Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, OŚwiaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej z dnia 12 kwietnia 2006 r.

                                    P R O T O K Ó Ł  nr  2/2006

 

 Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA

KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

odbytego w dniu 12 kwietnia 2005 roku ( posiedzenie trwało od godz. 1330 do godz. 15-tej  ).

W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:     

1.               Wójt Gminy – Józef Gawrych

2.               Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska

Posiedzeniu przewodniczył : p. Tadeusz Gajewski – Przewodniczący Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

1.        Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.         Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

3.      Opinia do materiałów na XXVI sesję Rady Gminy:

       a) do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok,

       b) do projektu programu profilaktycznego szczepień.

4.    Sprawy bieżące.

 

Przebieg posiedzenia:  

 Ad.1.   Otwarcia posiedzenia, przywitania gości i stwierdzenia quorum  dokonał przewodniczący Komisji pan Tadeusz Gajewski.

Ad. 2.

         Do protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia uwag   nie wniesiono.

Ad. 3. a)

              Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok ( załącznik nr 2 do protokołu ) omówiła p. Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy.

Radny p. Michał Gwizdała – czy  będą jakieś pieniądze na wyprawki szkolne?

Skarbnik Gminy – będą, jak co roku, ale dopiero w czerwcu albo w lipcu.

            Więcej zapytań nie było.

            Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie - jednogłośnie.          

Ad. 3. b)

             Wójt:: „ Na poprzednim posiedzeniu Komisja postanowiła, aby Dyrektor Gminnej Przychodni zdecydował o wyborze jednego z programów, który chciałby w Przychodni realizować. Wybór taki został dokonany. Otrzymaliście Państwo program realizacji szczepień, który miałby być kontynuowany przez dwa kolejne lata ( 2006-2007). Opisane w programie uzasadnienie wyboru szczepionki Hib jest moim zdaniem wyczerpujące.”

             Komisja zaopiniowała pozytywnie zarówno wybór programu, jak i jego finansowanie. Program opracowany przez Gminną Przychodnię stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4.

            W ramach spraw bieżących Komisja została zapoznana z treścią negatywnej opinii wystosowanej przez Kuratora Oświaty w Bydgoszczy do uchwały Rady Gminy  ( podjętej w m-cu lutym br. )  o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – czy mu stale jeszcze finansujemy dowóz dzieci z Lniana do Sierosławia?

Wójt: na dzień dzisiejszy tak.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – to nie jest sprawiedliwe. Tak nie możemy tego zostawić. Dzieci z Sierosławia jest mało. Szkoła funkcjonuje dla dzieci z gminy Lniano. Nie ma tam sali gimnastycznej, nie ma boiska a ma nadal istnieć. Czy rodzice sobie nie zdają sprawy z faktycznej sytuacji? Wobec Biechówka musimy być w porządku. Czy dzieci z Brzemion będą dalej do tej szkoły chodziły?

Wójt: my możemy się nie zgodzić. Pani dyrektor przyjęła dzieci z Zalesia, z Brzemion nie.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – to wszystko idzie z naszych pieniędzy. Ja się na to nie zgadzam żeby z moich podatków wozić do Sierosławia dzieci z gminy Lniano.

Wójt: pieniądze rzeczywiście są ważne. Bierzemy pożyczki na różne cele, a szkoła dalej stoi. Ci, którzy walczyli 7 lat temu, walczą o szkołę nadal. Czy mają tam dzieci, czy nie. Jest to walka dla walki, bo nie ma tam walki na argumenty. Od września br. autobus nie będzie jeździł do Brzemion.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – i bardzo dobrze, bo ja nie zgadzam się, żeby tam jeździł.

 

Załączniki:

1. Lista obecności.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

3. Program profilaktyczny szczepień p/HiB.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji

 

                                                                             Tadeusz Gajewski

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (7 czerwca 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (7 czerwca 2006, 11:59:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1214