Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 20 września 2005 roku

P R O T O K Ó Ł  nr 5/2005

 

 Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA

KOMISJI DS. BUDZETU I FINANSÓW

 

odbytego w dniu 20 września 2005 roku ( posiedzenie trwało od godz. 15-tej do   godz.16 30.

         W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Posiedzeniu przewodniczył:  p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji.

 

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

 

1.       Józef Gawrych – Wójt Gminy,

2.      Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia

3.       Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

4.       Opinia do propozycji zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

5.       Zapytania.

 

Ad. 1.

         Otwarcia posiedzenia dokonał p. Zygmunt Wycinek – przewodniczący Komisji. Dokonał również stwierdzenia quorum. W posiedzeniu, zgodnie z listą obecności uczestniczyło sześciu członków Komisji. Nieobecny – p. Jacek Gawrych.

 

Ad. 2.

         Protokół z poprzedniego posiedzenia został przez Komisję przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3.

 

         Zapytania do informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005 roku :

 

Radny p. Michał Gwizdała – czy przyszły dodatkowe środki na oświatę ?

Wójt – żadne dodatkowe środki nie przyszły. Gmina otrzymuje subwencję na realizację zadań z zakresu oświaty, bo jest to zadanie własne gminy. Wydatki na oświatę corocznie wzrastają. Liczba nauczycieli dyplomowanych wzrasta, a z awansem nauczycieli wiąże się wzrost ich wynagrodzeń. Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego nie ma wpływu na poziom nauczania. Nauczyciel, który nie ma ambicji to po awansie nic już nie robi, tylko uczy. Oświata będzie nas kosztowała coraz więcej bo awanse nauczycielskie nie są brane pod uwagę przy naliczaniu subwencji. Brak zgody na likwidację szkoły też nie ma odbicia w subwencji. Od 1 września jest nowa pani dyrektor w Szkole Podstawowej w Sierosławiu ( nauczyciel matematyki ). Poprzednia – p. Adamczyk odchodzi na emeryturę. Nauczyciele z gimnazjum również w bieżącym roku szkolnym będą uczyli w Sierosławiu. Zabroniłem jednak p. Dyrektor gimnazjum, aby dostosowywała plan zajęć w gimnazjum do planu zajęć w szkole w Sierosławiu. Anglista z gimnazjum odszedł, bo jak stwierdził nie opłaca się mu pracować przy obniżonym dodatku. W nowym roku szkolnym z gimnazjum uczy angielskiego p. Jarzemka-Nowak. Będąc przy głosie powiem jeszcze o jednej sprawie. Wszyscy pamiętają, jak na ostatniej sesji nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Drzycimiu przedstawiły Radzie program, z którego miałaby szkoła skorzystać. Wszyscy zapewne przypominają sobie, że nie oczekiwały od nas wówczas żadnej pomocy finansowej. Teraz okazało się, że mam złożyć deklarację, że będę finansował ten program przez następne trzy lata. Oczywiście nie podpisałem, bo nie wiem, czy za rok będę Wójtem a poza tym postawiono nas zwyczajnie  przed faktem dokonanym.  Ja żadnych pieniędzy w budżecie na ten cel w przyszłym roku też nie widzę.

Radna p. Wanda Wyłupska – do świetlicy w Jastrzębiu zakupiono ladę chłodniczą. Czym się różni świetlica w Dąbrówce od świetlicy w Jastrzębiu ?

Wójt – różnica jest zasadnicza. Świetlica w Jastrzębiu realizuje niezłe dochody z jej wynajmu. W związku z tym co 2 lata kupujemy coś na wyposażenie.

Radna p. Teresa Ulatowska – kiedy rozpocznie się adaptacja budynku w Gródku na świetlicę?

Wójt – wniosek o środki unijne na ten cel ma przejść ostatnią weryfikację. Jeżeli tych środków nie otrzymamy, będziemy to robić we własnym zakresie i jeszcze w tym roku. Stadion natomiast w roku przyszłym. Droga na osiedlu w Drzycimiu też nie będzie zrobiona, bo żadna firma nie jest zainteresowana takim małym zakresem robót.  Chodnik w Gródku spróbujemy przełożyć w roku przyszłym. Odnośnie zagospodarowania centrum wsi Drzycim, to nie podpisałem umowy na finansowanie  tego zadania, bo za dużo od gminy chcieli. Wystarczy, że w tym roku dokonamy rozbiórki budynku. Pan Krüger już się ze sklepem przeprowadza. Zarząd  Wojewódzki mógł się załapać na pieniądze służące likwidacji miejsc niebezpiecznych. Nie wykorzystano jednak tej możliwości, bo było za mało wypadków w centrum Drzycimia. Naszego wniosku nie ma kto poprzeć. Nie May nawet swojego przedstawiciela w Sejmiku. Sejmik zalega nam z przekazaniem środków na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Mieliśmy na koncie w tym roku tylko 5 tys. złotych i kupiliśmy kosze na śmieci.

Radny p. Michał Gwizdała – są jeszcze pieniądze niewykorzystane przez Stację Chemiczno-Rolniczą.

P. Skarbnik – tak, ale nie ma obaw, że pieniądze nie będą wykorzystane – rachunek za badanie gleb przychodzi zawsze w grudniu.

Wycinek – skąd takie duże zaległości w spłatach należności za podatek od nieruchomości?

Wójt – to miedzy innymi  skutki udzielonych ulg przez radę, od 3-5 tys. to są umorzenia udzielone przeze mnie, pozostałe to  zaległości, w tym z lat poprzednich, czekające na egzekucję.

Uwag do sporządzonej informacji nie wniesiono ( załącznik nr 2 do protokołu ).

 

Ad. 4.

              Wójt Gminy: „Z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej otrzymaliśmy informację o przeprowadzonym przetargu na zakup samochodów dla jednostek OSP. Zgodnie z ustaleniami Ochotnicza Straż Pożarna w Drzycimiu ma być nabywcą lekkiego samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Przypomnę, że w budżecie gminy na 2005 rok, w związku z przewidywanym zakupem, Rada Gminy uchwaliła deficyt budżetowy w kwocie 80 tys. złotych, a jako źródło jego sfinansowania wskazała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Aby zaciągnąć pożyczkę niezbędne jest podjęcie uchwały wskazującej: określony cel jej wydatkowania – w naszym konkretnym przypadku zakup samochodu pożarniczego, źródło dochodów, z których zostanie to zobowiązanie spłacone,  w jakim okresie i upoważnienie dla  mnie  do zawarcia umowy pożyczki.  Nabycie samochodu dla jednostki w Drzycimiu ma nastąpić na przełomie października i listopada br.  zatem musimy już  na tej sesji podjąć działania  w kierunku  uzyskania środków na jego zakup.”

 

               Zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2005 rok przedstawił Wójt:„Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy, należy wprowadzić do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotację celową                          w kwocie 3.998 zł., przeznaczoną na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na 9 października 2005 roku. O kwotę 550 zł. należy zwiększyć plan dochodów z tytułu odpłatności za szkolenie z zakresu obsługi kas fiskalnych w Gminnym Centrum Informacji, a po stronie wydatków proponuję przeznaczyć je na koszty przeprowadzenia tego szkolenia. W związku z uzyskaniem wyższych wpływów niż planowano należy zwiększyć plan dochodów łącznie o kwotę 159.787 zł. z następujących tytułów:

a) podatek od nieruchomości – 50.000 zł ,

b) opłat za kolczyki do znakowania trzody – 2.258 zł.

c) sprzedaż gruntów rolnych i działek budowlanych – 24.000 zł.,

d) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 54.232 zł.,

e) wpływy z opłaty produktowej - 347 zł

f) podatek od czynności cywilnoprawnych – 20.450 zł

g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.500 zł.,

h) dochody z opłat za korzystanie z urządzeń komunalnych / wodociągi, kanalizacja/

- 6.000 zł.

Uzyskane łącznie w kwocie 159.787 zł. zwiększenie dochodów proponuję  przeznaczyć na realizację następujących zadań :

- pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników na robotach publicznych – 3.378 zł.,

- zakup centrali telefonicznej dla UG Drzycim – 5.500 zł.,

- dofinansowanie zakupu gazu do radiowozu służbowego Posterunku Policji w Drzycimiu – 1.500 zł.,

- pokrycie kosztów remontu remizy OSP Drzycim – 8.000 zł.,

- zakup koparki na potrzeby równania, odśnieżania i prac ziemnych na drogach gminnych – 37.177 zł.

- zabezpieczenie środków na koszty adaptacji pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gródku – 104.232 zł. Gmina jest zobowiązana zgodnie z zapisami programu „Odnowa wsi" do zabezpieczenia 100 % środków własnych na sfinansowanie inwestycji. Po zakończeniu realizacji projektu kwota ta podlegać będzie refinansowaniu ze środków unijnych.

       Proponuję również przeniesienia planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na sumę 39.571 zł. Nadwyżkę środków planowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i remonty w oświacie w łącznej kwocie 26.748 zł. proponuję przeznaczyć na zakup kotła grzewczego dla Szkoły Podstawowej w Drzycimiu. Pozwoliłem sobie zaproponować zmniejszenie o kwotę 4.823 zł. planowanych  wydatków na budowę sieci wodociągowej w Drzycimiu oraz o kwotę 8.000 zł. planowanych wydatków na sfinansowanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a środki te - w łącznej kwocie 12.823 zł. przeznaczyć na zakup koparki na potrzeby równania, odśnieżania i prac ziemnych przy drogach gminnych ( całkowita kwota przeznaczona na zakup koparki – 50.000,- złotych ).

                 Zaproponowane zmiany w budżecie Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. 

Ad. 4.

 

Radny p. Michał Gwizdała -  zauważyłem niewykorzystane środki w dziale transport i łączność. Chciałbym, aby te środki wykorzystać na dokończenie budowy chodnika w Sierosławiu – tam zostało do wykonania tylko 80 mb.

P. Skarbnik – w tym roku już nie jest to możliwe. Podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie chodnika w Gackach trwało 2 miesiące. Praktycznie nie jest do wykonania to zadanie jeszcze w tym roku.

Radny p. Michał Gwizdała – a w roku przyszłym ?

p. Skarbnik – w przyszłym roku wszystko jest możliwe.

         Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Gwizdałę. Wniosek upadł w następującym wyniku głosowania: 1 za, 4 przeciwne, 1 wstrzymujący się.

 

Załączniki:

1. Lista obecności.

2. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

 Protokół sporządziła:  insp. ds. obsługi Rady B. Szajerka

 

                                                                                                                       Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                            Zygmunt Wycinek

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (10 marca 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (10 marca 2006, 09:30:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1127