Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 14 lutego 2006 r.

                              P R O T O K Ó Ł  nr 1/2006

 

 Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA

KOMISJI DS. BUDETU I FINANSÓW

 

 

odbytego w dniu 14 lutego 2006 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej tej   do godz.  16-tej ).  

    W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Nieobecny - p. Jacek Gawrych.

Posiedzeniu przewodniczył: p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji.

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby :

1.    Józef Gawrych – Wójt Gminy,

2.    Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy.

Porządek posiedzenia :

1.     Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

3.     Opinia do materiałów na XXV sesję Rady Gminy:

    a) do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok,  

b) do projektów uchwał w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników administracji i obsługi:

- Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu,

- Publicznego Gimnazjum w Gródku,

- Szkoły Podstawowej w Sierosławiu,

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1.

         Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji  p. Zygmunt Wycinek.

Ad. 2.

         Protokół z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. a)  

         Projekt budżetu, wszystkim obecnym znany, nie był omawiany poszczególnymi działami. Zostały jednak przedstawione przez Wójta autopoprawki, konieczne do wprowadzenia, gdyż od opracowania projektu budżetu na rok bieżący do chwili obecnej upłynęło sporo czasu.

Dyskusja:

Wójt – w kwietniu dokonamy koniecznych zmian w budżecie gminy na rok bieżący wynikających z konieczności zakupu autobusu do dowozu uczniów do szkół. Autobusy używane, po remoncie można kupić za cenę od 70-150 tys. złotych na 54 miejsca. Na nowy nas nie stać.  Gimbus, którego posiadamy był też nowy. Dzisiaj, po pięciu latach, ma już dziury w karoserii i wymaga napraw. Wniosek przez nas złożony na budowę boiska nie został załatwiony pozytywnie. Na 46 wniosków 5 zostało załatwionych pozytywnie. Pieniądze zaplanowane w budżecie, jako udział własny wykorzystamy i rozpoczniemy budowę boiska sposobem gospodarczym. Potem byśmy przystąpili do budowy budynku socjalnego ( po przetargu ). Odnośnie Jastrzębia, to planujemy w tym roku doprowadzić wodociąg z Drzycimia. Mieszkańcy Jastrzębia pamiętają, że kiedyś to Stolarczyk zarządzał studnią i oczyszczalnią. Dzisiaj Stolarczyka już nie ma. W Jastrzębiu sprzedano ludziom mieszkania z częścią infrastruktury, a mieszkańcy albo są nieświadomi albo nie chcą o tym wiedzieć, że są właścicielami kanalizacji. Kiedy się coś dzieje, to ja mam coś z tym zrobić. Było zebranie w tej sprawie. Sprawa oparła się na odpłatności. Mieszkańcy nie chcą kanalizacji, bo będą musieli płacić, a teraz to jakoś funkcjonuje i za darmo. Wiosną zaostrzą się przepisy odnośnie porządku i czystości na posesjach. Każdy właściciel posesji będzie musiał udokumentować wywóz zarówno śmieci, jak i nieczystości płynnych.

Radny p. Michał Gwizdała – w budżecie jest kwota 10 tys. złotych na domy opieki społecznej,  o jakie domy tu chodzi?

Wójt – takie pieniądze muszą być corocznie zaplanowane, bo w ciągu roku może nam coś wyskoczyć. Może się Nadarzyc taka sytuacja, że będziemy musieli kogoś do takiego domu z konieczności skierować. Najwyżej nie zostaną wydane. Jest to jednak obowiązek ustawowy.

Radny p. Michał Gwizdała – wspominałem już na posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa, że chciałbym, aby w mojej wsi został dokończony chodnik. Brakuje do dokończenia tej budowy 80 metrów. Chciałbym, aby ten wydatek ująć do budżetu na rok bieżący.

Wójt – będzie to kwota od 12-15 tys. złotych, bo trzeba wliczyć wykonanie wjazdów na posesje.

         W wyniku głosowania 5 członków Komisji opowiedziało się za wprowadzeniem do budżetu tego wydatku, jeden wstrzymał się od głosu.

Radny p. Zygmunt Wycinek – budowa boiska wiąże się z późniejszymi stałymi kosztami. Czy nie lepiej przystosować do użytku boisko w Werach i w tym czasie czekać na dodatkowe środki?

Radny p. Michał Gwizdała – już teraz nie można poprzestać, bo zostały już poniesione na ten cel pewne koszty.

Radny p. Edmund Szymczak – trudno będzie z tą budową, bo zainteresowanie ze strony sportowców żadne. Obserwuję budowę świetlicy w Gródku i cieszę się, że weszła tam firma. Minęły już czasy czynów społecznych.

Radny p. Michał Gwizdała – na sportowców nie ma co liczyć. Widać tylko brak zainteresowania.

Wójt – strażacy są inni. Jak im zależy na czymś, to koło tego potrafią chodzić i załatwić wszystkie sprawy. Poświęcają swój własny czas. Tutaj też wystarczy założyć Społeczny Komitet Budowy Boiska i zbierać pieniądze od sponsorów.

Radny p. Edmund Szymczak – wracając do budowy w Gródku muszę przyznać, że nawet mieszkańcy pozytywnie oceniają, że robi to firma. Są przekonani, że będzie to zrobione dobrze.        

Ad. 3 b)    

         Projekty uchwał w sprawie określenia parametrów służących ustaleniu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych gminy takich jak:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu,

- Publiczne Gimnazjum w Gródku,

- Szkoła Podstawowa w Sierosławiu,

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu,

zostały zaopiniowane przez Komisję pozytywnie,           

Ad. 4.

         Komisja opracowała i przyjęła do realizacji w 2006 roku roczny plan pracy.

   

                                                                      Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                    Zygmunt Wycinek

 

Załączniki :

 

1.      Lista obecności.

2.      Projekt budżetu gminy na 2006 rok.

3 – 7 Projekty uchwał w sprawie określenia parametrów do ustalenia parametrów do ustalenia wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych gminy.

8. Plan pracy Komisji na 2006 rok.

 

Protokół sporządziła

Bożena Szajerka – inspektor ds. obsługi Rady

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (7 czerwca 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (7 czerwca 2006, 09:07:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1073