Protokół z posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 30 listopada 2005 roku

PROTOKÓŁ nr 6/2005

 

z przebiegu posiedzenia Komisji

ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

odbytego w dniu 30 listopada 2005 roku ( posiedzenie trwało od godz.  12-tej  do godz.  14-tej ).

 

Członkowie Komisji obecni  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Nieobecny :  p. Jacek Gawrych

 

Spoza Komisji, w  posiedzeniu udział wzięli:

1.  Wójt Gminy – Józef Gawrych.

2.  Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska. 

Posiedzeniu przewodniczył : p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji.

Porządek posiedzenia : 

1. Opinia do projektów uchwał w sprawie stawek podatków lokalnych na 2006 rok:

     a) projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości,

     b) projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych,

     c) projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów,

     d) stanowisko Komisji w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2006 rok.

2. Opinia do projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych.

3. Sprawa poszerzenia drogi w Gródku.

4. Plan pracy Komisji na 2006 rok.

Przebieg posiedzenia :

 Ad. 1.  

a) Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości został zaopiniowany przez Komisję pozytywnie. Stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

b) Stawki podatku od środków transportowych na 2006 rok, zawarte w projekcie uchwały ( zał. nr 3 ) uzyskały opinię pozytywną.

c) Podatek od posiadania psów, w kwocie 30 złotych rocznie, został również przez Komisje zaakceptowany ( projekt uchwały – załącznik nr 4 ).    

d) Odnośnie wysokości podatku rolnego i leśnego w 2006 roku wypowiedział się Wójt Gminy: „ Cena skupu żyta, niezbędna do naliczenia podatku rolnego, za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku wynosi 27,88 złotych i jest znacznie niższa od obowiązującej w naszej gminie w roku bieżącym. Sprawa podatku leśnego wygląda jednak odwrotnie. Projektów uchwał w tym zakresie nie przygotowano. Radzie jednak przysługuje prawo obniżenia ceny skupu żyta, jak i ceny sprzedaży drewna ogłoszonych przez Prezesa GUS.

           Po krótkiej wymianie poglądów Komisja ustaliła, że nie będzie występowała do Rady Gminy z wnioskiem o obniżenie tych cen.

Ad. 2. 

           Projekt uchwały omówił Wójt: „Mieszkaniec Gródka, konkretnie p. Czapiewski, zwrócił się do Urzędu Gminy z wnioskiem o przedłużenie drogi gminnej w celu umożliwienia mu dojazdu do posesji. Wniosek jest jak najbardziej możliwy do zrealizowania, bo możemy przejąć na ten cel nieodpłatnie grunt od Agencji Nieruchomości Rolnych. Musi jednak o takim nabycie zdecydować Rada Gminy.”

            Do projektu uchwały ( zał. nr 5 ) Komisja uwag nie wniosła, został zaopiniowany pozytywnie. 

Ad. 3. 

           Wójt: „ Obecny rok się kończy, kolejny niebawem się rozpocznie, a wraca sprawa drogi w Gródku do p. Biernackich. Nic w tym zakresie nie postanowiliśmy, bo Rada na ten cel nie uchwaliła środków. Na cały rok mamy 50 tys. złotych na drogi. Skąd mamy mieć 20 tys. złotych na tę drogę ?  Wszystko było już uzgodnione, ale Pan Wnęk warunkował zbycie gruntu na jej poszerzenie w zamian za utwardzenie wyjazdu z niej .płytami betonowymi i ustawienie płotu.

Radny p. Michał Gwizdała – jest to niesprawiedliwe, aby robić kawałek drogi, bo jest to dojazd  do dwóch  czy nawet czterech  posesji za takie pieniądze. Niektórzy na terenie gminy całe lata borykają się z dojazdem do dróg głównych. Skarpa przy drodze nie obsunie się. Najgorsza jest sprawa mijania.

Wójt – ja widzę potrzebę zrobienia tej drogi ale takich potrzeb w całej gminie jest  mnóstwo. Uważam, że jeżeli p. Wnęk zgodzi się na nasze warunki, to 5 tys. możemy w przyszłorocznym budżecie zaplanować na tę drogę.

           Z takim rozwiązaniem Komisja się zgodziła, ale uwarunkowano to nie przekroczeniem ustalonej kwoty. 

Ad. 4. 

           Komisja opracowała plan pracy na 2006 rok. Stanowi on załącznik nr 6 do protokołu.

 

           Na zakończenie posiedzenia Wójt poinformował, że wniosek na budowę stadionu został odrzucony, natomiast wniosek dotyczący adaptacji budynku w Gródku na świetlicę wiejską, został przyjęty do realizacji.           

 Załączniki :

1. Lista obecności.

2 – 5 – projekty uchwał

6. Plan pracy Komisji na 2006 rok

                                                                                                      Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                           Jacek Kruczyński

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (10 marca 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (10 marca 2006, 09:56:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1147