Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2005 roku

PROTOKÓŁ nr 3/2005

z przebiegu posiedzenia Komisji

ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

odbytego w dniu 20 kwietnia 2005 roku ( posiedzenie trwało od godz.  12-tej  do godz.  1330 ).

 

Członkowie Komisji obecni  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Nieobecny :  p. Jacek Gawrych

 

Spoza Komisji w  posiedzeniu udział wzięły następujące osoby:

 

1.       Wójt Gminy – Józef Gawrych

2.       Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska

 

Posiedzeniu przewodniczył : p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

 

1.      Rozmowa z zaproszonym do udziału w posiedzeniu Kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2.      Opinia do projektu uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży działki rolnej w Dąbrówce.

3.      Rozpatrzenie pisma Krajowej Rady Izb Rolniczych.

4.      Rozpatrzenie pisma ks. Andrzeja Lemańczyka - Proboszcza Parafii w  Gródku.

5.      Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

 

Przebieg posiedzenia :

 

Ad. 1.

 

         Gościem posiedzenia był Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Świeciu.

         Zapoznał  zebranych z wszelkimi propozycjami pomocy finansowej  dla rolnictwa, w tym z warunkami uzyskania dopłat bezpośrednich, z sektorowymi programami działania  ( renty strukturalne,  dostosowanie gospodarstw do standardów unijnych, pomoc dla gospodarstw niskotowarowych ), z programem rozwoju obszarów wiejskich, z programami rolno-środowiskowymi ( zalesianie gruntów , sektorowy program       operacyjny ). Dalej  kontynuując omówił rodzaje wniosków, które rolnicy mogą składać do Powiatowego Biura Agencji   aby uzyskać pomoc finansową.

 

Ad. 2.

 

         Z projektem uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży działki rolnej w miejscowości Dąbrówka zapoznał zebranych Wójt przedstawiając jednocześnie jej położenie na mapie.

         Uwag do projektu nie wniesiono. Został zaopiniowany pozytywnie stanowi on załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad. 3.

 

         Pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych ( załącznik nr 3 ) w sprawie protestu odnośnie zapisu w projektowanej ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym gmin, zostało przesłane wszystkim członkom Komisji łącznie z zaproszeniami na posiedzenie. Zapytani, czy zgadzają się ze stanowiskiem Krajowej Rady Izb Rolniczych, jednogłośnie go poparli.

         Stanowisko Komisji znajduje się w piśmie stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu.

 

Ad. 4.

 

         Komisja rozpatrzyła wstępnie kolejne pismo księdza Andrzeja Lemańczyka Proboszcza Parafii w Gródku ( załącznik nr 5 do protokołu ).  Komisja wyraziła aprobatę w kwestii nadania nazwy placowi przy kościele w Gródku pod warunkiem nie obciążania kosztami mieszkańców posesji położonych  przy ulicach przyległych do placu. Zdaniem Komisji problem może zostać rozpatrzony na kolejnej sesji Rady Gminy.

 

Ad. 5.

 

         Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok ( załącznik nr 6 ) uwag nie wniesiono. Były jednak dwa zapytania :

Radny p. Michał Gwizdała – skąd takie małe wpływy z podatku od posiadania psów ?

Wójt – rzeczywiście dochody spadły. Latem przewidujemy kontrole posesji w zakresie   nieruchomości i również pod tym kątem.

Radna p. Teresa Piotrowska – wymagania unijne teraz są takie, że trudno im sprostać. Wymaga się od rolnika aby udowodnił w formie faktury, że usuwa śmieci z gospodarstwa.

Wójt – tak to prawda. Najlepszym wyjściem jest w tej sytuacji podpisanie umowy z zakładem usług komunalnych np. ze Świecia  na sukcesywny odbiór śmieci. Podobna sprawa dotyczy szamb. Wymagania pod tym względem będą coraz wyższe. Zrzut ścieków  z beczek do naszej oczyszczalni na dzień dzisiejszy nie jest możliwy, bo nie jesteśmy przygotowani na to technologicznie.

         W wyniku głosowania sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie.

 

 

Załączniki :

1. Lista obecności.

2. Projekt uchwały.

3. Pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych.

4. Stanowisko Komisji odnośnie pisma KRIR.

5. Pismo ks. Andrzeja Lemańczyka.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

 

                                                                                                      Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                                                                Jacek Kruczyński

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (2 grudnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (2 grudnia 2005, 14:39:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1247