przetarg nieograniczony na dostawę paliw: U95, Pb95,ON dla autobusów szkolnych i samochodów strażackich w okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.

Drzycim, 28 listopada 2003 r.

 

W Ó J T    G M I N Y    D R Z Y C I M

ul. Podgórna 10 , 86 – 140 Drzycim

tel. 0*52 331-70-79 e-mail:ug@drzycim.pl http:// www.drzycim.pl

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

o szacunkowej wartości poniżej 30.000 euro

dostawę paliw : U95 , Pb95 , ON dla autobusów szkolnych i samochodów strażackich w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004r. wg załącznika

 • Miejsce realizacji : miejscowość Drzycim

 • Termin realizacji : 1 stycznia 2004r. – 31 grudnia 2004r.

 • Zamawiający NIE DOPUSZCZA składania ofert: częściowych, równoważnych, wariantowych

 • Szczegółowe warunki przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Istotnych Warunków Zamówienia , który można uzyskać w Urzędzie Gminy w Drzycimiu pok. nr 10 lub za zaliczeniem pocztowym .

          Cena formularza – 15 zł ( płatne w Banku Spółdzielczym na konto Urzędu Gminy w

          Drzycimiu nr konta 81690006-374-36011-11/0 )

 • Miejsce składania ofert : URZĄD GMINY w Drzycimiu , ul. Podgórna 10

          pok. nr 2 ( Sekretariat) .

 • Termin składania ofert upływa dnia : 22 grudnia 2003 r. o godz. 10.00 .

 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – URZĘDZIE GMINY w Drzycimiu, pok. nr 18 w dniu : 22 grudnia 2003 r. o godz. 10.30

 • W postępowaniu stosowane będą preferencje krajowe.

 • W postępowaniu stosowane będą następujące kryteria:

         Cena- 100 %

 • W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci :

1) spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 pkt.1-5 Ustawy o zamówieniach publicznych

 1. spełniają wymogi określone w Istotnych Warunkach Zamówienia.

Wójt Gminy Drzycim

/-/mgr inż. Józef Gawrych

 

Załącznik Nr 1

Ilość dostaw paliwa : U95 , Pb95 , ON dla autobusów szkolnych i samochodów strażackich w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004r.

Lp.

Rodzaj paliwa

ilość ( w litrach )

1.

ON

20.720

2.

U 95

1.190

3.

Pb 95

565

R a z e m

22.475

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Gaca (28 listopada 2003)
Opublikował: Bożena Gaca (28 listopada 2003, 10:28:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2585