: dlatego my uchwalając budżet, biorąc za niego odpowiedzialność, chcemy, aby było w nim zawarte to, czego większość członków rady oczekuje.
P. Wójt: dlaczego nie wprowadzaliście państwo zmian wtedy, kiedy był na to czas?
Przewodniczący Rady p. Gawrych: w tym punkcie pan Wójt ma rację, z tym, że radni mają prawo wprowadzać poprawki do tego, co pan Wójt zaproponował. Rozumiem, że te poprawki są zgłaszane późno i pani Skarbnik ma problem, żeby te poprawki nanieść. Sam mam też wątpliwości co do skuteczności tych przeniesień, ponieważ zdaję sobie sprawę, co to są wydatki majątkowe, co to są wydatki bieżące i to wszystko musi się zgadzać.
P. Wójt: czyli na chwilę obecną Rada może odrzucić cały projekt i po odrzuceniu zgłosić poprawki, które mają zaistnieć w budżecie, który będzie w przyszłości uchwalany. Mieszanie przed uchwaleniem nie spowoduje, że te poprawki zostaną uwzględnione w tym budżecie, który państwo ewentualnie chcieliby dzisiaj uchwalić.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: teoretyczna możliwość jest, tylko ja mówię  o fizycznych ograniczeniach. W dalszym ciągu zmierzam do tego, ze Rada nie ma obowiązku uchwalać bez żadnych zmian, projektu, który pan Wójt przygotował. Tak samo, jeżeli jakakolwiek komisja zgłosiłaby poprawki, a były takie przypadki w przeszłości, pan Wójt nie przygotował zmian. Nie można też mówić, że Komisja przyjmie jakąś poprawkę albo zmianę, to pan Wójt przyjmie to jako swoją poprawkę. To też musiałoby być głosowane na sesji. Myślę, że od strony formalnej mamy sprawę wyjaśnioną, teraz możemy skupić się na sprawie technicznej. W jaki sposób do  tych zmian doprowadzić, jeżeli byłaby taka wola większości Rady. Ja bym przegłosował, czy te poprawki należy nanieść i wtedy ewentualnie zastanowiłbym się, w jakim trybie te poprawki powinny być naniesione.
P. Skarbnik: ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że muszę przeanalizować to na spokojnie.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: tak. Tylko ja  nie chce jeszcze przegłosować budżetu, ale poznać stanowisko Rady, czy te poprawki są do zaakceptowania przez większość  Rady. Może się bowiem okazać, że jest to wniosek jednego radnego, który nie uzyska większości głosów i takiego wniosku po prostu nie będzie.
P. Skarbnik: budżet też może zostać uchwalony, a poprawki naniesione                     w przyszłym roku.
P. Wójt: poza tym dzisiaj nie możemy się odnieść do tych pomysłów. Ja nie wiem, jakie będą konsekwencje zerwania umowy ze starostwem. Ja nie znam szczegółowo umowy, która jest zawarta. Dzisiaj państwu nie powiem, czy kwestia związana z likwidacją tego przedsięwzięcia, nie spowoduje dla nas jakichś konsekwencji.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: myślę, ze należy zmierzać do końca tej dyskusji. Pozbierać wnioski, podsumować je i zastanowić się co dalej zrobić z tym problemem. Tylko nie będziemy głosować wniosków, jako zmian do budżetu, tylko jako wnioski, które Rada akceptuje lub nie.
 P. Skarbnik: w kwestii podjęcia uchwały, zacytuję ustawę o finansach publicznych, bo można to zrobić do 31 stycznia. Art. 239.: Uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach — nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.   Art. 240. 1. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 238 ust. 1.
Przewodniczący Rady przypomniał wnioski dotyczące przeniesień w projekcie budżetu, po czym przystąpiono do głosowania:
- 220 tys. zł na budowę chodnika rozdzielić na inne zadania inwestycyjne, tzn. 120 tys. zł na drogę dojazdową i chodnik przy plebanii, 80 tys. zł na drogę w Werach i 20 tys. zł na lampy  w Krakówku. Stanowisko Rady: 8 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” 3 głosy „wstrzymujące się”.
- 20 tys. zł na zakup samochodu dla Zakładu Komunalnego przenieść: 10 tys. zł na lampę        w Gródku oraz 10 tys. zł na projekt remizy strażackiej w Gródku. Stanowisko Rady: 9 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: znamy stanowisko większości Rady, która nie była przedtem w żaden sposób artykułowana. Nie wiem, czy nieuchwalenie budżetu przez Radę Gminy, to jest sytuacja nadzwyczajna, ale uważam, ze budżet należy w tym roku przegłosować.
Rady p. Krüger: uważam, że my, jako Radni, marnotrawimy w tej chwili środki publiczne  w formie diet, które bierzemy. Są komisje. W sprawie budżetu zbierają się wszystkie. Poszczególni Radni są członkami dwóch komisji. W komisjach odbyło się wszystko jak po maśle. Były osoby, które głosowały za, przeciw, wstrzymały się, ale propozycji nie było. Pytanie, po co te spotkania w komisji? Po co wydawanie pieniędzy na to, żeby kiedy jest ten czas, żeby omawiać różne rzeczy, nie ma żadnych propozycji. W tym czasie jest tylko przyjęcie do wiadomości, głosowanie, a w momencie, kiedy dochodzimy do punktu kulminacyjnego całego przedsięwzięcia, jakim jest podjęcie uchwały w sprawie konkretnej propozycji, to wtedy zaczynają padać różne pomysły. Mam wątpliwości, czy te pomysły wywodzą się z odpowiedzialnego stanowiska, jakie radny posiada.  Stąd moja propozycja, żeby podjąć głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu. Będą spotkania w komisjach, będzie czas, żeby swoje propozycje przedstawić.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: szanując wolę większości Radnych, uważam, że ten budżet należy przyjąć. Z tym, że pan Wójt zna wolę większości Rady. Możemy umówić się tak, że pan Wójt nie będzie realizował wydatków, o których przed chwilą mówiliśmy. W styczniu czy  w lutym spotkamy się na sesji i będziemy te sprawy formalnie dalej załatwiać. Nie wiem, jakie jest stanowisko pana Wójta, ale myślę, że nie będzie działał przeciwko Radzie. Dzisiaj uchwalamy propozycję pana Wójta, pan Wójt wie, jakie jest stanowisko Rady w tych dwóch wydatkach. Spotykamy się na następnych komisjach i sesji i ewentualnie te środki będzie można uruchomić po kolejnej sesji. Tak się możemy umówić. Dzisiaj nie mieszamy, spotykamy się na następnej sesji i wtedy ewentualnie te sprawy przedyskutować. Jak pan Wójt widzi, nie są to pomysły pojedynczych radnych, tylko uzyskały one większość głosów, dlatego uważam, że to do czegoś zobowiązuje. Nie wiem czy dla państwa jest taka propozycja od przyjęcia, ale nic innego mi teraz do głowy nie przychodzi.  
P. Wójt: od początku byłem za tym, żeby w ten sposób sprawę rozwiązać, dlatego zgadzam się  z propozycją pana Przewodniczącego. Nie widzę jeszcze póki co  opinii Rady co do tego, tylko takie pytanie się rodzi, po co to wszystko. Przecież mogło to być załatwione w normalnych warunkach.
Głosowanie w sprawie przyjęcia propozycji Przewodniczącego Rady: 9 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”.
Głosowanie w sprawie uchwalenia projektu budżetu z przegłosowanym przez Radę ograniczeniem: 10 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”.
Uchwała Nr XI/60/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2012 stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Głosowanie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Drzycim:   11 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”.
Uchwała Nr XI/61/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2012-2021 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Radny p. Wycinek: panie Przewodniczący, przeprowadził pan głosowanie, a miałem pytanie odnośnie WPF-u. Czy dokonano korekty zapisu w kwestii wydatków w 2013 roku, tzn. zapisu: „reorganizacja jednostek OSP”?
P. Skarbnik: tak, w ramach autopoprawki korekta została dokonana.
Ad. 18.
        
Rozpatrzenie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 28 listopada 2011 roku.


Przewodniczący Rady odczytał pismo od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, które stanowi
załącznik nr 27  do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady p. Gawrych: żeby wyjaśnić tę sprawę, poprosiłem jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, których dotyczyły sprawy z wygaśnięcia mandatów  o odpowiedź, czy rzeczywiście ci druhowie są członkami zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych i czy jednostki te prowadzą działalność gospodarczą. Jest to o tyle ważne (  ja za chwilę przestanę mówić i udzielę głosu Wiceprzewodniczącemu Rady p. Podlejskiemu) ponieważ ta sprawa dotyczy mnie bezpośrednio, dlatego stanę po tej drugiej stronie i będę ewentualnie dokonywał wyjaśnień co do swojej osoby. Na razie chciałbym powiedzieć tylko, jakie kroki zostały poczynione, które ewentualnie dadzą nam ogólny obraz sytuacji dotyczący stanu i statutu tych osób. Wystosowałem pismo do trzech jednostek, tj. jednostki OSP Drzycim, OSP Gródek i OSP Dąbrówka i otrzymałem odpowiedzi.

Przewodniczący Rady odczytał pismo wystosowane do poszczególnych jednostek OSP oraz ich odpowiedzi. Pisma te stanowią załącznik nr 28,29 i 30 do protokołu.

Przewodniczący Rady p. Gawrych: poprosiłem również pana Wójta, aby poprzez Radcę Prawnego Urzędu, przygotował opinię prawną na temat kolizji z prawem dotyczącej łączenia mandatu radnego gminy z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy. W tym pytaniu poprosiłem o wyjaśnienie sytuacji, jeżeli chodzi o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, który mówi o tym, że chodzi o ujawniony fakt rzeczywistego, realnego prowadzenia działalności gospodarczej, dający się stwierdzić na podstawie obiektywnie występujących w okolicznościach faktycznych. Dodam jeszcze, że tu chodziło o to, że Wojewoda przygotowała rozstrzygnięcie zastępcze za Radę Gminy, ponieważ Rada Gminy odrzuciła wniosek o uchylenie mandatu dla Radnej i Wojewoda wydała zarządzenie zastępcze za Radę, ponieważ uważała, że należy  uchylić mandat. Rada Gminy się odwołała od tego i Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że Wojewoda, jak chciała uchylić mandat , to powinna udowodnić, że Radna rzeczywiście działalność gospodarczą  prowadziła, a nie tylko zasiada w samych władzach. Pan Radca Prawny natomiast wydał prawie cztero stronicową opinię ( załącznik nr 31 ). Żeby było nad czym pracować, ponieważ jeżeli nie są przygotowane projekty uchwał nt. wygaśnięcia mandatu radnych, którzy są tutaj wymienieni, jeżeli nawet takie projekty uchwał by były, a Rada Gminy by je odrzuciła, to  w dalszym ciągu nie mamy o czym mówić, bo nie ma uchwał w tym względzie, a pani Wojewoda kazała rozstrzygnąć tę sprawę nam jako Radzie. Przygotowałem stanowisko Rady Gminy w Drzycimiu, nad którym można ewentualnie podyskutować, gdzie pani Wojewodzie napisałem, że ja i druh Tadeusz Kaszubowski nie jesteśmy członkami zarządu OSP w Drzycimiu, a pozostałe jednostki nie prowadziły działalności gospodarczej, przynajmniej ja nic o takim fakcie nie wiem. Jest to materiał roboczy, można z nim zrobić co się chce, oczywiście jeżeli uznamy, ze jest to stanowisko Rady. I w tym momencie moja rola, jako prowadzącego tym punkcie się skończyła, oddaję głos Wiceprzewodniczącemu p. Podlejskiemu.

Wiceprzewodniczący Rady p. Podlejski: spoczęła na mnie rola prowadzenia dalszej części obrad w tym punkcie. Jak już przytoczył pan Przewodniczący pismo pani Wojewody, kompetencją rady jest formalne zbadanie, rozpatrzenie sprawy oraz podjecie przez Radę Gminy Drzycim stosownej uchwały bądź zajęcie stanowiska. Takie stanowisko jest przygotowane. Jeżeli będziecie chcieli państwo, żebym odczytał, co jest zawarte w tym stanowisku, to oczywiście to zrobię, ale myślę, że należałoby to zrobić nie prędzej, jak w tej sprawie otworzę dyskusję. Są na pewno zainteresowani, większość Rady w poprzedniej kadencji miała styczność z art..124 f, kiedy to mnie osobiście próbowano odwołać z funkcji radnego. Wszystko opiera się o definicję dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej  i jeżeli nie zachodzą okoliczności dotyczące pozyskiwania środków, wpisu rejestrowego, nie ma tutaj mowy o tym, że działalność gospodarcza jest prowadzona. Opinia Radcy Prawnego nie jest według mnie opinią wiążącą, ponieważ, cytuję: „biorąc pod uwagę, co powyżej….”

Dyskusja:

Radna p. Babińska: pytanie do pani Rezmer. Czy Ochotnicze Straże Pożarne zarejestrowane są jako jednostki prowadzące działalność gospodarczą?
P. Rezmer: ja prowadzę ewidencję działalności gospodarczej, która ewidencjonuje osoby fizyczne, a nie stowarzyszenia. W związku z tym na pewno nie ma tego w ewidencji gminy Drzycim. Jeżeli już, to jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej są wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, czy jednostki OSP są wpisane   w KRS-ie w części działalności gospodarczych.
P. Wójt: ja myślę, że konkluzja opinii Radcy Prawnego nie przedstawia całości. Wiem, że ona jest długa, ale myślę, że każdy z państwa mógłby dostać kopię tego, aby zapoznać się z tym. W rozważaniu zauważono, że nie wszystkie dokumenty, które Radca mógł przeanalizować, otrzymał. Prosił o dokumenty związane ze statutem tych jednostek, prosił o dokumenty związane z przebiegiem działalności itd. Dlatego prosiłbym o to, żeby zapoznać się z ta opinią w całości, bo ona nabiera sensu wtedy, kiedy zostanie cała przeczytana. Wyrwanie z kontekstu samej końcówki, nie jest wyjaśniającą opinią w tej sytuacji. Pan Przewodniczący zwrócił się do mnie, żeby Radca zatrudniany przez Urząd wydał opinię,  dlatego ja chciałbym, wywiązać się  z tej prośby sumiennie, czyli zapoznać wszystkich Radnych z tym, co Radca stworzył.
Radny p. Szymczak: odpowiem w stosunku do mojej osoby. Straż w Gródku jest zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym na ul. Toruńskiej . Każdorazowo składając wniosek o wpis w rejestrze sądowym, jako Prezes Zarządu z drugim członkiem składamy oświadczenie, że nie prowadzimy działalności gospodarczej, ze względu na to, ze jeżeli prowadzilibyśmy działalność, to każdy wpis kosztowałby zgodnie z taryfą. Składając oświadczenie, że nie prowadzimy żadnej działalności gospodarczej, mamy to z ramienia stowarzyszenia, które się utrzymuje tylko z własnych składek – jest wpis za darmo. Do OSP w Gródku należy 38 osób, składka wynosi 20 zł i to są całe dochody straży, które są przeznaczane na cele statutowe. Co roku jest składane oświadczenie do Urzędu Skarbowego i jeżeli byłby jakiś dochód, to będzie naliczany podatek dochodowy i będzie z urzędu zarejestrowane jako stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą. Takich uwag ze strony Urzędu Skarbowego nie ma.
Radny p. Wycinek: nawiązując do wpisu do KRS, tam jeżeli się prowadzi działalność gospodarczą, należy zgłosić działalność według PKD  z 2007 w tej chwili, w której określa się ściśle, jaka to jest działalność i to jest dowód na to, że dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą. Nie chodzi o osoby fizyczne jak mówiła pani Rezmer, chodzi o stowarzyszenia i inne podmioty. Jeżeli takiego wpisu w KRS-ie nie ma, jest ewidentne, że straż nie prowadzi działalności gospodarczej. Z resztą, dla mnie to jest jedna wielka kpina. Ten, kto ten donos zrobił wie, że nie ma szansy. Chodzi tylko o to żeby rozrabiać w tym przypadku. Chodzi o to, żeby wykazać, że strażacy nie powinni zasiadać w radach gmin, ponieważ oni, jakby dbają o swój własny interes, a wiadomo, że Ochotnicze Straże Pożarne są zawiązane ku temu, by służyć społeczeństwu w określonych celach i by społeczeństwu nieść pomoc. Natomiast są również jednostki OSP, które prowadzą działalność gospodarczą po to, by móc za pozyskane środki, pozyskiwać sprzęt, samochody. Są to jednostki z reguły w dużych miastach, które mają oparcie w urzędach miast finansowo silnie je wspierających                               i korzystających z mienia miasta. Na wsiach nie słyszałem o żadnej OSP, która by się działalnością gospodarczą zajmowała. Na pewno też nie zajmowała się tym OSP w Dąbrówce, zwłaszcza, że jest to straż, że tak powiem, szczątkowa, która prowadzi działalność typowo stowarzyszeniową. To, że od 14 kwietnia 2010 roku jest wyłączona z przydziału bojowego, to oznacza, że straż ta nie szkoli swoich strażaków. Oznacza to, że nie ponosi nawet kosztów statutowych, na działalność statutową , czyli nie prowadzi się badań lekarskich, nie kupuje się sprzętu, materiałów ani wyposażenia. W tym przypadku dla mnie sprawa jest ewidentnie czytelna. Kiedyś wypowiadałem się w tym tonie pani redaktor z” Czasu Świecia” i tak uważam i będę tego broniła jak niepodległości.
Radny p. Krüger: ja mogę tylko powiedzieć, jak będę w tej sprawie głosował. Nie dziwię się panu Radcy Prawnemu, że żądał dodatkowych dokumentów, bo żeby cokolwiek ocenić, wypowiedzieć się na jakikolwiek temat, to trzeba mieć wszystkie dane to tego. Ja, jako radny mam tu jakieś dwa pisma, ale rzeczywiście jest to dla mnie za mało, żeby wypowiadać się za lub przeciw. Ja po prostu będę wstrzymywał się od głosu, bo nie mam odpowiedniej ilości danych, żeby wypowiadać się w tej sprawie.
Radny p. Podlejski: sprawa wpłynęła do Wojewody, trudno powiedzieć w tym momencie, kiedy. Może pan Przewodniczący podpowie, czy coś wie na ten temat.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: pismo datowane było na 15 listopada, a wpływ kiedy był nie wiem.
Radny p. Podlejski: czy pan Wójt wystosował pismo do Wojewody w tej sprawie?
P. Wójt: tak.
Radny p. Podlejski: czy mogę uzyskać odpowiedź, kiedy pan to zrobił?
P. Wójt: nie mam tego pisma przy sobie, także nie wiem dokładnie. Jedynie data tego pisma musiała być 15 listopada.
Radny p. Podlejski: skoro 15 listopada pismo wpłynęło do Wojewody, to musiał pan wiedzieć, jako osoba, która zajmuje się Ochotniczymi Strażami, komu  podlegają  straże, że  pod Urząd Gminy. Znając strukturę Straży Pożarnych, na pewno Pan wiedział, jakie osoby pełniły funkcję w OSP. Z tych pism, które przeczytał pan Przewodniczący, 1 marca pan Gawrych i pan Kaszubowski już nie pełnili żadnych funkcji w miejscowych jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Tę funkcję pełniły trzy pozostałe osoby: pan Szymczak, pan Wycinek i pani Wyłupska, dlatego też dziwię się, że pan w piśmie do Wojewody wskazał pięć osób a nie trzy.
P. Wójt: w rejestrze sądowym te osoby były wskazane, jako osoby, które pełnią funkcję na dzień 11 listopada bodajże. Według mnie i Krajowego Rejestru Sądowego te osoby na dzień  11 listopada pełniły tę funkcję.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: tutaj właśnie wychodzi kwestia zaufania                  i współpracy między Radnymi a panem Wójtem. Mam nadzieję, że pan Wójt nie wyprze się tego, że ze mną rozmawiał, ponieważ sam osobiście panu Wójtowi zaniosłem z końcem października wyroki Sądów Administracyjnych dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i osobiście pana Wójta poinformowałem o tym, że nie jestem ani pan Kaszubowski nie jest członkiem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzycimiu.
P. Wójt: ja kilkakrotnie wysyłałem do Prezesa Gminnego Zarządu OSP, pana Zygmunta Wycinka, pismo z prośbą o wskazanie osób, które pełnią funkcje  w zarządach Ochotniczych Strażach Pożarnych w poszczególnych miejscowościach. Na moje prośby nie otrzymałem ani razu odpowiedzi. Otrzymałem dopiero podpowiedź, że jeżeli chcę poznać władzę zarządów OSP, to mogę przyjść na zebranie i zapytać. Oczywiście pismo, które wystosowałem, późniejsze ponaglenia nie obowiązuje Kodeks Postępowania Administracyjnego, który zobowiązuje stronę, by w ciągu 30 dni odpowiedzieć, dlatego nie mogę złożyć skargi. Czekałem pół roku na informację, nie otrzymałem jej, w związku z tym samodzielnie, jest do dostępne na stronach internetowych, zajrzałem do Krajowego Rejestru Sądowego, który ewidencjonuje wszystkie tego typu stowarzyszenia. Takie stowarzyszenie w KRS-ie jest oraz władze, które sprawują zarząd w tych jednostkach. Na podstawie KRS-u otrzymałem informację na temat, kto, jaką funkcję, od kiedy sprawuje. Wszystkie te osoby wymienione na dzień 11 listopada 2011 roku tę funkcję, zgodnie z KRS-em sprawowały. Innych informacji na ten temat nie posiadam  i wówczas nie posiadałem.
Radny p. Kaszubowski: panie Wójcie, wie pan, że wszystkie pisma dotyczące jednostek Ochotniczej Staży Pożarnej w Drzycimiu, były adresowane do druha Leszka Kaszubowskiego już od marca. Ja swoją rezygnację złożyłem na ręce druha Ziółkowskiego 28 lutego 2011 roku. Wszystkie pisma już szły nie do mnie, ale do druha Leszka Kaszubowskiego.
P. Wójt: gdybym miał tą widzę, to może bym faktycznie przyjął to do wiadomości.
Radny p. Kaszubowski: Pan również podpisywał to pismo.
P. Wójt: dobrze, ale na dzień 11 listopada 2011 roku, ja nie widziałem żadnego dokumentu potwierdzającego, że pan Tadeusz Kaszubowski nie jest już prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzycimiu. Ja muszę opierać się na dokumentach. Dla mnie dokumentem jest wyciąg z KRS-u i to jest prawomocne. Z drugiej strony po zmianie na stanowisku przewodniczącego, w ciągu 14 dni Zarząd jest zobowiązany poinformować Krajowy Rejestr Sądowy o zmianach w Zarządzie.
Radny p. Pdlejski: uważam, że funkcję, którą pan prezentuje, panie Wójcie obliguje do tego, żeby wiedzieć z kim rozmawiać na temat pożarnictwa na terenie naszej gminy, a nie pytać w Bydgoszczy o to, kto jest prezesem w Dąbrówce, kto w Gródku, bo to należy wiedzieć. To  jest moja prywatna opinia.
Radny p. Wycinek: bawi mnie ten sąd nad skorumpowanymi radnymi, którzy są strażakami, bo pan Wójt sam siebie przerasta w wyniku urojonej wyobraźni, albo wręcz w chęci zwalczania swoich przeciwników, tych którzy odmiennie myślą. Jeżeli chodzi o to pismo panie Wójcie, niech Pan mówi prawdę. Jestem w posiadaniu dwóch pism, nie kilku. Jedno było na początku lipca, na które Panu nie odpowiedzieliśmy. Ja domyślałem się, o co Panu chodzi i nie chciałem panu ułatwiać sprawy. Natomiast drugie pismo było obraźliwe, gdyż nakazał pan w ciągu 7 dni poinformować. Zwołaliśmy szybko posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich jednostek OSP, którzy wówczas na tym zebraniu, mieli upoważnienia od swoich zarządów, by poinformować Pana, kto wchodzi w skład. Gdyby był Pan obecny, nie byłoby problemu i miałby Pan potwierdzenie tego, co przeczytał Pan w internecie. To, że prędzej czy później Pan z tym wystąpi, to było do przewidzenia. Tylko, że nie mamy sobie nic do zarzucenia, nikt z nas prawa nie złamał, a kwestię niech wyjaśni Sąd niezawisły, podejrzewam, że do tego aż dojdzie.
P. Wójt: czyli pan Prezes Zarządu potwierdza, że na tym zebraniu dowiedziałbym się tego, czego dowiedziałem się z KRS-u, czyli, że pan Tadeusz Kaszubowski jest prezesem OSP Drzycim.
Radny p. Wycinek:  władze w OSP Drzycim nie polegają one Prezesowi Zarządu  Gminnego. Zarząd Oddziału Gminnego jest organem kolegialnym i nie mają obowiązku informowania go o zmianach personalnych w składach swojego zarządu. Z reguły bywa tak, że następują zamiany w zarządach, to prezes oddziału zarządu gminnego w ciągu roku dowiaduje się o tym na zebraniu sprawozdawczym. Czyli, gdyby zmiana była w lutym, ja dowiedziałbym się             w styczniu następnego roku. Względnie na jakimś pierwszym spotkaniu strażaków, gdzie zapraszam przedstawicieli OSP i wówczas dowiaduję się, że prezesem jest Kaszubowski Leszek. Z tym, że ja osobiście wiedziałem wcześniej.
Radny p. Podlejski: nie przygotowano na sesję żadnego projektu uchwały                        w sprawie pozbawiania mandatu osób, które zostały wyszczególnione wcześniej, ale jest za to stanowisko przygotowane przez pana Przewodniczącego. Myślę, ze skoro mamy to stanowisko, to przytoczę je za chwilę w całości i będziemy mogli się jako Rada wypowiedzieć, co do tego, czy jest zgodność Radnych na temat zawartej treści w tym stanowisku.
Radny p. Parczyk: może ktoś z państwa mi odpowie, jaka jest różnica między byciem prezesem OSP, a byciu prezesem w stowarzyszeniu prowadzącym szkołę w Sierosławiu? Zarówno pani Chróścińska jak druhowie, nie pobierają z tego tytułu żadnych korzyści majątkowych. W moim odczuciu, pani Chruścińska się pospieszyła i powinna z nami nadal siedzieć, bo to jest dla mnie jedno i to samo.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: gdyby pani Chróścińska nie złożyła sama wypowiedzenia z funkcji radnego, to ja głosowałbym za tym, żeby pani Chróścińska jako prezes stowarzyszenia, nie wnikam, czy prowadziła działalność gospodarczą czy nie, bo jeżeli prowadziła działalność gospodarczą, polegającą powiedzmy na odpłatnym organizowaniu zabaw, to wnioskowałbym za uchyleniem mandatu, tak samo jak pan Wójt. Ale z samego faktu prowadzenia stowarzyszenia, tutaj ten wyrok, o którym mówimy, to jest imiennie o sobie, ja go załączyłem, pan Wójt go miał pod koniec października – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. On dotyczył, nie wiem, czy to był prezes stowarzyszenia czy członek zarządu stowarzyszenia, który prowadził szkołę niepubliczną. Wojewoda dała zarządzenie zastępcze o wygaszenie mandatu, bo Rada się nie zgodziła na to, a Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił to rozporządzenie zastępcze Wojewody, ponieważ Wojewoda nie udowodniła, że ta osoba prowadząc niepubliczną Szkołę Podstawową prowadziła działalność gospodarczą. To, że otrzymuje dotacje z Urzędu Gminy, tak jak Staże Pożarne, to nie jest  prowadzenie działalności gospodarczej. To są dwie różne rzeczy. Pani Chróścińska, jako członek stowarzyszenia, nieprowadzący jeszcze szkoły niepublicznej, nie musiała rezygnować. Przynajmniej tak wynikało z wyroku Sądu Administracyjnego. Z tego co wiem, to Stowarzyszenia organizowało zabawę odpłatnie i z tego powodu ja głosowałem za uchyleniem mandatu ale z powodu prowadzenia stowarzyszenia, ja bym głosował przeciw. Jest identyczna sytuacja ze strażakami. Nie można być hipokrytą. Dlaczego pan Wójt tutaj zarzuca, że nie dostarczyliśmy dokumentów Radcy Prawnemu? Ja panu Radcy zadałem konkretne pytanie dotyczące pewnego wycinka sprawy. Pan Radca miał się wypowiedzieć na sam temat prowadzenia działalności gospodarczej, a nie całej sytuacji. Ja zadałem pytanie panu Radcy, że ma się ustosunkować do wyroków Sądów Administracyjnych w kwestii rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej. Pan Radca się rozwinął, chciał więcej dokumentów, ale te dokumenty nie były mu potrzebne, żeby odpowiedzieć na pytanie, które ja mu zadałem.
P. Wójt: pan Przewodniczący cały czas powołuje się na wyroki jakichś sądów administracyjnych w jakichś sprawach. Prawo polskie stanowi, że wyroki sądów administracyjnych ani żadnych innych, nie są wykładnią prawa stosowanego. Nie możemy powoływać się na wyroki sądu, dotyczące  innej sprawy.
Radny p. Podlejski: muszę powiedzieć, że rzeczywiście nie odnosi się do danej sytuacji, która ma tutaj miejsce, o czy mówił tutaj Wójt, ale jest jakiś wzorzec na to, jak podchodzi do tego sąd w podobnych przypadkach.

Wiceprzewodniczący Rady przytoczył stanowisko Rady Gminy stanowiące załącznik nr 32.
Następnie, po zaproponowaniu przez Radnego p. Wycinka, po sugestii Radnego   p. Krüger, jaką przyjąć formę głosowania, tzn. głosować pięciokrotnie z wykluczeniem osoby zainteresowanej, na którą  zgodziło się 10 radnych głosujących „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się, przystąpiono do głosowania.

Głosowanie w sprawie stanowiska Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie formalnego zbadania    i rozpatrzenia niezgodnego z prawem łączenia mandatów Radnych w Drzycimiu.
Głosowanie z wykluczeniem Radnego p. Gawrych: 10 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”.
Głosowanie z wykluczeniem Radnego p. Kaszubowskiego: 10 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”.
Głosowanie z wykluczeniem Radnego p. Szymczaka: 10 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”.
Głosowanie z wykluczeniem Radnego p. Wycinka: 9 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”.
Głosowanie z wykluczeniem Radnej p. Wyłupskiej: 9 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące się”.


Wobec powyższego Stanowisko Rady w powyższej sprawie zostanie przesłane Pani Wojewodzie.

Ad. 19.
        
Rozpatrzenie skargi Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu na działalność Wójta Gminy.

Przewodniczący Rady – p. Gawrych – odczytał skargę Spółki Wodnej w Drzycimiu na działalność Wójta Gminy, stanowiącą załącznik nr 33 do protokołu.

Pan Wójt odczytał swoje stanowisko w sprawie zażalenia Gminnej Spółki Wodnej, stanowiące załącznik nr 34 do protokołu.

Przewodniczący Rady p. Gawrych: muszę nadmienić, że tutaj projektu uchwały żadnego nie przygotowywaliśmy w związku z tym dzisiaj możemy rozmawiać na temat słuszności lub niesłuszności.
P. Wójt: daleko nie patrząc, gdyby na komisjach był wniosek, który byłby poparty przez grupę Radnych, gdyby padło zdanie: panie Wójcie, musisz uwzględnić 10 tys. zł dla Spółki Wodnej. Jak ja mogę w chwili złożenia wniosku, czy nawet po 30 dniach, zadecydować o tym, co będzie uchwalone w budżecie. Nie jest to zgodne z tym, co ewentualnie może się wydarzyć.
Radny p. Wycinek: czy pan Wójt dokładnie czytał art. 35 KPA. Mówi on, że jeżeli sprawa jest trudna i nie można udzielić odpowiedzi w określonym terminie, z tych czy innych względów, informuje się wnioskującego o tym, że nie można takiej odpowiedzi udzielić i określa się termin przybliżony, w którym wnioskujący odpowiedź otrzyma. To jest art. 35 KPA i tak należy go interpretować, a nie szukać w innych przepisach zastosowania.
P. Wójt: ja przeczytałem, że zastosowania w tym przypadku, należy szukać w tej sekwencji, którą ja przytoczyłem. Czyli, jeżeli jest to wniosek do budżetu, to tak go trzeba traktować, bez względu na to, czy upływa trzydziestodniowy termin czy nie.
Radny p. Wycinek: w przeszłości podobne sytuacje miały miejsce. Były trzy uchwały Rady Gminy stwierdzające zasadność  skarg  na działalność pana Wójta, przy wnioskach budżetowych również, przy innych sprawach także. Z doświadczenia urzędnicy powinni wiedzieć, że jest ten termin obligatoryjny i że przy trudniejszych sprawach odpowiada się  w ciągu 30 dni. Zgodnie z KPA, to co mówiłem, jeżeli nie jest możliwe otrzymanie odpowiedzi wiążącej w tym terminie, otrzyma wnioskujący odpowiedź później. Jeżeli chodzi o to, że jest to bezczynność, to tutaj opinie mogą być najróżniejsze. Ja osobiście swojego zdania nie zmieni  i jeżeli ktoś inny powie to samo, że złożył wniosek do pana Wójta i nie otrzymał odpowiedzi, uważam, że tak samo został potraktowany, a wniosków do odpowiedzi było więcej.
Radny p. Podlejski: znów wałkujemy temat, który był przez Radę wałkowany nie jeden raz. Jeżeli są jakieś głosy, o których mówił pan Radny Wycinek, że jeszcze jakieś dodatkowe instytucje nie otrzymały odpowiedzi, to należy to wyjaśnić. Istotne dla osób, które pytają, istotne dla instytucji, które stosują zapytania. Jeżeli sprawa rzeczywiście była na tyle trudna, to należało powiedzieć, że jest ona trudna i zostanie rozpatrzona w momencie kiedy powstanie budżet. Chciałbym wnioskować o to, bo dzisiaj nie ma ani jednego projektu uchwały dotyczącego tej sprawy, być może powinna się tym zająć Komisja Rewizyjna i chciałbym znać tutaj zdanie innych Radnych.
Radny p. Krüger: mam znów wątpliwość, czy zmierzamy w dobrą stronę, ponieważ za tym wszystkim, o czym się tutaj mówi, stoją pewni ludzie, którzy, być może, powinni odpowiadać na takie pisma i przez to, że zaczynamy atakować Urząd, to dochodzimy do takiego stanu, że ludziom przestanie się chcieć pracować w Urzędzie Gminy Drzycim. Jeśli się taka sytuacja wydarzyła, wiadomo, że można zatrudnić kogoś innego, ale nastąpi znaczne osłabienie Urzędu jako takiego, bo składa się z urzędników doświadczonych, praktyków  i słuchając uważnie, słyszy się, że ci ludzie mają dosyć tego atakowania Urzędu z każdego powodu. Rozsądek nakazywałby umiarkowanie, a w umiarkowaniu należałoby się zachować w ten sposób, żeby nie zmierzać w kierunku Komisji Rewizyjnej, obsługi tej Komisji. Będziemy powiększali koszty, a koszty biorą się  z kieszeni podatników.
P. Wójt: jutro wszystkie wnioski, które zostały lub nie zostały ujęte w projekcie budżetu, uzyskają odpowiedź. I to będzie odpowiedź jednoznaczna, nie budząca wątpliwości.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: w kwestii formalnej. My jako radni, nie mamy prawa czepiać się poszczególnych pracowników. My, jeżeli mamy jakieś uwagi, to nie mówimy o konkretnych osobach,  ale we wszystkich uchwałach, które piszemy i jeżeli rozliczamy Urząd, to rozliczamy go jako całość. My rozliczamy Wójta, jako kierownika jednostki, czy Urząd dobrze pracuje.
Radny p. Szymczak: chciałbym się dowiedzieć, czy odpowiedź pana Wójta, że jutro zostaną udzielone wszystkie odpowiedzi na wnioski, satysfakcjonuje pana Radnego Wycinka?
Radny p. Wycinek: ja skargi nie składałem.
Radny p. Podlejski: w tej sprawie odpowiedzialność leży na Radzie w sprawie zajęcia stanowiska w konkretnej skardze. Pamiętamy, jaka waga była niedawnych skarg, a na chwilę obecną przechodzimy do porządku dziennego, że nic się nie stało. Ktoś oczekuje tej odpowiedzi i jeżeli ma obiekcje, co do pracy w Urzędzie, to chyba wie, jak wygląda praca w instytucjach, bo jest dziennik korespondencyjny. W dalszym ciągu uważam, że powinniśmy zająć jakieś stanowisko po to, żeby Rada mogła odpowiedzieć skarżącemu. My jesteśmy od tego, żeby to rozstrzygnąć.
Radny p. Krüger: ponawiam wniosek o stonowanie wypowiedzi, ponieważ w tym punkcie mamy napisane „rozpatrzenie skargi”, nie zajęcie stanowiska. Myślę, że Rada już rozpatrzyła ten wniosek, zapoznała się z treścią skargi, uzyskała odpowiedź, więc nastąpiło rozpatrzenie. Takie jest moje stanowisko.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: ja mogę zaproponować ewentualnie, żeby to jakąś konkluzją się skończyło. Nie powstała żadna uchwała zobowiązująca Wójta do udzielenia odpowiedzi w określonym terminie. W związku z tym, ze nie mamy tej uchwały, stanowisko jakieś możemy podjąć. Odpowiedź przewodniczącego będzie taka, ze Rada zajęła swoje stanowisko, poleciła , żeby odpowiedzieć, że pan Wójt zobowiązał się w jak najkrótszym czasie odpowiedzieć i taka będzie odpowiedź Rady Gminy dla Gminnej Spółki Wodnej, jeżeli oczywiście nie ma innych wniosków. Tutaj będzie stanowisko Rady do protokołu, a nie uchwała.

Głosowanie w sprawie wniosku przedstawionego przez Przewodniczącego Rady, czyli zobowiązanie pana Wójta do odpowiedzi: 11 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”.   

Ad. 20.
        
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży tych napojów.

Przewodniczący Rady p. Gawrych: muszę przyznać się do pewnej niezręczności. To znaczy nie nadałem tej sprawie odpowiedniego toku, czyli najpierw właściwa komisja, później opinia tej komisji i sprawa na sesji. Z tym, ze spodziewałem się innego załatwienia tej sprawy, ale w związku z tym, że alternatywnego rozwiązanie nie było, zaproponowałem Komisji Rolnej, żeby jakiś podmiot, który ma inicjatywę uchwałodawczą sprawę podjął, bo uważam, że tu nie ma potrzeby zwlekać. Chodzi o wnioski na temat sprzedaży alkoholu. Nie chodzi  mi tutaj  o wniosek konkretnej osoby, ponieważ tę sprawę będzie rozpatrywał pan Wójt osobiście lub za pośrednictwem pracowników. Wpłynął jeden wniosek do Rady Gminy, ponieważ Rada Gminy jest odpowiednim podmiotem, ponieważ dotyczy on zwiększenia liczby punktów sprzedaży alkoholi.  Pan Wójt może się tylko obracać w tej ilości, która swego czasu została uchwalona uchwałą Rady Gminy 2002 roku, zmieniona uchwałą z 2003 roku, czyli w limicie 28 punktów,   z czego limit punktów sprzedaży na wynos jest już wyczerpany. Teraz, żeby pan Wójt mógł udzielić następnych koncesji na sprzedaż alkoholi powyżej 4,5%,  Rada ustali czy zwiększy ten limit czy nie. Dodam jeszcze, że pan Pamulak zwrócił uwagę, że ta sprawa była omawiana na posiedzeniu Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i była ona przyjęta pozytywne. Macie państwo przed sobą projekt uchwały, którą  firmuje aktualnie Komisja Rolna. Dodam, że ten projekt uchwały był rozpatrywany w  przerwie. Żeby formalności stało się zadość, w przerwie spotkała się Komisja Oświaty, właściwa do tego zadania i również swoją opinię przygotowała.

Radna p. Wyłupska przeczytała projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży tych napojów.

Przewodniczący Rady p. Gawrych: chciałbym dodać jeszcze, ze pani Wyłupska się trochę pospieszyła i przeczytała ten drugi projekt, który był w obróbce Komisji Oświaty. Ja teraz powiem o co chodzi. W tym pierwotnym projekcie było 28 punktów do 31 grudnia 2012, do 31 grudnia 2013 - 29 punktów, do 31 grudnia 2014 – 30 punktów. Na Komisji Oświaty, która tę sprawę rozpatrywała, prosiłem, żeby zmienić te zapisy, żeby nie było zwyżki łącznej ilości punktów, z tego względu, żeby nie było kolizji z planem profilaktyki i problemów alkoholowych, ponieważ tam nie mówimy o żadnej zwyżce ilości punktów. Tutaj robimy taki manewr, który nie zmienia ilości punktów, a zmienia jakościowo tę uchwałę, pozwoli to łatwiej gospodarować tym limitem, który jest. Mam nadzieję, że nie wzbudzi czyjegoś protestu dotyczącego zwiększonej ilości punktów. Z tym, że zmienia się struktura ilości punktów, a nie sama ilość. Te punkty są we władaniu tych jednostek, które alkoholem handlują, nikt nowy na rynek wejść nie może.

Opinia Komisji Oświaty w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę: 7 głosów „za”.

Dyskusja:
P. Wójt: chciałbym zauważyć kilka uchybień procedury, która zmierza do uchwalenia tych zmian. Pierwsza i moim zdaniem zasadnicza, to jest ta, że z Komisji Rolnej projekt uchwały został skierowany pod obrady Rady, w sposób urągający procedurze, bo pan Przewodniczący w wolnych wnioskach zgłosił coś, co miało znamiona projektu uchwały.   Nikt z członków Komisji Rolnej, nawet nie przeczytał tego. Pan Przewodniczący też nie do końca szczegółowo omówił to, co miałoby ewentualnie dotyczyć zmiany i w tym wypadku, uważam, ze wniosek z Komisji nie mógł mieć miejsca, ponieważ Radni nie mieli możliwości, raz: zapoznania się, dwa: jakiejkolwiek dyskusji i pytania. Poza tym nie zostało wprowadzone to do porządku obrad tejże Komisji, co też uważam za wielkie uchybienie dla takiego projektu uchwały. Kolejną sprawą jest to, że radne, które zgłaszały potrzebę opuszczenia posiedzenie komisji , po ważnych merytorycznie punktach, nawet nie wiedziały, że na ich Komisji taka sprawa miała miejsce. Być może, gdyby wiedziały, że taki projekt uchwały będzie miał miejsce, zostałyby, żeby mieć ewentualnie na to jakiś wpływ. Kolejną sprawą z punktu widzenia formalnego, jest dzisiejsza Komisja Oświaty, która została zwołana bez protokołu, bez żadnej listy. Nawet mnie nie poinformowano, że mógłbym uczestniczyć w takiej Komisji Nie wiem czy mieli Państwo możliwość na tej Komisji zapoznania się z jakimkolwiek projektem. Podejrzewam, że tak, bo dzisiaj te projekty są gotowe.  Wówczas, kiedy wychodził projekt uchwały z Komisji Rolnej, nie miał żadnej postaci. To była tylko chęć i wola. Dlatego, jeżeli już, to podważam kwestię związaną z wprowadzeniem tej uchwały pod obrady sesji. Nie przeczę, że Rada ma prawo zmieniać prawo, które sama stanowi. To jest jej prawo i obowiązek i w tym wypadku nie neguję, czy to będzie zmniejszenie czy zwiększenie czy jakakolwiek inna forma ingerencji w tą uchwałę, ale chciałbym, żeby to prawo, którego ode mnie się wymaga, że mnie się wytyka w każdym momencie uchybienia natury prawnej, w tym wypadku również działało..
Radna p. Wyłupska: chciałam powiedzieć, że nie zgadzam się z panem Wójtem, bo pan Przewodniczący przedstawił  nam projekt uchwały i omówił, czego on dotyczy. To nie jest tak, ze my na ślepo wysunęliśmy jakiś wniosek z Komisji. Poza tym, przez opuszczenie Komisji przez dwie Radne, Komisja nadal byłą władna, bo miała quorum. Zadałam pytanie pani Sekretarz, czy muszę wprowadzić to do porządku obrad, uzyskałam odpowiedź, że nie jest to konieczne. Pani Sekretarz to potwierdzi?
P. Sekretarz: tak,  to miało miejsce pod koniec obrad w wolnych wnioskach.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: ja jako wnioskodawca  złożyłem kompletny projekt uchwały do protokołu. Ten projekt nie był wadliwy w żadnej sprawie formalnej. Komisja Rolna miała quorum. Komisja Rolna jako całość ma prawo wnioskować, ma inicjatywę uchwałodawczą, z czego skorzystała. Dlatego też było zapytanie i wniosek dzisiaj w trakcie sesji przy ustalaniu porządku obrad, czy Radni wyrażają zgodę na wprowadzenie takiego punktu do porządku obrad Rady. Radni wyrazili zgodę, czyli formalnie taki punkt mógł być wprowadzony na sesję dzisiejszej Rady. Żeby nie było wątpliwości, tryb zwołania komisji można w jakiś sposób podważać, ale generalnie ta Komisja się spotkała, jakąś opinię dała. Protokół będzie można  z tego zrobić na czysto, także myślę, że tutaj formalności stało się zadość i Rada ma prawo taki projekt uchwały podjąć.
P. Wójt: podważam kwestię ze stosowaniem prawa. I kolejną kwestę chcę poruszyć. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotkała się na początku grudnia i na pewno nie opiniowała projektu uchwały, do czego jest ewentualnie zobowiązana, o ile taki projekt uchwały był przedłożony na tej Komisji. Jeżeli nie opiniowała projektu uchwały, to opinia tej Komisji nie jest wiążąca dla Rady.
Radny p. Pamulak: na Komisji Kultury nie mówiłem o zdaniu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tylko mówiłem, że była rozmowa na  temat koncesji i wniosków, które wpłynęły do gminy. Była też mowa na temat wychodzących koncesji w gminie, które przedsiębiorcy już posiadają i zastanawialiśmy się, jakimi kryteriami się kierować  przy wpłynięciu takich wniosków. Czy tym, którym wychodzą te wnioski zabrać i dać tym, którzy chcą stworzyć nowe miejsca pracy czy też będziemy za tym, aby zwiększyć limit tych punktów. Tutaj Komisja Rolna dała propozycję, że przy niezwiększaniu tych punktów, można wykorzystać te, które są. Na Komisji rozmawialiśmy nieformalnie czy ksiądz czy pracownicy Urzędu Gminy są za tym, aby zwiększyć te punkty.
P. Wójt: czyli na Komisji nie był opiniowany projekt uchwały.
Radny p. Pamulak: tak. Nie było żadnego głosowania. Toczyła się tylko rozmowa na ten temat.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: w kwestii formalnej. Komisja Rolna taki wniosek zgłosiła. Ten wniosek został przyjęty jako punkt na dzisiejszej sesji, czyli Radni wprowadzili go do porządku obrad. W związku z tym, że taki wniosek jest proszę o jego przegłosowanie, z tym, że wniosek Komisji był taki, że wzrasta ilość punktów, ja proponuję ten wniosek Komisji poprawić o to, żeby w przyszłości nie zwiększać ilości punktów, tylko zrobić zapis, który przedstawiła Komisja Rolna, że ustala się liczbę punktów sprzedaży alkoholi powyżej 4,5% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży , jak i  w miejscach sprzedaż na  28 punktów. Taka jest moja propozycja zmiany projektu uchwały, która jest projektem Komisji Rolnej.
Głosowanie w sprawie zmiany do projektu uchwały: 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw:, 1 głos „wstrzymujący się”.     

Głosowanie w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży tych napojów: 12 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Uchwała Nr XI/62/2011  zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Drzycimiu w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży tych napojów stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Ad. 21.

Sprawy bieżące.

Radny p. Wycinek: zastanawiam się bardzo poważnie, czy w tym momencie nie wykorzystać Regulaminu Rady Gminy i nie zakończyć obrad w dniu dzisiejszym, ponieważ uważam, że mamy sporo spraw bieżących, jest sporo wolnych wniosków, a nie jesteśmy w stanie już normalnie myśleć. Przypuszczam, że  do 21:30 może to potrwać, więc składam wniosek formalny zakończenie obrad sesji w dniu dzisiejszym. Wniosek nie podlega głosowaniu, proszę przewodniczącego o wyznaczenie następnego terminu dokończenia sesji.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: ja wyznaczę ten termin, tylko proszę o propozycje.
Radny p. Podlejski: proponuję piątek, żeby dokończyć obrady i przy okazji podzielić się opłatkiem.
Przewodniczący Rady zarządził przerwę, w trakcie której planowano ustalić, w jakim trybie należy ustalić kolejny termin sesji.  
Pani Chróścińska zabrała głos:
Sołtys p. Chróścińska: chciałam coś powiedzieć, bo ja już idę. Może nawet dobrze, że zrezygnowałam z mandatu radnej, skoro są takie problemy w naszej gminie. Chciałam też złożyć propozycję. Jeżeli byście się spotkali następnym razem, żebyście diety przeznaczyli na pogorzelców, bo ja moją oddaję.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: wznawiam obrady po przerwie i odczytam Regulamin Rady Gminy w Drzycimiu: §4 pkt. 8 ust. 1 Sesje mogą składać się  z jednego lub więcej posiedzeń w zależności od programu. Posiedzenie sesji nie powinno trwać dłużej niż 6 godzin, po tym czasie każdy radny może zgłosić wniosek o przerwanie posiedzenia i przeniesienie dalszego ciągu sesji na inny termin. Decyzję o rozłożeniu sesji na więcej niż jedno posiedzenie podejmuje przewodniczący rady. Decyzja, o której mowa może być podjęta podczas posiedzenia, jeżeli przebieg posiedzenia wskazuje, że nie będzie możliwe wyczerpanie programu podczas trwania tego posiedzenia z zastrzeżeniem §46 ust. 2 w przypadku braku quorum. Czyli wychodzi z tego, że to nie jest obligatoryjny obowiązek,  jeżeli radny zgłasza przeniesienie obrad sesji na inny termin.
Radna p. Babińska: wnoszę, żeby pan Przewodniczący przegłosował wśród radnych decyzję  o przeniesieniu obrad sesji.
Głosowanie w sprawie przeniesienia obrad sesji na inny termin: 3 głosy „za”,                             10 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”.

Ad. 22.

Odpowiedzi na interpelacje.  Odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie.

Ad. 23.

 Wolne wnioski i zapytania.

Radny p. Podlejski: ja myślę, że powinniśmy zająć stanowisko w sprawie przekazania budynku przy ul. Dworcowej 18 pogorzelcom albo też przekazać ten budynek państwu weterynarzom.  Ta sprawa nie została dokończona w punkcie wyżej i uważam, że w tym zakresie Rada powinna zająć stanowisko.
P. Wójt: czy koszty związane z przystosowaniem tego budynku do wynajęcia – są zapewnione  w budżecie gminy?
Radny p.Podlesjki: oczywiście są takie środki na pewno, ale jeżeli nie mamy tych środków, a Oni się zobowiązali do remontu to trzeba im wierzyć.  Sprawę trzeba dokończyć.       
P. Wójt: dla mnie nie ma takich środków. Nie są one wskazane w budżecie gminy.
Ssołtys sołectwa Jastrzębie p.Janiec: ja chciałem się wypowiedzieć na temat rodzin, które straciły dach nad głową. Siedzę na tej sesji i widzę, jakie tu są spory. Według Radnych ważniejsza jest lampa, jakiś budynek strażacki, a nie, jak to pan Wójt zaproponował, mieszkania socjalne. Te rodziny nie mają niczego. Są teraz w mieszkaniach zastępczych. My sołtysi nie jesteśmy obyci w prawie, ale ja mogę dać propozycję. Do domu przy ul. Dworcowej 18 zmieszczą się tylko dwie rodziny, a jest ich siedem. Czy nie lepiej sprzedać ten budynek, wziąć pieniądze, które chcieliście przenieść z tych dwóch punktów budżetowych i byłaby ładna suma, żeby rozpocząć budowę budynku socjalnego. Ci ludzie są związani z Jastrzębiem i nie sądzę, że chcieliby cały czas mieszkać w Drzycimiu. Poza tym, istnieje ryzyko ciągłych kłótni rodzin, które miałyby ewentualnie zamieszkać razem pod jednym dachem.
Radny p. Wycinek: dlatego wnioskowałem o przerwanie sesji, ponieważ uważałem, że dalszy ciąg sesji trwałby dłużej niż godzinę. Jest potrzebna debata na temat pogorzelców i to konkretna i rozsądna. Tego wszystkiego po 6, za chwilę 7 godzinie obrad, nie jesteśmy racjonalnie objąć. Ci którzy od rana pracują, zarówno pracownicy Urzędu, jak i Radni, którzy przyjechali  z pracy, na pewno takiej debaty do 23 prowadzić nie będą. Jastrzębie nie jest jedyną sprawą, która jest do omówienia, chociaż jest główną i najważniejszą w tym momencie.
P. Wójt: ja może podsumuję te kwoty, o których mówił pan Sołtys. To jest 220 tys. zł, w których zostały zasygnalizowane zmiany no i przypuszczam, że 200 tys. zł moglibyśmy dostać ze sprzedaży budynku komunalnego. Czyli możemy przyjąć, że 420 tys. zł, gdyby Rada wyraziła taką wolę, można by zagwarantować na budowę budynku socjalnego.
Radny p. Kaszubowski: panie Wójcie, zapomniał pan, że przy sprzedaży budynku mieszkalnego trzeba doliczyć stawkę podatku VAT.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: chciałbym uporządkować tą dyskusję i dążyć do jej zakończenia. Dzisiaj na sesji ani pan Wójt ani nikt z Radnych nie zgłaszał wniosku o to, żeby te środki przeznaczyć z chodnika na ul. Świeckiej dla pogorzelców i jak zgłaszaliśmy inne propozycje, to podobno tego nie szło zrobić. Jeżeli taką autopoprawkę pan by zgłosił, to przypuszczam, że byłaby przyjęta przez Radę Gminy, tylko że pan takiego wniosku nie składał. W każdym razie te pieniądze panie Sołtysie, nie są podzielone. Wstrzymaliśmy ich wydatkowanie, poprosiliśmy pana Wójta, żeby nie podpisywał umowy z powiatem. Te 220 tys. zł powinny, że tak powiem, wisieć  w powietrzu. Zgodnie z pana wnioskiem Radni mogą podjąć uchwałę, że te pieniądze mogą być przeznaczone dla pogorzelców. Może się mylę, ale budynek socjalny nie powstanie wcześniej niż za dwa lata. Sam projekt, pozwolenie na budowę.
P. Wójt: w internecie są gotowe projekty. Pozwolenie na budowę – wiosną,  można zacząć  budować fundamenty. Ja to mam już opracowane.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: do tego jest jeszcze montaż finansowy, że nie jesteśmy w stanie, jako Rada Gminy, znaleźć takich pieniędzy, żeby wybudować cały budynek socjalny na   8 rodzin. To nie będzie kosztowało 200 tys., ani 300 tysięcy złotych.
P. Wójt: ok. 400.
Sołtys p. Janiec: są środki, które można uzyskać.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: prosimy do tego czasu o przedstawienie konkretnych propozycji. Tak jak pan Wójt tutaj mówił, że ma gotowy projekt, że pozwolenie na budowę, to jest kwestia chwili. Pieniądze na finansowanie podobno są, także jeżeli pan Wójt z taką propozycją wystąpi, to ja na pewno zagłosuję „za”. Dzisiaj się upieramy tak przy tym budynku, z tego względu, że domyślam się, w jakich warunkach ci ludzie będą mieszkać do czasu, kiedy ten budynek socjalny powstanie. Chodzi o to, żeby tych ludzi zabezpieczyć na najbliższą przyszłość. Stąd moje pytanie. Mamy sprzedawać dom, żeby budować inny, a co w tym czasie? Dzisiaj ten argument nie jest dla mnie argumentem na sprzedaż tego budynku. Ten argument może być dla mnie powiedzmy, jak pan Wójt przedstawi montaż finansowy na następnej sesj i terminy wykonania. Proponuję przenieść tą dyskusję na następną sesję, ponieważ dzisiaj ona jest bezprzedmiotowa, bo jak sam pan Wójt powiedział, zmian w budżecie zrobić nie można, to też ich nie zrobiliśmy. Musimy tylko usłyszeć konkretne propozycje. Tak jak pani Chróścińska  zaproponowała, żeby radni oddawali diety. Chciałem zaproponować właśnie, ale pod koniec sesji, żeby ewentualnie dzisiaj też jakieś środki przeznaczyć, żeby państwo radni czy sołtysi jakąś kwotę wyasygnowali na pogorzelców, jeżeli mogą oczywiście. I w kwestii formalnej, przed chwilą nie dało się tych pieniędzy ruszyć, a od razu można.
P. Wójt: ja powiedziałem coś takiego proponując sprzedaż tego budynku, przeznaczając te pieniądze w przyszłorocznym budżecie na budowę tego budynku, o której bardzo głośno mówiłem. Jeżeli te przypuszczalne 200 tys. zł mielibyśmy jako początek, to właśnie wtedy ten sygnał, który ewentualnie wyszedłby od Rady, że w związku z tym, że 200 tys. zł jest za mało, to my jako radni będziemy starali się jeszcze w przyszłorocznym budżecie zlikwidować jakąś inwestycję, która według nas nie powinna mieć miejsca i dołożymy drugie 200 tys., żeby to budować do końca. Jeżeli Radny wykazaliby taką inicjatywę, to ci ludzie mieliby nadzieję. Dzisiaj, po tej sesji ci ludzie nie mają żadnej nadziei.
Przewodniczący Rady p. Gawrych: ja myślę, że sprawa jest jednoznaczna i zamykam dyskusję w tym punkcie. Powrócimy do sprawy na kolejnej sesji.
Radny p. Wycinek: na poprzedniej sesji złożyłem wniosek, by zwrócić się do Regionalnej Izby Obrachunkowej z zapytaniem o możliwość instalowania punktów oświetleniowych w miejscach publicznych na terenie gminy, czy wystąpiono z takim pytaniem i jaką odpowiedź otrzymano?
P. Wójt: to nie był wniosek formalny, to była luźna sugestia. Jeśli chodzi o odpowiedź, to ja mogę odpowiedzieć z całą pewnością, że budowa punktów oświetleniowych przy drogach powiatowych nie jest zadaniem własnym gminy.
Radny p. Wycinek: ja ponowiłem pytanie z poprzedniej sesji. Czy gmina może w miejscach publicznych na terenie gminy instalować punkty oświetleniowe?
Przewodniczący Rady p. Gawrych: ja proponuję takie pytanie zadać i będzie po problemie.
P. Wójt: RIO z pewnością poprosi mnie o sprecyzowanie, co to znaczy miejsce publiczne, ale napiszemy pismo w takim tonie.

Ad. 24.

    Po wyczerpaniu wniosków i zapytań, przewodniczący Rady o godz. 2045  dokonał zamknięcia obrad XI Sesji Rady Gminy.    


    
        
                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                    /-/     Józef Gawrych
    
Załączniki:
Załącznik nr 1 (112kB) pdf
Załącznik nr 2 (119kB) pdf
Załącznik nr 3 (529kB) pdf
Załącznik nr 4 (195kB) pdf
Załącznik nr 5 (210kB) pdf
Załącznik nr 6 (116kB) pdf
Załącznik nr 7 (82kB) pdf
Załącznik nr 8 (126kB) pdf
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11 (163kB) pdf
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14 (159kB) pdf
Załącznik nr 15 (77kB) pdf
Załącznik nr 16 (189kB) pdf
Załącznik nr 17 (155kB) pdf
Załącznik nr 18
Załącznik nr 19
Załącznik nr 20 (418kB) pdf
Załącznik nr 21
Załącznik nr 22
Załącznik nr 23
Załącznik nr 24 (1600kB) pdf
Załącznik nr 25
Załącznik nr 26
Załącznik nr 27 (196kB) pdf
Załącznik nr 28 (270kB) pdf
Załącznik nr 29 (311kB) pdf
Załącznik nr 30 (274kB) pdf
Załącznik nr 31 (837kB) pdf
Załącznik nr 32 (444kB) pdf
Załącznik nr 33 (486kB) pdf
Załącznik nr 34 (725kB) pdf
Załącznik nr 35

metryczka


Wytworzył: Grażyna Sośnicka (16 stycznia 2012)
Opublikował: Jacek Szopiński (16 stycznia 2012, 10:04:24)

Ostatnia zmiana: Jacek Szopiński (17 lutego 2012, 13:09:19)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1167