Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 19 kwietnia 2005 roku

P R O T O K Ó Ł  nr 3/2005

 

 

 Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA

KOMISJI DS. BUDZETU I FINANSÓW

 

 

odbytego w dniu 19 kwietnia 2005 roku ( posiedzenie trwało od godz. 15-tej do                   godz.17-tej ).  

         W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Posiedzeniu przewodniczył:  p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji.

 

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

 

1.      Józef Gawrych – Wójt Gminy,

2.      Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy,

3.      Róża Żelazna  -  Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku,

4.      Maria Adamczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu,

5.      Sławomir Moczyński  - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

        3.       Opinia do materiałów na XIX sesję Rady Gminy:

a)        Projekty uchwał w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników:

- administracji i obsługi Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu,

- administracji i obsługi Publicznego Gimnazjum w Gródku,

- obsługi Szkoły Podstawowej  w Sierosławiu.

b)       Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

c)       Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.

d)       Propozycje zmian w budżecie gminy.

 

Ad. 1.

         Otwarcia posiedzenia dokonał p. Zygmunt Wycinek – przewodniczący Komisji. Dokonał również stwierdzenia quorum. W posiedzeniu , zgodnie z listą obecności uczestniczyło sześciu członków Komisji. Nieobecny – p. Jacek Gawrych.

Ad. 2.

         Protokół  z poprzedniego posiedzenia został przez Komisję przyjęty.

Ad. 3.

 

a)              W związku z tym, że w posiedzeniu uczestniczyli dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy, omówili i uzasadnili jednocześnie projekty uchwał w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracji i obsługi w tych placówkach.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku  - w mojej propozycji starałam się zrównać z wynagrodzeniami w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Na tę okoliczność odbyliśmy nawet spotkanie, bo sugestią Komisji było aby dążyć do ujednolicenia tych wynagrodzeń we wszystkich jednostkach na terenie gminy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – było 3 % założenie i w mojej propozycji nie ma ani złotówki więcej.

Wójt – generalnie płaca składa się z tych wartości, o których mówimy plus ustalona ilość punktów w widełkach. Myślę, że nie można dojść do całkowitego ujednolicenia bo powierzchnie do sprzątania w różnych placówkach są różne.

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu – o ujednoliceniu jeszcze nie możemy mówić. W miarę możliwości projekty staraliśmy się pod tym kątem dopracować. Muszę jednak podkreślić, że płace obsługi są niskie i aby mówić o ujednoliceniu, Rada powinna nam środków na ten cel dorzucić. Aby było sprawiedliwie należałoby wypowiedzieć pracownikom warunki płacy i wszystkim ustalić te warunki na nowo.

        Do projektów uchwał, stanowiących załączniki nr 2, 3 i 4 do protokołu uwag nie wniesiono. Zaopiniowane zostały pozytywnie – jednogłośnie.

 

b)              Obecna na posiedzeniu p. Skarbnik zapoznała członków Komisji z treścią Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie pozytywnej opinii nt. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za miniony rok.

Następnie Wójt, oraz p. Skarbnik wyjaśnili kwestię finansowania zadań „spychanych” przez Rząd  na gminy w tym i naszą i przyznawania na nie dotacji        w coraz to mniejszym procencie. Podkreślili, że w ten sposób większość środków     w budżecie gminy przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych             z rozszerzeniem opieki społecznej i socjalnej: zasiłki z opieki społecznej, dożywianie uczniów, dodatki mieszkaniowe, stypendia dla uczniów, wyprawki szkolne itp.

Wójt – 160 tys. złotych to przewidywany koszt na stypendia dla uczniów, a dostaliśmy na ten cel zaledwie 42 tysiące. Nie mamy z czego nawet dołożyć i będziemy musieli zmienić regulamin,  który wcześniej Rada uchwaliła.

Radny p. Michał Gwizdała – czy paliwo dla policji jest obligatoryjne ?

Wójt – nie, ale nasza policja ma przynajmniej lepsze warunki pracy.

Radny p. Michał Gwizdała – czy to prawda, że nauczyciele z gimnazjum zatrudnieni tam na całym etacie pracują jeszcze na ½ etatu w Szkole Podstawowej w Sierosławiu ?

Wójt – to prawda. Będę dążył do tego, aby koszty te zmniejszyć poprzez zatrudnienie młodych nauczycieli. W Gminnym Centrum Informacji w Drzycimiu zatrudnionych jest dwóch stażystów ( płaci Powiatowy Urząd Pracy ),  jedna osoba  też opłacana przez Powiatowy Urząd Pracy i ½ etatu kierownika GCI płatna z budżetu gminy. Niewiele nas to kosztuje, a jednostka ta ma szczytne cele i mam nadzieję, że będzie pozytywnie wpływała na spadek bezrobocia w naszej gminie.

Radna p. Teresa Ulatowska -  finansuje się z budżetu gminy dokształcanie nauczycieli w zakresie informatyki, języków obcych i w innych dziedzinach. Jako przedstawiciel Towarzystwa Rozwoju Gminy chciałabym aby ci właśnie nauczyciele wzięli udział w zajęciach dla ludzi III wieku np. w zakresie obsługi komputera. Nikt jednak nie zrobi nic za darmo.

         Więcej zapytań nie było.

        Sprawozdanie, w wyniku głosowania zostało zaopiniowane pozytywnie – jednogłośnie. Stanowi ono załącznik nr5 do protokołu.

c)    Członkowie Komisji zostali zapoznani z projektem uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim zawierającym najniższą propozycję podwyżki.

       Propozycja ta została zaakceptowana przez Komisję jednogłośnie. Projekt uchwały w tym zakresie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

d)            Propozycje zmian w budżecie gminy przedstawił Wójt :

      „Na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzić należy do budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków dotację celową z budżetu państwa w kwocie 42.268 złotych na pokrycie kosztów udzielania przez gminę edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, która obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Wprowadzić również trzeba do budżetu po stronie dochodów kwotę 6.519 złotych pochodzącą z likwidacji konta bankowego środków specjalnych. Konto to obsługiwało finansowo dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej w Drzycimiu. Po stronie wydatków proponuje się przeznaczyć je na dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4.319,- zł. ) i na zwiększenie planu wynagrodzeń i pochodnych w Bibliotece Gminnej  ( 2.200,-  zł.). Proponuję również zmiany w zakresie przeniesień środków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie planowanych środków własnych – 24.943, - zł. w celu sfinansowania planowanych kosztów zakupu wyposażenia świetlic w gimnazjum w Gródku i w  Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu i na zakup wyposażenia klas zerowych w Zespole w Drzycimiu.  Wydatki te będą współfinansowane ze środków Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W kwocie 21.159, -złotych.  Planuje dokonanie przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 11.353,- złote na następujące zadania :

     - na pokrycie kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 644,- zł.,

    - na zabezpieczenie środków na finansowanie konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego – 4.125,- zł.

   - na sfinansowanie kosztów projektu na budowę  wielozadaniowych boisk sportowych – 6.584,- zł. ponieważ jest to koszt kwalifikowany i do współfinansowania należy go ująć w planie wydatków inwestycyjnych. Należy również dokonać zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, gdyż należy zwiększyć koszt budowy boisk do kwot 1.606.489,- złotych. Koszt ten uległ zmianie po otrzymaniu przez gminę kosztorysu inwestorskiego i po zmianie wysokości źródeł finansowania tego zadania. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego pokryje 60 % kosztów, środki z budżetu państwa – 10 % i środki z budżetu gminy – 30 %.  Planowany koszt budowy w latach 2005 – 2007.”

                 Zaproponowane zmiany w budżecie Komisja zaopiniowała pozytywnie.

 

 

Załączniki:

1. Lista obecności.

2. 3. 4. projekty uchwał

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

6. projekt uchwały

 

                                                                                                                   Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                                                                                 Zygmunt Wycinek

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (2 grudnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (2 grudnia 2005, 14:34:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1207