Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej z dnia 1 grudnia 2005 roku

P R O T O K Ó Ł  nr  4/2005

 

z przebiegu posiedzenia 

 

KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

odbytego w dniu  1 grudnia 2005 roku ( posiedzenie trwało od godz. 12-tej  do godz. 1330 ).

 

W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik, nr 1 do protokołu.

 

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:  

 

1.     Wójt Gminy – Józef Gawrych

2.     Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska

3.     Inspektor ds. kultury, oświaty i sportu – p. Sabina Majewska

4.     Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego – Ludwika Rezmer.

 

Posiedzeniu przewodniczył: p. Tadeusz Gajewski – Przewodniczący Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

 

1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.    Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

3. Opinia do projektów uchwał z zakresu podatków i opłat lokalnych na 2006 rok.

4. Opinia do projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Drzycim.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2006 Programu Współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

6. Sprawy bieżące.

   Przebieg posiedzenia:  

    Ad. 1.

         Otwarcia posiedzenia, przywitania gości i stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji - pan Tadeusz Gajewski.

 Ad. 2.

             Do protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia uwag nie  wniesiono.

    Ad. 3. 

                Projekty uchwal w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2006 rok omówił p. Wójt.

a) Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości został zaopiniowany pozytywnie ( zał. nr 2 ).

b) Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych został również zaopiniowany pozytywnie ( zał. nr 3 ).

c) Projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów, Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wystąpiła jednak z wnioskiem, aby sprecyzować treść § 2 odnośnie pojęcia „właściciel posesji” ( zał. nr 4 ).

               W kwestii ceny skupu żyta do podatku rolnego i ceny sprzedaży drewna do podatku leśnego, Komisja ustaliła, że nie będzie występować do Rady Gminy z wnioskiem o ich obniżenie. Członkowie Komisji są zdania, że ceny ogłoszone przez Prezesa GUS nie są wysokie.      

   Ad. 4.

                 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Drzycim na 2006 rok przedstawiła p. Sabina Majewska. Omawiając niewielkie zmiany w stosunku do regulaminu obowiązującego w roku bieżącym tj. w § 11 ust. 2 został dopisany punkt „ organ prowadzący”.

                 Wójt wyjaśnił dodatkowo, że w budżetach szkół na 2006 rok zwiększona została pula środków na dodatki motywacyjne o 0,5% tj. 3,5 % w skali roku.

                  Projekt uchwały stanowiący załącznik nr 5 do protokołu, został zaopiniowany pozytywnie.

  Ad. 5.

                Kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2006 Programu Współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego przedstawiła p. Ludwika Rezmer. Wyjaśniła, że projekt nie różni się niczym w stosunku do uchwały w tym zakresie dobrze funkcjonującej w roku bieżącym.

              Projekt został zaopiniowany pozytywnie ( zał. nr 6 ).

   Ad. 6.

 

                W ramach spraw bieżących Wójt poinformował Komisję, że wniosek w sprawie współfinansowania z funduszy unijnych budowy boiska w Drzycimiu nie będzie zrealizowany, z powodu braku środków. Natomiast wniosek w sprawie adaptacji budynku w Gródku na świetlicę wiejską został przyjęty do realizacji. W związku z tym w styczniu 2006 roku odbędzie się przetarg na realizację tego zadania, a w maju przewidziane jest zakończenie robót. Wójt dodał, że w 2006 roku mamy zaplanowane w budżecie gminy środki w kwocie 200 tys. złotych i sposobem gospodarczym podjęta zostanie budowa płyty boiska.

Radny p. Tadeusz Gajewski – rolnicy pytają mnie, czy dałoby się przywrócić drogę od Solochewicza do lasu. Kiedyś ta droga była, teraz jej nie ma. Droga  ta skróciłaby rolnikom przejazd na grunty do Krakówka.

Wójt – jest to sprawa do rozpatrzenia, ale najgorszy będzie przejazd kolejowy.

Radna p. Teresa Ulatowska – jak wygląda sprawa drogi do Biernackich?

Wójt – p. Wnęk wyraził zgodę na wykup gruntu służący poszerzeniu drogi pod warunkiem jej utwardzenia płytami betonowymi przy wyjeździe koło             p. Grzybowskich. Beznakładowo jednak nie da się tego zrobić. W 2006 roku mamy w planie zrobić ulicę Dolną w Drzycimiu, bieżące remonty na drogach gminnych i drogi na osiedlu w Gródku..

Radny p. Waldemar Moczyński -  zjazd koło p. Guzów w Drzycimiu jest bardzo zły. Ludzie się tam przewracają. Nie ma u nas chodnika, a mieszkańcy, w tym starsi ludzie, zmuszeni są chodzić po tych kamieniach.

 

 

Załączniki:

1. Lista obecności.

2 -6 projekty uchwał.

 

                                                                                         Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                    Tadeusz Gajewski

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (10 marca 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (10 marca 2006, 10:04:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1303