Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 8 lutego 2006 r.

                           P R O T O K Ó Ł nr 1/2006

 

Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA KOMISJI

                  ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

                                   I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

odbytego w dniu 8 lutego 2006 roku ( posiedzenie trwało od godz. 12-tej  do godz. 1325 ).

 

Członkowie Komisji obecni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

     Nieobecny - p. Jacek Gawrych.

Spoza Komisji w  posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :

1. Wójt Gminy – Józef Gawrych

2. Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska

Posiedzeniu przewodniczył:  p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

   

1. Opinia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Przebieg posiedzenia :

 

Ad. 1.

 

            Projekt budżetu gminy na 2006 rok omówił Wójt.

Dyskusja:

Radna p. Wanda Wyłupska zapytała panią Skarbnik Gminy co składa się na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Odpowiedzi udzieliła p. Skarbnik.

Radny p. Michał Gwizdała – na budowę sieci wodociągowej widzę tu 246 tys. złotych. Co będzie robione?

Wójt – chcemy wybudować 4 km sieci wodociągowej do Jastrzębia. W ramach dróg mamy plany odnośnie ulicy Dolnej w Drzycimiu i dróg osiedlowych w Gródku.

Radny p. Michał Gwizdała – a chodnik w Sierosławiu? Czy będzie kiedyś skończony? Jego budowa trwa już 8 lat.

Wójt -  jest możliwe dokończenie. Trzeba jednak przekazać na ten cel do powiatu dotację w kwocie 15 tys. złotych. Będąc przy głosie wyjaśnię, że zachodzi konieczność dokonania zakupu autobusu do dowozu dzieci do szkół. Na nowy autobus nas nie stać. Musielibyśmy starać się o pożyczkę. W czasie ferii zimowych pojedziemy do Słupska obejrzeć używane autobusy. Określimy potem parametry i ogłosimy przetarg na zakup autobusu używanego.

Radny p. Edmund Szymczak – co zrobimy za pieniądze na budowę boisk?

Wójt – będziemy robić w ramach środków własnych: płytę i budynek gospodarczy. Odnośnie autopoprawek do budżetu to zmuszeni jesteśmy sfinansować wykonanie instrukcji dla hydroforni w Gródku. Potrzebne są też dodatkowe środki na modernizację budynku Urzędu Gminy ( 30 tys. złotych ).

Radny p. Edmund Szymczak – wracając do wypowiedzi radnego Gwizdały uważam, że nie można w nieskończoność mówić, że należy poczekać. Rozpoczęte zadania powinniśmy ukończyć. Jak byłyby pieniądze, należałoby w ciągu roku chodnik w Sierosławiu dokończyć.

Radny p. Michał Gwizdała – tak też uważam. Nie odkładać już na inny czas.

Radna p. Wanda Wyłupska – powinniśmy przyjąć, jako Komisja wniosek do realizacji, a co zrobi Rada, to już od niej zależy.

         Za wnioskiem „ ujęcia do budżetu gminy na 2006 rok dokończenia budowy chodnika w Sierosławiu, a tym samym przekazania dotacji do powiatu na wykonanie tego zadania” głosowało 4 członków Komisji, 2 wstrzymało się od głosu.

Wójt – nie jest zamknięta jeszcze sprawa ul. Krótkiej w Gródku. Ze względu na duże, przewidywane koszty nie zrobiliśmy tam w roku ubiegłym nic, co zadawalałoby mieszkańców tej ulicy. Następnie odczytał Wójt pismo p. Jacka Wnęka w tej kwestii. Stwierdził, że zamierzając spełnić te wymogi trzeba zaangażować sporo środków. Koszty mogą sięgać granic 20-30 tys. złotych. Musielibyśmy z czegoś te pieniądze zdjąć.

Radny p. Michał Gwizdała – to za duże pieniądze, aby takie środki władować w drogę, gdzie są tylko trzy posesje. Będzie tak, jak w Gackach. Ulitowaliśmy się nad małżeństwem z małym dzieckiem, a oni do dzisiaj się do wody nie podłączyli.

          Projekt budżetu na 2006 roki ze zmianami Komisja zaopiniowała pozytywnie ( załącznik nr 2 do protokołu ).

 

Wójt – projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dokładnie sobie Państwo przeczytajcie, przeanalizujcie i na sesji dokonamy jego oceny.

 

 Załączniki:

 

      1. Lista obecności.

2. Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

3. Pismo p. J. Wnęka zam. w Gródku.

4. Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

 

      

                                                                                        Przewodniczący Komisji

 

                                                                                           Jacek Kruczyński

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (7 czerwca 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (7 czerwca 2006, 08:54:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1249