Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 8 czerwca 2005 roku

 

 

 

 

P R O T O K Ó Ł  nr 4/2005 

 

 Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA

KOMISJI DS. BUDZETU I FINANSÓW

 

 

odbytego w dniu 8 czerwca 2005 roku ( posiedzenie trwało od godz. 15-tej do  godz.17-tej ).  

         W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Posiedzeniu przewodniczył:  p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji.

 

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

 

1.      Józef Gawrych – Wójt Gminy,

2.      Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy.

Porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia

3.       Opinia do propozycji zmian w budżecie gminy.

4.       Zapytania.

Ad. 1.

         Otwarcia posiedzenia dokonał p. Zygmunt Wycinek – przewodniczący Komisji. Dokonał również stwierdzenia quorum. W posiedzeniu, zgodnie z listą obecności uczestniczyło sześciu członków Komisji. Nieobecny – p. Jacek Gawrych.

Ad. 2.

         Protokół  z poprzedniego posiedzenia został przez Komisję przyjęty.

Ad. 3.

          Zaproponowane zmiany w budżecie gminy  na 2005 rok przedstawił Wójt:

„Na podstawie pisma Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu, należy wprowadzić do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotację celową w kwocie 9.200 zł., przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zmniejszyć należy o kwotę 2.070 zł plan dotacji celowej i wydatków na zadanie realizowane na podstawie Porozumienia z Gminą Lniano w zakresie dożywiania uczniów z tej gminy w Szkole Podstawowej w Sierosławiu, w związku z rozwiązaniem porozumienia z dniem 30 kwietnia 2005 roku przez gminę Lniano. Trzeba dokonać przeniesienia między paragrafami planowanych w kwocie 6.519 zł dochodów pochodzących z likwidacji konta bankowego środków specjalnych funkcjonujących przy SP Drzycim . Zmiana ta jest wynikiem   mylnego  zakwalifikowania tych dochodów do paragrafu 0970,  a powinny być w paragrafie 2390. Po dokonaniu analizy wymiaru na 2005 rok należności podatkowych i opłat lokalnych oraz ich realizacji za 5 miesięcy br, należy zwiększyć planowane wpływy łącznie o kwotę 189.400 złotych  z  podatku  od nieruchomości – 140.000 złotych  z podatku  rolnego – 23.000 złotych,  z podatku  leśnego – 7.500 złotych,  z podatku od spadków i darowizn – 3.000 złotych,  wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 1.500 złotych,  z podatku od czynności cywilnoprawnych – 5.000 złotych, z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.400 złotych. Proponuję również zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z urządzeń  komunalnych ( wodociągi , kanalizacja) o kwotę 3.000 zł, prowizji z opłat za wydane dowody osobiste – 500 zł.   Konieczne jest wprowadzenie do planu dochodów planowanych w kwocie 9.000 zł wpływów z odpłatności za korzystanie z przedszkola. Odpłatność ta została ustalona Uchwałą Nr XVI/113/2004 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 7 grudnia 2004 roku. Zmniejszono natomiast wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 1.500 zł .

Uzyskane środki ze zwiększenia dochodów w kwocie 200.400 zł proponuję przeznaczyć na realizację następujących zadań :

- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu na dofinansowanie opracowania szczegółowej dokumentacji obszarów konkurencyjnych/zmeliorowanych/ gruntów byłych PGR , będących obecnie własnością rolników indywidualnych, w celu ustalenia podstawy naliczenia obowiązkowych składek na rzecz Spółki – 4.000 złotych,

- remonty i utrzymanie dróg publicznych gminnych – 40.000 złotych,

- zwiększenie o 0,5 etatu zatrudnienia w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, w związku z nowym zadaniem gminy - wypłatą stypendiów dla uczniów – 6.568 złotych,

- wypłaty nagród jubileuszowych pracownikom obsługi w Szkoły Podstawowej w  Sierosławiu  w związku z udokumentowaniem prawa do tych nagród w br. - 3.060 złotych,

- wypłatę odprawy emerytalnej pracownikowi Urzędu Gminy w  Drzycim  ( brakująca kwota wynika ze zmiany sposobu naliczania odprawy  )-6.528 złotych,

- dotację dla Starostwa Powiatowego w Świeciu w kwocie 5.000 złotych na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Świeciu,

- zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w Gminnym Centrum Informacji oraz Bibliotece Gminnej łącznie o kwotę 1.537 zł, w związku z udokumentowaniem przez pracownika prawa do wyższej wysługi lat.

- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup samochodu dostawczego ( samochód, który jest na stanie zakładu – przejęty ze Spółki jest wyeksploatowany w stopniu uniemożliwiającym dalsze jego  użytkowanie ) – 10.500 złotych,

- dofinansowanie działalności Koła Emerytów i Rencistów w Drzycimiu – 600 złotych  na uczczenie  30-lecia działalności,

- wybudowanie ok. 1.200 mb magistralnej sieci wodociągowej celem poprawienia zaopatrzenia w wodę miejscowości Drzycim – 99.780 złotych ( Za mała średnica rur w sieci, brak ciśnienia wody na ul. Kościelnej i Podgórnej, należy dokonać jej przebudowy w okolicy ul. Młyńskiej.  Ponadto studnia w Jastrzębiu jest zatruta – za dużo w wodzie azotanów. Będziemy zmierzać do tego, aby dwie hydrofornie: Drzycim i Gródek zasilały całą gminę w wodę. Przy obecnych cenach wody Zakład Gospodarki Komunalnej nie jest w stanie sfinansować tego zadania ),

- zwiększenie o 22.827 zł środków własnych planowanych na "Adaptację pomieszczeń na świetlicę wiejską w Gródku" . Zmiana ta jest konieczna ponieważ cały podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym i musi ponieść go gmina.

Proponuję również przeniesienia planowanych wydatków między działami i paragrafami. W zakresie wydatków na realizację świadczeń rodzinnych zwiększenie o 7.800 zł planu wydatków na koszty ich obsługi a zmniejszenie planowanych wydatków na wypłatę tych świadczeń. Zmiana ta wynika z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz. U. Nr 86, poz. 732 ), która zwiększyła do 3% wielkości dotacji środki na koszty ich obsługi ( poprzednio było 2% ).

Ponieważ odstąpiono od wykonania dokumentacji na pozwolenie wodnoprawne dla ujęcia wodociągowego w Jastrzębiu, którego zły stan techniczny i zła jakość wody uniemożliwiają dalszą jego eksploatację, nadwyżkę środków w kwocie 5.000 zł proponuję przeznaczyć na wykonanie dokumentacji dla oczyszczalni ścieków w Drzycimiu, gdzie pozwolenie wodnoprawne traci ważność 31 grudnia 2005 r.

Na wniosek Kierownika  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu należy dokonać również zmian w planie finansowym tego zakładu  i  wprowadzić po stronie dochodów i wydatków dotację w budżetu w kwocie 10.500 zł na zakup samochodu dostawczego. Przenieść planowane wydatki między paragrafami na sumę 7.600 złotych: zwiększyć planowane wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 4.400 zł w celu zapewnienia obsługi inkasenckiej gminy oraz zabezpieczyć w kwocie 3.200 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.

W związku z uzyskaniem przez gminę umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 126.799 zł proponuję dokonanie zmian w rozliczeniu przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2005 r. oraz w planowanych spłatach zobowiązań na rok 2005 i lata następne.”

                 Zaproponowane zmiany w budżecie Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Ad. 4.

Radny p. Michał Gwizdała – co dalej ze szkołą w Sierosławiu ?

Wójt – przyszła po długim czasie odpowiedź z Ministerstwa podtrzymująca stanowisko Kuratora Oświaty – przeciwko likwidacji szkoły.

Radny p. Michał Gwizdała – czy coś będzie robione w centrum Drzycimia ?

Wójt – sprawa ma być rozpoczęta we wrześniu br. Budynek ma być rozebrany.

Radny p. Michał Gwizdała – w Sierosławiu przydałaby się szlaka na drogi. Nie wiem, czy jakieś potrzeby w tym zakresie zgłaszała pani sołtys.

Wójt – będzie 14 czerwca zebranie wiejskie to porozmawiamy na ten temat.

Przewodniczący Komisji – na poprzedniej sesji zgłosiłem wniosek w imieniu sołtysów aby Rada określiła im wynagrodzenia na pokrycie bieżących wydatków, jakie ponoszą w wyniku pełnienia funkcji sołtysa. W budżecie gminy na ten rok środków na taki cel nie ma. Do sprawy trzeba wrócić w miesiącu wrześniu, kiedy to rozpoczynają się wszystkie prace związane z projektem budżetu na rok następny.

Załączniki:

1. Lista obecności.

 Protokół sporządziła:  insp. ds. obsługi Rady B. Szajerka

 

                                                                                                                       Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                        Zygmunt Wycinek

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (10 marca 2006)
Opublikował: Bożena Szajerka (10 marca 2006, 08:37:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1208