Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 5 grudnia 2005 roku

P R O T O K Ó Ł  nr 6/2005

 

 Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA

KOMISJI DS. BUDZETU I FINANSÓW

 

 

odbytego w dniu 5 grudnia 2005 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej do   godz.15-tej.

         W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Posiedzeniu przewodniczył:  p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji.

 

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

 

1.     Józef Gawrych – Wójt Gminy,

2.      Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia

3.       Opinia do projektów uchwał w sprawie stawek podatków lokalnych na 2006 rok.

4.       Opinia do propozycji zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

 

 

Ad. 1.

         Otwarcia posiedzenia dokonał p. Zygmunt Wycinek – przewodniczący Komisji. Dokonał również stwierdzenia quorum. W posiedzeniu, zgodnie z listą obecności uczestniczyło sześciu członków Komisji. Nieobecny – p. Jacek Gawrych.

 

Ad. 2.

         Protokół z poprzedniego posiedzenia został przez Komisję przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3.

         Projekty uchwał w sprawie stawek podatków lokalnych na 2006 rok  zostały omówione szczegółowo. Jako pierwszy z projektów omówiono stawki podatku od nieruchomości. Ogólnie, po dokonanej analizie, projekt uzyskał opinię pozytywną.

         Kolejny projekt, to stawki podatku od środków transportowych. Projekt tej uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Ostatni z omawianych projektów, dotyczący podatku od posiadania psów, uzyskał opinię pozytywną bez § 2. Komisja uznała, że należy go całkiem wykreślić.

          Komisja wyraziła również swoje stanowisko w zakresie podatku rolnego i leśnego. Nie była skłonna wystąpić z wnioskiem o obniżenie średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna.

 

Ad. 4.

        

         Proponowane zmiany w budżecie omówił Wójt: „ Swego czasu przyznaliśmy Gminnej Spółce Wodnej dotację w kwocie 40 tys. złotych na dofinansowanie opracowania szczegółowej dokumentacji obszarów konkurencyjnych gruntów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, które są obecnie własnością rolników indywidualnych. Miało to służyć ustaleniu podstawy naliczenia obowiązkowych składek na rzecz Spółki. W związku z tym, że podmiot, który podjął się realizacji tego opracowania przedstawił zbyt wysokie warunki finansowe, GSW odstąpiła od zamierzenia.  Kwotę uprzednio przyznanej dotacji, pr5oponujemy na kolejny wniosek Spółki przeznaczyć na dofinansowanie renowacji rowu B-1 Strugi Drzycimskiej. Wykonanie robót melioracyjnych ( umocnienie cieku kiszką faszynową ) ma zapobiec dalszemu postępowaniu erozji najmocniej uszkodzonych skarb nabrzeżnych.  Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu proponuję przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale Szkoły Podstawowe w kwocie 2 tys. złotych. W wyniku zakończenia zadania pn. „Zakup kotła grzewczego” w Szkole Podstawowej w Drzycimiu powstała nadwyżka w wymienionej wyżej kwocie i proponuję ją przeznaczyć na wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych.”

         Uwag do przedstawionych propozycji nie wniesiono. Zostały przez Komisję zaakceptowane.

 

 

 

 

Załączniki:

1. Lista obecności.

2 – 4  Projekty uchwał w sprawie stawek  podatków lokalnych na 2006 rok.

 Protokół sporządziła:  insp. ds. obsługi Rady B. Szajerka

 

                                                                                                                       Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                            Zygmunt Wycinek

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (10 marca 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (10 marca 2006, 10:09:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1199