Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Brzpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej z dnia 7 lutego 2006 r.

                                       P R O T O K Ó Ł  nr  1/2006

 

 Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA

KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

odbytego w dniu 7 lutego 2006 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej  do godz. 1630  ).

W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:     

1.    Wójt Gminy – Józef Gawrych

2.    Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska

3.    Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego – Ludwika Rezmer.

Posiedzeniu przewodniczył: p. Tadeusz Gajewski – Przewodniczący Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

1.     Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

3.     Opinia do materiałów na XXV sesję Rady Gminy:

      a) do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok,

         b) do projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sierosławiu,

         c) do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

         d) do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.

4.  Rozpatrzenie propozycji programów profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia.

5. Ustalenie planu pracy Komisji na 2006 rok.

Przebieg posiedzenia:  

      Ad. 1.

         Otwarcia posiedzenia, przywitania gości i stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji pan Tadeusz Gajewski.

Ad. 2.

         Do protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia uwag nie wniesiono.

Ad. 3. a)

         Głos zabrała p. Skarbnik zgłosiła autopoprawki do budżetu na 2006 rok, opracowanego jesienią ubiegłego roku: „Zmniejszymy wydatki na budowę boiska planowaną na lata 2006-2008 ( nie otrzymaliśmy środków z Unii ), będziemy finansowali w bieżącym roku odrębnie program przeciwdziałania narkomanii ( w latach ubiegłych zadania te były realizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi ), otrzymaliśmy środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców i należy je do budżetu ująć.”

         Dalej wyjaśnienia kontynuował Wójt: przedstawił konieczność zakupu autobusu do dowozu uczniów szkół na terenie gminy. „ Lepiej pewnie byłoby kupić nowy autobus i na jakiś czas byłby spokój. Nie stać nas jednak na taki wydatek bez kredytu. Elewację na budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu możemy zrobić, ale nie musimy, nie jest to konieczność. Musimy jednak w tym roku rozpocząć budowę wodociągu Drzycim-Jastrzębie. Odnośnie budowy świetlicy wiejskiej w Gródku mogę się pochwalić, bo dzisiaj weszła tam firma i adaptacja budynku ma zakończyć się najpóźniej w maju.”

Radny p. Tadeusz Gajewski – w szkole w Drzycimiu zaobserwowałem duże środki na wynagrodzenia, dlaczego tak wysokie?

Wójt – są to środki na wynagrodzenia, na wydatki bieżące ( w tym zakup materiałów i wyposażenia ). W szkole zatrudnionych jest wielu nauczycieli i to dyplomowanych, stąd taki duży fundusz płac.

         W wyniku głosowania projekt budżetu uzyskał opinię pozytywną.

         Projekt budżetu na 2006 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad. 3. b)

         Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sierosławiu, które miałoby nastąpić z dniem 1 września 2007 roku.

         Przewodniczący Komisji zapytał, czy są inne propozycje likwidacji szkoły.

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

         Za przedstawionym projektem uchwały opowiedziało się 6 członków Komisji 1 wstrzymał się od głosu. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 3. c) i d)

          Głos zabrała p. Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego informując, że „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok został opracowany  jak w latach poprzednich, w oparciu o przepisy ustawy  o samorządzie gminnym i  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.” Następnie przedstawiła zagadnienia, które zawiera Program. Dodała, że w roku bieżącym program nie zawiera zadań przeciwdziałającym narkomanii, gdyż został opracowany wymogiem ustawy program odrębny dla tego zagadnienia. 

            Uwag do omówionych programów Komisja nie wniosła.

            Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Alkoholowych, jak i projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Komisja zaopiniowała pozytywnie. Stanowią one  załączniki  nr 4 i 5  do niniejszego protokołu.          

załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 4.  

         Ludwika Rezmer – Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego przedstawiła treść pisma wystosowanego przez Dyrektora Gminnej Przychodni w Drzycimiu ( załącznik nr 6 ) w sprawie finansowania programów profilaktycznych przez Gminę w 2006 roku. Dyrektor wyszczególnił trzy programy, w tym dwa szczepienia i jako trzeci gimnastykę korekcyjną w gimnazjum.

         Zdaniem członków Komisji na gimnastykę korekcyjną w gimnazjum to trochę za późno. Natomiast dwa pozostałe pozostałyby do wyboru. Ustalono, że p. Rezmer wystąpi do Dyrektor Gminnej Przychodni o dokonanie wyboru jednego z programów, jego zdaniem najbardziej koniecznego, czy też skutecznego i sprawa zostanie rozpatrzona na sesji w miesiącu kwietniu.

Ad. 5.

         Komisja ustaliła plan pracy na 2006 rok.

 

Załączniki:

1.       Lista obecności członków Komisji

2.       Projekt budżetu gminy na 2006 rok.

3.      Projekt uchwały o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.  

4.      Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Alkoholowych.

5.       Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

6.       Pismo Gminnej Przychodni w Drzycimiu.

 

Protokół sporządziła:

Inspektor ds. obsługi Rady

Bożena Szajerka

                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                              

                                                                                                           Tadeusz Gajewski

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (7 czerwca 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (7 czerwca 2006, 08:47:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1347