Protokół z przebiegu IV sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 stycznia 2011 r. 
 
                                                      P R O T O K Ó Ł  Nr IV/2011
 
                                          z przebiegu IV sesji Rady Gminy w Drzycimiu
                                               odbytej w dniu 25 stycznia 2011 roku
 
                                                           sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy
 
 
otwartej o godz. 14.00
zamkniętej o godz. 17.30.
 
W sesji udział wzięło 14 radnych na skład ustawowy 15.
 
Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:
 
1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim,
2. p. Grażyna Sośnicka – Sekretarz Gminy,
3. p. Sabina Majewska – Inspektor ds. Oświaty i Płac wykonująca obowiązki Skarbnika Gminy,
4. p. Maria Majewska – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego,
mieszkaniec  Krakówka
oraz sołtysi z terenu gminy.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Józef Gawrych.
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
Porządek obrad:
 Porządek obrad: 
1.     Otwarcie sesji.
2.     Stwierdzenie quorum.
3.     Przyjęcie protokołu z przebiegu III sesji Rady Gminy.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6.     Składanie interpelacji.
7.     Odpowiedzi na interpelacje.
8.     Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
9.     Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za 2010 rok.
10.   Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy na 2011 rok.
11.   Sprawy bieżące.
12.   Wolne wnioski i zapytania.
13.   Zamknięcie obrad.
 
 
Ad. 1.
         Otwarcia IV sesji Rady Gminy w Drzycimiu dokonał  p. Józef Gawrych Przewodniczący Rady Gminy. Powitał zgromadzonych: Panie i Panów radnych, Wójta Gminy, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista obecności sołtysów – załącznik nr 2.
Ad. 2.
        Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczy 14 radnych, wobec czego Rada władna jest obradować i podejmować uchwały. Radny nieobecny – p. Tadeusz Adrych.
Ad. 3.
         Protokół z przebiegu III sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2010 roku został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
Ad. 4.
        Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad poczym zapytał o uwagi.
        Głos zabrał radny p. Jerzy Krüger zwracając uwagę na fakt, że Regulamin Rady Gminy przewiduje inny porządek stałych punktów sesji poczym zapytał dlaczego Pan Przewodniczący dokonał zmiany i z jakiego powodu?
       Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że dokonał zmiany w związku z tym, że do godziny 15-tej są obecni pracownicy Urzędu Gminy i będzie łatwiej dokonać odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.
      Propozycji  zmiany  porządku obrad nie wniesiono.                              
      W wyniku głosowania, porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.
 
Ad. 5.
 
       Wójt złożył informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
 
Ad. 6.
 
       Interpelacji nie składano.
 
Ad. 7.
 
        W związku z tym, że w punkcie „6” interpelacji nie złożono Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu obrad.
 
Ad. 8.
 
 
        Na prośbę Przewodniczącego Rady,  Pani Sabina Majewska wykonująca obowiązki Skarbnika Gminy, przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok. Stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
       
       Pan Wójt dokonując wprowadzenia w temat przypomniał, że projekt budżetu został wszystkim radnym przekazany na początku kadencji, co dało możliwość dokładnego zapoznania się z jego założeniami. Dodał, że odczytana opinia RIO, z niewielkimi uwagami jest pozytywna, a uwagi te już zostały wprowadzone do projektu budżetu, nad którym Rada Gminy będzie debatowała Podkreślił również, że projekt zakłada bardzo skromne środki na funkcjonowanie gminy w 2011 roku.
Przewodniczący Rady – Na samym wstępie chcielibyśmy usłyszeć, jakie poprawki zostały naniesione do projektu budżetu, który był przedstawiony na Komisjach, ponieważ on się trochę, od tego pierwotnego różni.
 
Pani Sabina Majewska – „Macie Państwo w dzisiejszych materiałach załącznik nr 2 mówiący o wydatkach budżetu gminy, planowanych w 2011 roku i tak:
w dziale 600 w rozdziale 614 wprowadzono kwotę 30.000 tysięcy jako dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu na projekt chodnika na ul. Świeckiej  w Drzycimiu. Kolejną zmianą, bardzo widoczną, jest wprowadzenie w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 kwoty 30.000  tysięcy w § 2820, jako dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom. Ponadto w dziale 75023 w Urzędzie Gminy zmniejszono środki na wynagrodzenia o łączną kwotę 145.800,- złotych. W dziale 801 Oświata  i wychowanie w szkołach podstawowych wydatki na wynagrodzenia uległy minimalnemu zwiększeniu kosztem pozostałych wydatków związanych z bieżącą działalnością szkoły. Plan tych wydatków jest bardziej zbliżony do wykonania, jakim już dysponujemy w tej części działu 801 powiększony tylko o wskaźnik inflacji i stopę  VAT-u, gdzie wzrósł najczęściej o 1 %. Tym sposobem kwoty na paragrafach nie związanych z płacami są wyliczone dla wszystkich szkół bardzo oszczędnie. To są wszystkie zmiany.” 
 
        Opinie wypracowane na posiedzeniach Komisji przedstawili kolejno:
 
1) Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Wanda Wyłupska – opinia pozytywna (4 głosy „za,” 3 przeciwne),
 
2) Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej p. Elżbieta Babińska – opinia negatywna (0 głosów „za,” 4 przeciwne, 3 wstrzymujące się),
 
3) Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Zygmunt Wycinek  przedstawił opinię negatywną ( 1 głos „za,” 4 przeciwne i 2 wstrzymujące się ) oraz wniosek Komisji następującej treści: „Na sesję w dniu dzisiejszym przygotować informację dotycząca niedoszacowania niezbędnych działów i rozdziałów w kwotach rzeczywistych i spodziewanych możliwościach pokrycia tych niedoborów w roku budżetowym 2011.”
 
        Przewodniczący Rady wyjaśnił, że informacja, o którą wnioskowała Komisja ds. Budżetu i Finansów jest w materiałach na dzisiejszą sesję.
 
Dyskusja:
 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Mamy wyliczoną kwotę niedoboru. Z czego ją pokryjemy?
 
Wójt – Tą różnicę ( tj. ok. 451.840,- złotych ) należy poszukać w trakcie roku budżetowego z dochodów. Trzeba będzie powiększyć dochody minimalnie                  w takiej kwocie żeby móc do końca roku budżetowego wszystko, to co zaplanowane, funkcjonowało. Wiemy, że po bilansie, z końcem czerwca 2011, będziemy mieli informacje, co do tego jak duża nadwyżka budżetowa będzie mogła być wprowadzona po stronie dochodów, która pomniejszy nam tą brakującą różnicę. Przypuszczamy, że to może być ok. 200 tysięcy. Dokładne wyliczenia bilansu muszą być przeprowadzone.  Poza tym moją propozycją jest by w roku 2011 z majątku gminy sprzedać coś, co nie jest nam w tej chwili potrzebne, a wpływy uzyskane z tytułu sprzedaży pozwolą do końca roku funkcjonować. Mówiłem szeroko, co to jest na komisjach tak, że Państwo z pewnością wiecie, o czym mówię. Jakie z tego tytułu wpływy byłyby do budżetu – szacunkowo ok. 200 tysięcy. Jeżeli te dwie kwoty, o których mówię w tej chwili będą rzeczywiste, to do końca 2011 roku możemy spokojnie funkcjonować.
 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Mówimy tutaj o pieniądzach wirtualnych. Budżet jest skonstruowany nie na miarę rzeczywistych potrzeb instytucji takich jak: Szkoła Podstawowa  Drzycim, czy Gimnazjum Publiczne w Gródku, które muszą funkcjonować przez 12 miesięcy bez względu na to jak w gminie się będzie działo. Szkoły muszą istnieć, nauczyciele muszą mieć zagwarantowane pieniądze na wynagrodzenia. W tym budżecie nie mają. Na Komisji ds. Budżetu gościliśmy Państwa Dyrektorów. Mieliśmy z nimi obszerne rozmowy przeprowadzone na ten temat. Zaskoczyło ich to, ponieważ nie wiedzieli, że taka sytuacja w projekcie budżetu jest przewidziana. Uważam, że nie mamy prawa my, jako radni, brać na siebie brzemienia odpowiedzialności, by uchwalać budżet, który zakłada być może, bo to, co Pan Wójt mówi, że jakieś pieniądze wpłyną, czy nie wpłyną, to jest „gdybanie.” My musimy taki budżet przyjąć, który zagwarantuje działanie określonych instytucji, czy podmiotów do końca roku. Nie wszystkie pieniądze, które z budżetu są wydawane dla innych podmiotów, muszą być w całości przewidziane, jeżeli będzie gwarancja, że w połowie roku się pojawią pieniądze inne. Mamy umowy, sytuacja, że takie pieniądze otrzymamy, że takie środki spłyną do Urzędu Gminy z realizacji zadań, jednakże te umowy nie są to stuprocentowe gwarancje, czego przykładem było dofinansowanie inwestycji w Sierosławiu. Mówimy o niewielkich pieniądzach - 66 tysiącach. Też byliśmy ich pewni. Nie ma ich i okazuje się, że nie mieliśmy do nich prawa. Tutaj są umowy zawarte, tak przynajmniej jest w tej informacji dodatkowej to ujęte, nie mniej nie możemy na podstawie pieniędzy, które są zagwarantowanie na razie tylko na papierze, a które nie mogą być przyjęte do budżetu, planować budżetu w sposób niezgodny z rzeczywistością. Dlatego uważam, że ten budżet powinien być tak skonstruowany żeby gwarantował pokrycie wydatków obligatoryjnych natomiast wydatki niekonieczne mogą być wprowadzane w połowie roku, gdy będą wpływały pieniądze, gdy będą dochody, niekoniecznie z dotacji, bo mówi Pan Wójt o sprzedaży mienia komunalnego – również. W tym momencie, gdy mienie będzie sprzedane, będzie dochód, można te wydatki wprowadzać. Jako Rada mamy możliwość w ciągu roku regulować te sprawy w dowolny sposób a przyjąć musimy budżet realny. Taka jest moja opinia. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby później, hipotetycznie zakładając, ten budżet nie będzie mógł być zrealizowany tak, jak byśmy chcieli, żebyśmy na siebie wzięli tę odpowiedzialność. Tego musimy być świadomi. Odpowiedzialność ciąży na Radzie Gminy, nie na Panu Wójcie. On zaproponował, a my w tej chwili zdecydujemy, czy chcemy tak, czy żeby ten budżet wyglądał inaczej.   
 
Wójt – To, co powiedział tutaj Pan radny Wycinek to się zgadza. Po stronie dochodów musimy mieć tyle, co po stronie wydatków. To jest prawda oczywista. Poprzednia Rada, poprzedni rok 2010 spowodował wysyp różnego rodzaju inwestycji, na które należało, zgodnie z wolą Rady zaciągać różnego rodzaju zobowiązania, kredyty itd. Dzisiejszy projekt budżetu  jest konsekwencją tego, co działo się przez ostatni rok, ostatnie 2 lata. Wola Rady była realizowana zgodnie z tym, co w uchwałach budżetowych było zawarte, czyli propozycje zadłużania się. Ja zaproponowałem na 2010 rok 8 mln deficytu. To poprzedni skład Rady zaakceptował. W tej Radzie był również Pan Wycinek, który miał świadomość  tego, co się dzieje. Dzisiaj pytania o to, że ja będę odpowiadał za to, czy też Rada, to jest wspólna nasza sprawa. Nie rozbijajmy na tych, którzy ustanawiają ten budżet i na tych, którzy wykonują. Ja wykonuję Państwa wolę. Jeżeli Pan radny Wycinek wskaże mi, które z tych rzeczy zawartych po stronie wydatków w tym budżecie są niekonieczne, to ja je zlikwiduję po to żeby zbilansować. Tylko, że tam nie ma rzeczy, których nie powinno być. Budżet po stronie wydatków ma tylko w zasadzie obligatoryjne wydatki. Są rzeczy, które należy kontynuować typu Orlik, typu stadion. Rolą dobrego gospodarza jest zakończyć tą inwestycję mimo trudności, jakie napotykamy. Jeżeli Pan radny Wycinek jest w stanie wskazać mi rzeczy, które nie powinny być realizowane w budżecie 2011 to ja się do tego odniosę.
 
Radny p. Zygmunt Wycinek – Szkoda, że dopiero dzisiaj myśli Pan Wójt o programie oszczędnościowym dla gminy. Trochę późno. Trzeba było myśleć w momencie konstruowania projektu. Wtedy, gdy trzeba było analizować każdy wydatek dla wszystkich podmiotów, dla wszystkich instytucji, włącznie z Urzędem Gminy, włącznie z Radą Gminy, składając jej propozycję włącznie z wydatkami na rzecz sołtysów, na wszystkie instytucje, zarówno kultury, jak i Zakład Gospodarki Komunalnej, dla wszystkich tych, którzy korzystają z tego budżetu, po to by zagwarantować trwałość w oświacie i szkolnictwie na terenie gminy, by zmusić jednocześnie wszystkich tych, którzy z budżetu tego korzystają, wszystkich odpowiedzialnych w tych jednostkach do tego żeby oni również zaczęli myśleć o oszczędnościach, wymusić na nich, bo to jest prawo, to jest to, co może Wójt egzekwować wobec kierowników jednostek organizacyjnych i jednostek budżetowych. Wówczas ten budżet na pewno wyglądałby inaczej. Dla mnie niedopuszczalne jest żeby nie było przewidziane w budżecie, że nauczyciele   otrzymają wynagrodzenia w październiku, listopadzie, czy grudniu. W tym momencie oni muszą mieć zagwarantowane. W tych dwóch szkołach, ponieważ Sierosław otrzymał tyle praktycznie o ile wnioskował. Nie chciałbym być w położeniu Pani dyrektor szkoły, której się mówi, że w ciągu roku będą takie pieniądze, że ona je otrzyma. A jeżeli nie? Co wtedy? One muszą być w tym budżecie znalezione, muszą być wpisane kosztem wydatków przenajróżniejszych. Niektóre z tych kosztów można byłoby w tej chwili  z wydatków przenieść w ten sposób aby uzupełnić nimi. To wymaga pracy. Na pewno Pani Skarbnik siedziała nie pół dnia przy tym budżecie tylko kilkanaście dni. Tym bardziej, że w tej chwili jest to łatwiej zrobić ponieważ lada dzień będziemy mieli wykonanie budżetu roku 2010. Tak więc mamy punkt odniesienia. Mamy dane, na których możemy bazować, by oszczędny budżet, w granicach tych kwot, przygotować. Takie jest moje zdanie.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Doszedł punkt – remont drogi  powiatowej ul. Dworcowa w Drzycimiu. W założeniu pierwotnym budżetu  na 2011 tego nie ma. To jest następne 30 tysięcy.  
Wójt – Rozmawialiśmy o tym na Komisji.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Tak, ale to nie było z Radą uzgodnione.
Pani Sabina Majewska – To było w autopoprawkach wprowadzone.
Wójt – To jest zobowiązanie z lat ubiegłych, na które Rada wyraziła zgodę.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Czy Rada wyraziła na to zgodę? Ja nie wierzę.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Żeby nie przedłużać tej debaty, bo ona może trwać w nieskończoność i tutaj będziemy za chwilę dochodzili do szczegółów. Ja chciałbym ogólnie powiedzieć. Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem w tej chwili byłoby przygotowanie takich autopoprawek przez Pana Wójta, Wójt ma prawo to zrobić, według mnie nawet powinien, aby ten budżet urealnić w tych działach, w tych wydatkach, o których mówimy. Autopoprawki w oparciu o dane wykonania budżetu roku 2010 roku będą bardzo realnie ten budżet planowały. Nie można się tutaj kierować jakimiś sprawami typu, że festyn w Drzycimiu musi być i to drogi. Tutaj trzeba ciąć. Nie będzie oszczędności wówczas będzie bardzo trudno skonstruować budżet, który mógłby zapewnić obligatoryjne wydatki. Nie chodzi o to żeby wszystkich zadowolić. Chodzi o to żeby zagwarantować właściwe funkcjonowanie podmiotów  w zakresie minimalnym. Będą wpływały pieniądze w ciągu roku, nie ma problemu, budżet może być zwiększany. Będzie zwiększany, wydatki będą rosły. Ci, którzy będą oczekiwali na pieniądze będą je mieli zagwarantowane, tym bardziej, że się mówi, że po połowie roku, ale to musi być zapisane na papierze a nie, że się o tym będzie tylko mówiło. To jest tylko gdybanie. Stawiam wniosek dla Pana Wójta, aby przygotował autopoprawki i przedstawił je poszczególnym Komisjom. Mówię o urealnieniu budżetu. Komisje jeszcze raz tym problemem się zajmą już w oparciu jeszcze, o wykonanie budżetu roku 2010. I będą miały podstawę by właściwie całą procedurę przeprowadzić, by przygotować taki projekt budżetu, możemy zacząć od Komisji Budżetu. Ona, jako pierwsza powinna się tym zająć i ona powinna przygotować niejako przedpole dla poszczególnych innych Komisji by one już tylko patrzyły, jakie autopoprawki wprowadził Wójt i jak do nich ustosunkuje się Komisja. Jak się przedstawia sytuacja przyjęcia budżetu roku 2011, na co mamy czas ustawowy do końca lutego. Nic aż tak nas nie ponagla.     
Radny p. Edmund Szymczak – Poprzednia Rada dała Panu możliwość brania kredytu Panie Wójcie, ale również było pytanie tu na sesji, czy starczy na wynagrodzenia. Z tego, co zostało nam przedstawione w propozycji budżetu – sięgnięto od razu po wynagrodzenia. Pan powiedział, że to starczy, że bez obaw, a tu ściągnięto pieniądze z wynagrodzeń żeby zrównoważyć budżet. Ja uważam, że wynagrodzenia powinny zostać a cała część, która wymaga oszczędności powinna być okrojona maksymalnie. Każdy powinien wiedzieć, że żeśmy wybudowali dużo, bo były na to możliwości korzystania z pieniędzy zewnętrznych i tego nikt nie podważa, przynajmniej ja, bo głosowałem za tamtym budżetem i za tymi kredytami, ale teraz wszyscy powinni mieć świadomość, że zaczynamy oszczędzać, tak, jak Pan powiedział w gazecie, że będzie to bardzo skromne podzielenie środków. Chcemy żeby po prostu wszystkie instytucje istniały. Trzeba wszystkim uświadomić, że nie ma pieniędzy.
Wójt – Te kwoty, o których powiedziałem na początku a nie są one nigdzie napisane, jak sugerował Pan radny Wycinek, one są, one będą urealnione w trakcie roku budżetowego i jeżeli te kwoty wpłyną do budżetu w trakcie roku budżetowego, nie grożą nam żadne wielkie cięcia. Oczywiście kwestia niedoszacowania w pewnych paragrafach, działach istnieje, ale wykonanie budżetu w trakcie roku od razu wskazuje, gdzie te niedoszacowania są większe, mniejsze. W tej chwili myślimy, że będą duże niedoszacowania a one w rzeczywistości są jakby minimalne. Państwo, którzy są radnymi już kolejną kadencję mają świadomość, że co sesję jest zmiana w budżecie dotycząca różnych rzeczy, dodatkowych wpływów z różnych tytułów i również zmian pomiędzy działami i paragrafami. W związku z tym należy wierzyć w to, że te wszystkie rzeczy, o których my wiemy, Państwo wiedzą od nas, że wszystkie te rzeczy po prostu będą realne i będą urzeczywistnione w naszym budżecie. Rozumiem stanowisko Pana radnego Wycinka, który wolałby mieć wszystko czarno na białym, że w budżecie jest wszystko zagwarantowane. W tym roku po raz pierwszy mamy do czynienia z budżetem, który wymaga od nas wskazania dochodów bieżących w równowadze z wydatkami bieżącymi. Wprowadzenie tego przepisu powoduje, że nie mamy zrównoważonego budżetu, że mamy w pewnych miejscach niedoszacowania.  Jest to rzecz, która miała miejsce w kilku poprzednich budżetach i w trakcie roku budżetowego ta sprawa była korygowana. Dzisiaj dokładne kwoty niedoszacowania i dokładne kwoty przybliżonych wpływów do budżetu są na oddzielnej kartce, która nie stanowi załącznika do tego projektu budżetu. I nad tym trzeba po prostu głosować.
 
Radny p. Elżbieta Babińska – Pan Wójt powiedział przed chwilą, że jeżeli te pieniądze wpłyną, to będą. W matematyce już tak jest, że lewa strona musi się równać prawej stronie. My natomiast mamy tutaj z tej jednej strony braki i uważam, że każdy radny, który miałby podjąć tak świadomą decyzję powinien wiedzieć, nad czym głosuje. Jeżeli tych pieniędzy rzeczywiście brakuje, jest niedoszacowanie pewnych wydatków, to mnie na przykład trudno będzie podjąć decyzję żeby głosować „za,” jeżeli nie wiadomo, czy te pieniądze spłyną, kiedy one spłyną, czy w ogóle spłyną i jak będzie można pozwolić tutaj na to żeby rzeczywiście brakowało pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli, dla pracowników Urzędu. Może będzie niedoszacowanie, jeżeli chodzi o tę budowę chodnika?  Popieram wniosek radnych, którzy mówili żeby poszukać tych pieniędzy i stworzyć realną uchwałę budżetową, którą będzie można świadomie przegłosować. 
Przewodniczący Rady – Czy to jest wniosek formalny, czy to jest głos w dyskusji?
Radna p. Elżbieta Babińska – Wniosek formalny.
Przewodniczący Rady – Chciałbym żeby sprecyzować dokładnie ten wniosek formalny.
Radna p. Elżbieta Babińska – Myślę, że Pan Wycinek sprecyzowałby go dokładniej niż ja. Uważam, że powinna się zebrać Komisja Budżetowa i poszukać pieniędzy, z których działów można by przesunąć pieniądze, aby ten budżet urealnić.
Przewodniczący Rady – Rozumiem, że ten wniosek polega na tym, żeby przegłosować tą sprawę aby dzisiaj budżetu już nie rozpatrywać tylko odesłać sprawę do Komisji Rady Gminy i na następnej sesji kolejny punkt zaplanować – Uchwalenie budżetu. Tak należy ten wniosek rozumieć.
Radna p. Elżbieta Babińska – Nie wiem, czy też powinna to zrobić Rada, czy powinien to przygotować Pan Wójt, czy zlecić to Komisji Budżetowej? Chciałabym żeby inni się wypowiedzieli.  
Radny p. Edmund Szymczak – Kto to ma robić, to nie ma wątpliwości, bo budżet jest Pana Wójta. Jeżeli zabieramy komuś pieniądze to my robimy to z pełną nieświadomością a Pan Wójt wie, gdzie można zabrać. Każdy z nas tu siedzących ma dylemat, czy lepiej później być zaskoczonym, że nie ma pieniędzy, czy każdemu dodać tych pieniędzy. Każdy na początku będzie się zastanawiał z wszystkich jednostek organizacyjnych, że jest oszczędność a pieniądze, jeżeli będą to dostanie. To po prostu każdy musi się tu opowiedzieć, czy dzielić to, czego jeszcze nie ma, czy dodawać do tego, co już jest. Albo robimy budżet taki, że jest ciasny i wywołuje pewne emocje ale jest uszyty na miarę, albo z nadmiarem i później będziemy musieli tak, czy tak po pierwszym kwartale wrócić. To jest decyzja każdego radnego. Na pewno Pan Wójt ma rację, że kiedyś były pieniądze i te pieniądze zawsze wracały. Dziś każdy z nas zna sytuację o stanie finansów państwa. Ja nie mówię, że pieniędzy może nie być. Może ich nie być na przykład w tym roku. To też trzeba założyć.   
 
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Dlaczego byśmy mieli jeszcze raz rozpatrywać na Komisjach te rzeczy, o których mówiono już wcześniej? Otóż Komisja Budżetowa była ostatnią i dopiero wtedy ustalono, że budżet jest niedoszacowany i wnioskiem poproszono o sporządzenie zestawienia, które by wskazało elementy niedoszacowane w budżecie plus te środki, które miały by wpłynąć na pokrycie tego budżetu. Nie wszystkie Komisje miały możliwość się z tym zapoznać. Dyskutowaliśmy 4 godziny na ten temat. Okazało się, że jest wiele innych rzeczy, o których wspominało się, ale nie były dopowiedziane w tamtym momencie bo nie mówiliśmy np., że jest niedoszacowany plan budowy boiska Orlik, boisko wielozadaniowe a w tym zestawieniu widzę te dwie pozycje. Dlatego też uważam, że wniosek jest słuszny. Trzeba się jeszcze raz przyjrzeć temu i po autopoprawkach Pana Wójta moglibyśmy się ustosunkować do tego, jak ten budżet na 2011 rok ma wyglądać.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski stwierdził, że budżet powinien gwarantować   przede wszystkim środki na wynagrodzenia  w szkołach i  w Urzędzie Gminy.
Radna p. Wanda Wyłupska  zwróciła się z prośbą do Wójta aby przygotował projekt uchwały odnośnie sprzedaży  budynku przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu w celu zaopiniowania przez Komisje. Zdaniem radnej, pozytywna opinia Komisji pozwoli na wprowadzenie do budżetu spodziewanej kwoty ze sprzedaży. 
Wójt – Jeżeli będziemy czekać, czy odwlekać sprawę związaną z projektem budżetu, czy też formułować dalsze autopoprawki, które nie będą miały pokrycia  w dochodach, to od czekania pieniędzy nie przybędzie. Ja na chwilę obecną nie widzę,  gdzie można jeszcze bardziej niedoszacować jakąś rzecz, czy też w ogóle zlikwidować. Chcąc poszukać te brakujące pieniądze musiałbym po prostu zlikwidować jakiś dział, czy rozdział, co funkcjonuje w naszym budżecie 2011. Jest to uważam nierealne.
 
Przewodniczący Rady – Padł wniosek formalny, chciałbym jeszcze dopytać i doprecyzować. Czy tylko Komisja ds. Budżetu i Finansów ma się spotkać, czy wszystkie Komisje?
Radny p. Zygmunt Wycinek   stwierdził, że  Komisja Budżetu, jako pierwsza celu wypracowania stanowiska, do którego mogły by odnieść się pozostałe Komisje.   Przypomniał, że zgodnie z Regulaminem, nad projektem budżetu gminy powinny pracować wszystkie stałe Komisje Rady Gminy i te zasady powinny być zachowane.
Przewodniczący Rady sprecyzował wniosek: „Odsyłamy projekt budżetu do wszystkich Komisji Rady Gminy i Pan Wójt jest proszony o przygotowanie bardziej oszczędnego projektu budżetu, aby były zapewnione wydatki obligatoryjne.” -  Kto jest za tym, aby przyjąć wniosek dotyczący przerwania obrad w dniu dzisiejszym na temat przyjęcia budżetu i odesłać go do Komisji, aby zająć się nim na następnej sesji z uwagami, o których przed chwilą mówiłem?
 
           Za wnioskiem opowiedziało się 10 radnych, 4 było przeciwnych.
 
            Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty, poczym dodał: „Czyli będziemy rozmawiać o budżecie jeszcze na następnej sesji. Dodam jeszcze, że tutaj się nic strasznego nie stało, jeżeli chodzi o proponowany porządek, czy plan pracy Rady, który jest w dzisiejszych materiałach, ponieważ była planowana przeze mnie sesja Rady w miesiącu lutym.”                 
Wójt – Tu padł zarzut, że kolejne Komisje mają rozmawiać. Komisje rozmawiały na temat budżetu, procedura została zachowana. To nie jest tak, że Komisje nie miały możliwości pracować nad projektem budżetu. Jeżeli jest odrzucenie tego projektu, nie jestem w stanie zwiększyć dochodów bez realnej możliwości. Prawdopodobnie będzie to ten sam projekt budżetu, może z małymi jakimiś kosmetycznymi zmianami.  
 
Przerwa w obradach
 
Ad. 9.
 
         Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za 2010 rok przedstawili kolejno:
 1) Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Wanda Wyłupska –  sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu,
 
2) Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej p. Elżbieta Babińska –  przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu,
 
3) Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Zygmunt Wycinek –  sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
 
 Ad. 10.
 
      Przewodniczący Rady zapoznał obecnych z projektem planu pracy Rady Gminy na 2011 rok.
      Uwag nie wniesiono, propozycji również.
      Przedstawiony plan pracy został zaakceptowany przez Radę Gminy jednogłośnie ( załącznik nr 12 do protokołu ).
 
Ad. 11.
 
Radna p. Wanda Wyłupska wystąpiła z propozycją, aby Rada wypowiedziała się na temat upoważnienia Wójta do sporządzenia projektu uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży budynku przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.
 
Przewodniczący Rady – Rozmawialiśmy o tym w przerwie, jak do tego podejść. Wójt chciałby zwrócić się do Rady z inicjatywą uchwałodawczą, z tym, że chciałby mieć poparcie w tym względzie. To jest oczywiście uchwała do protokołu. Będzie przygotowany projekt uchwały i omówiony na posiedzeniu Komisji Rolnej i jeżeli będzie taka możliwość będzie to punkt na sesji w miesiącu lutym. Rada poprzedniej kadencji odrzuciła projekt uchwały w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Chciałbym żeby wyjaśnić jeszcze sprawę z poprzedniego roku, związaną z wynajmem tego lokalu osobom zainteresowanym i chciałbym żeby zajęła się tym Komisja Rolna, która przedstawiłaby stanowisko w tej sprawie.
Radna p. Wanda Wyłupska – Tam była sprawa najpierw sprzedaży, potem dopiero była sprawa wynajmu i dostali decyzję odmowną. Zaprosimy Pana Młynarskiego i Panią Topę i wyjaśnimy sprawę.
Radny p. Jerzy Krüger – Moim zdaniem wniosek nie jest dobrze sformułowany ponieważ Pan Wójt nie potrzebuje naszego upoważnienia.
Przewodniczący Rady – Nie potrzebuje, ale chce.
Radny p. Jerzy Krüger – Możemy to zrobić na zasadzie sondażu, kto ewentualnie z radnych, po przemyśleniu tematu, bo temat był poruszany wcześniej, byłby skłonny do tego żeby zaopiniować pozytywnie uchwałę, która będzie mówiła o sprzedaży. Na zasadzie tego sondażu Pan Wójt będzie miał podstawę do śmiałego zadziałania w tym kierunku.
Przewodniczący Rady - Generalnie uważam, że głosuje się wnioski dotyczące załatwiania pewnych spraw a nie do sondażu, czy do opinii. Wniosek formalny został zgłoszony, Wójt nie chciałby działać w próżni, a opinia może być Komisji, a Rada podejmuje uchwały w konkretnej sprawie. Nie można tutaj wyprzedzać, czy jestem za sprzedażą, czy nie jestem. To głosowanie nie może tego dotyczyć. W tym momencie otwieramy dopiero dyskusję na ten temat. Padł wniosek Wójta, jest wniosek formalny Przewodniczącej Komisji i myślę, że przegłosujemy na razie, że przygotujemy projekt uchwały, aby nie przesądzać o jego dalszych losach.  Na razie przegłosujemy to, że chcemy to przyjąć do dyskusji na posiedzeniu Komisji i na sesji Rady.
Sołtys sołectwa Wery p. Alojzy Belt – Jak chcecie sprzedać, czy Pani weterynarz będzie miała pierwszeństwo kupna? Chcecie sprzedać, to nie będziemy mieli żadnego lekarza, bo pani powiedziała, że w takich warunkach nie będzie pracowała.
Przewodniczący Rady – To właśnie ma rozstrzygnąć Komisja Rolna.
Sołtys sołectwa Wery Alojzy Belt – My nie będziemy szukali weterynarza z Lniana, czy z Osia.
Przewodniczący Rady – Można poprosić Pana sołtysa również na Komisję Rolną. Kto jest zatem za przyjęciem wniosku Przewodniczącej Komisji Rolnej             p. Wandy Wyłupskiej?
           Za poddanym pod głosowanie wnioskiem opowiedziało się 12 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 była przeciwna.
 
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – W budżecie było jeszcze jakieś mieszkanie na sprzedaż. Czy jest jeszcze jakiś budynek? Było zaplanowane 15 tysięcy.
Wójt – To było w prognozie wieloletniej. Taką sprzedaż widzimy w najbliższych kilku latach. Nie jest to sprecyzowane, jakie to jest mieszkanie. To nie jest nic konkretnego.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Czy są takie mieszkania i gdzie?
Wójt – Są takie mieszkania. Na Młyńskiej w Drzycimiu, na Szkolnej 10 – jedno, w Biechowie  2 mieszkania– stara szkoła. W agronomówce jest jeszcze jedno.                   W Gródku przy kanale 2 mieszkania. 
Radny p. Mirosław Parczyk – Na ostatniej sesji Pan Wycinek złożył interpelację na temat rozlewiska przy szosie powiatowej w miejscowości Dąbrówka. Czy otrzymał Pan odpowiedź? Jeżeli tak, to proszę się podzielić nią z innymi radnymi.
Radny p. Zygmunt Wycinek –  „Muszę  przyznać, że do tej sprawy podszedł Pan Wójt profesjonalnie. Zorganizował spotkanie wszystkich zainteresowanych stron. Tych bardziej odpowiedzialnych niż my, bo gmina Drzycim tutaj była stroną bardziej poszkodowaną w tej całej sprawie a szczególnie rolnik z Dąbrówki Pan Tadeusz Piotrowski. Spotkanie doprowadziło do tego, że  Zarząd Dróg Powiatowych praktycznie natychmiast zamknął dopływ wody na teren naszej gminy, przy czym zrobił to nie do końca skutecznie o czym  poinformował mnie Pan Dyrektor Soska w dniu dzisiejszym – nastąpiło zamknięcie przepustu. Woda nie powinna się przedostawać. Jest prośba moja i Dyrektora Soski, aby jak najszybciej spróbować wypompować to zalewisko. Jest to kwestia działania kilku godzin motopompy strażackiej. Jest to koszt, ale można zapobiec nieszczęściu i zadowolić rolnika. Ponieważ składałem dwie interpelacje, powiem o tej drugiej, bo sprawa jest bardziej złożona” ( nastąpiło odczytanie udzielonej radnemu odpowiedzi ). Po jej odczytaniu radny wyjaśnił, że rada sołecka i sołtys, to dwa odrębne organy nie posiadające osobowości  prawnej. Zdaniem radnego przepisy wyraźnie twierdzą, że nie mogą one prowadzić działalności zarobkowej. Organizacja zabaw, gdzie wstęp jest płatny, nie może mieć miejsca. Zasugerował też, aby poinstruować rady sołeckie i sołtysów o tym, co im wolno, a co jest zabronione, aby na przyszłość nie popełniać podobnych błędów. Imprezy tego typu, jak zabawy taneczne, które nie są ogólnodostępne można, jak podkreślił, organizować poprzez inne organizacje rozliczające się z Urzędem Skarbowym( stowarzyszenia, Koło Gospodyń wiejskich ).
Radny p. Tadeusz Kaszubowski – Wejdźcie w kontakt ze stowarzyszeniem, które będzie mogło się rozliczyć, np. straż. To jest nieprawnie, nielegalnie. Nie odprowadziliście za korzystanie z muzyki.
Radna p. Ewa Kempińska – Zaiks jest odprowadzony.  
Sołtys sołectwa Jastrzębie Zenon Janiec – Z tego wynika, że sołtys i rada sołecka nie mogą nic robić. Bez pieniędzy jest to niewykonalne. Ile innych zabaw jest robionych, Orkiestra Świątecznej Pomocy, zabawy Andrzejkowe. Dostaliśmy tylko na zimowisko i na Dzień Dziecka, na inne nie. A skąd brać? Robimy to we własnym zakresie.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Są podmioty uprawnione do organizacji imprez. Ale jeszcze jest jedna możliwość. Prawdopodobnie w Urzędzie Skarbowym zgłasza się imprezę i jednorazowo odprowadza się podatek i już można funkcjonować i nikt nam nic nie zarzuci. Wówczas będzie wszystko legalnie. To są głosy mieszkańców Jastrzębia.
Sołtys sołectwa Jastrzębie Zenon Janiec – To nie są głosy mieszkańców, ja wiem, co to jest za osoba. Nas Pan uczy, a w swojej wiosce nie możecie ustalić funduszu sołeckiego.
Radny p. Tadeusz Kaszubowski –Jja chciałem podziękować Jastrzębiu za zorganizowanie Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo zebrało ponad 2.800 złotych. Razem gmina Drzycim zebrała ponad 7 tysięcy. Gródek nic nie organizuje, a to jest duża wioska.   
Radny p. Zygmunt Wycinek – Ja po raz kolejny ku przestrodze tych, którzy naruszają to prawo. To ma swoje granice. Ktoś, kiedyś może sprawę nagłośnić i będzie nam przykro. Unikajcie takich spraw na przyszłość.
Sołtys sołectwa Jastrzębie Zenon Janiec – Sołectwa nie znają tych przepisów, jak można to wszystko robić legalnie. Jedynie przez sponsora. Chcemy zrobić zimowisko. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Do gminy nie chodzimy po żadne pieniądze, a we wsi trzeba coś robić, chociaż dla dzieci.
Radna p. Elżbieta Chróścińska ( Sołtys sołectwa Sierosław ) – My sobie sami sprawiamy kłopoty. Najlepiej nic nie robić.
Wiceprzewodniczący Rady p. Dariusz Podlejski – Ten temat jest poruszany nie pierwszy raz. Myślę, że jest podstawa do tego żeby jakiś pracownik merytoryczny z Urzędu Gminy sprawdził aspekty prawne organizowania takich imprez przez sołectwa i należałoby zrobić szkolenie dla sołtysów, którzy by mieli jasno określone zasady. Jeżeli komitet organizacyjny, to na jakich zasadach i nie będzie niedomówień żadnych. Jeżeli Państwo tak uważacie, można by dążyć do takiego właśnie działania.
Przewodniczący Rady podsumowując wypowiedzi wyjaśnił, że nikt nie jest przeciwny działalności sołtysów, ale wypowiedzi dowodzą, że sprawy tego typu mogą budzić wątpliwości, a nic nie stoi na przeszkodzie, aby inicjatywę  społeczną na terenie sołectwa organizować prawidłowo. Opowiedział się za organizacją szkolenia w tym zakresie.
 
 
Ad. 12.
 
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk – Ja chciałbym w Małym Dólsku też świetlicę.
Radny p. Jerzy Krüger wystąpił z uwagą, aby „Odpowiedzi na interpelacje” odbywały się zgodnie z Regulaminem Rady Gminy po przedmiotowej części obrad. 
Przewodniczący Rady – Ja tą sprawę uzgodnię z Panem Wójtem.
Radny p. Zygmunt Wycinek wniósł prośbę, aby sesje odbywały się z udziałem radcy prawnego, jeżeli byłaby taka możliwość, szczególnie przy omawianiu spraw trudnych.
Przewodniczący Rady – Prosiłem o to wcześniej. Nie mógł być obecny, dlatego go nie ma.
Wójt – Nasz radca prawny funkcjonuje na zasadzie umowy-zlecenia. Nie jest to pracownik na umowę o pracę i w związku z tym są inne zasady korzystania                z jego usług.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk – Czy wiaty PKS są PKS? Czy może gminy? Czy przyjedzie do nas piaskarka?
Wójt – PKS nie przyznaje się do tych wiat. Nie traktuje ich, jako swojego majątku. Mamy 200 km dróg gruntowych. Sypanie piasku na piasek jest kontrowersyjne.
Sołtys sołectwa Mały Dólsk p. Wiesław Michalczyk – U nas jest tak, że może Pan sypać piasek na lód do maja. Zgłaszałem naprawę wiaty. Do dziś nie jest naprawiona.
Wójt – Zleciłem to do Zakładu Gospodarki Komunalnej.
 
Ad. 13.
 
        Z chwilą wyczerpania głosów w „Wolnych wnioskach i zapytaniach,” Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w obradach i uznał                  IV sesję Rady Gminy za zamkniętą.
 
                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                               Józef Gawrych
 
Uwaga:
1) Załącznik nr 5 do protokołu – projekt budżetu gminy na 2011 rok.
2) Załącznik nr 6 – informacja dodatkowa
3) Załączniki nr 7 i 8 – projekty uchwał
4)Opinie Komisji stanowią załączniki nr 13, 14 i 15 do protokołu.
 
 

Załącznik nr 1 (107kB) pdf

Załącznik nr 2 (105kB) pdf

Załącznik nr 3 (198kB) pdf

Załącznik nr 4 (490kB) pdf

Załącznik nr 5 (862kB) pdf

Załącznik nr 6 (44kB) pdf

Załącznik nr 7 (73kB) pdf

Załącznik nr 8 (78kB) pdf

Załącznik nr 9 (85kB) pdf

Załącznik nr 10 (164kB) pdf

Załącznik nr 11 (175kB) pdf

Załącznik nr 12 (133kB) pdf

Załącznik nr 13 (71kB) pdf

Załącznik nr 14 (88kB) pdf

Załącznik nr 15 (97kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Inspektpr ds. Obsługi Rady Bozena Szajerka (10 lutego 2011)
Opublikował: Bożena Szajerka (10 lutego 2011, 11:01:57)

Ostatnia zmiana: Jacek Szopiński (9 lutego 2012, 08:49:29)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1115