Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 22 lutego 2005 roku

 

P R O T O K Ó Ł  nr 2/2005

 

 

 Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA

KOMISJI DS. BUDZETU I FINANSÓW

 

 

odbytego w dniu 22 lutego 2005 roku ( posiedzenie trwało od godz. 13-tej do                   godz.15-tej ).  

    W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Nieobecny - p. Jacek Gawrych.

 

Posiedzeniu przewodniczył:  p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji.

 

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

 

1.      Józef Gawrych – Wójt Gminy,

2.      Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.       Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

3.       Opinia do materiałów na XVIII sesję Rady Gminy:

a)       propozycje zmian w budżecie gminy na 2005 rok,

b)       projekt uchwały w sprawie zmian do statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu,

c) projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu,

d)     projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.

 

Przebieg posiedzenia:

 

Ad. 1.

 

         Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji                  p. Zygmunt Wycinek.

Ad. 2.

 

         Protokół z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

 

a)  

            Głos zabrał Przewodniczący Komisji przedstawiając wniosek rzekomo wypracowany przez Komisje ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych w sprawie zwiększenia środków w budżecie gminy na funkcjonowanie LSZ KORONA. Radni będący również członkami Komisji ds. Kultury zaprzeczyli, że jest to wniosek Komisji.

Wójt – pomińmy sprawę, że nie jest to wniosek Komisji, musze wyjaśnić, że jest on merytorycznie źle sformułowany. Jest on nieprawidłowy, bo 9 lutego br.,  po uchwaleniu budżetu na rok bieżący został rozpisany otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Termin składania ofert został określony na 10 marca 2005 roku. Wysokość środków publicznych na realizacje tego zadania to 25.000,- złotych – tj. tyle ile Rada uchwaliła 25 stycznia.

         Wniosek nie został złożony.

         Proponowane zmiany w budżecie omówił  Wójt : „Otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa. Trzeba ją wprowadzić zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Jest ona przeznaczona na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu pn. „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 41.280,- złotych. W związku z likwidacją środków specjalnych w Szkole Podstawowej w Drzycimiu należy wprowadzić po stronie dochodów wpływy z tytułu opłat za spożywane posiłki przez uczniów w szkole. Stanowi to kwotę 59.916,- złotych. Po stronie wydatków kwota ta zostanie przeznaczona na zakup żywności i sporządzanie posiłków. W celu realizacji zadania polegającego na modernizacji budynku kupionego przez gminę w Gródku na świetlicę wiejską proponuję przeniesienie kwoty 20 tys. złotych z działu 700 do działu 921. Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 8 tys. złotych planuję przeznaczyć również na pokrycie kosztów modernizacji wspomnianego budynku w Gródku. Łącznie będzie to kwota 28 tys. złotych i stanowić ona będzie 20-stoprocentowy wkład własny w to zadanie. Pozostałe środki będziemy starali się pozyskać z Unii Europejskiej. W proponowanych zmianach został także opracowany wieloletni plan inwestycyjny, w którym znajdują się dwa zadania: 1/ budowa pola biwakowego w Gródku, 2/ budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu. Finansowanie tych zadań miałoby odbyć się przy udziale pozyskanych środków z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 60-ciu procentach i 10-ciu procentach środków pozyskanych z budżetu państwa. W tym układzie udział własny gminy wyniósłby na każde z zadań 30 % kosztów. Realizacja pierwszego zadania miałaby nastąpić w 2006 roku, ogólny jej koszt to 339.973 złote. Koszt zadania drugiego jest ogromny, bo sięga kwoty 1.270.501 złotych. Budowa boisk przewidziana jest na dwa lata ( 2006-2007 ). Przed rozpoczęciem posiedzenia wróciliśmy właśnie z Sopotu. Jesteśmy po rozmowach z Sopockim Towarzystwem Tenisowym, które jest właścicielem gruntu nad wodą w Gródku. Obiecano nam pomoc finansową i zgodę na dysponowanie gruntem. Budowa przystani rzecznej w Gródku jest w tej sytuacji możliwa. Na tym obszarze miałby być pomost, wiaty – 2 szt., kąpielisko, grill. Jeżeli plany się powiodą będziemy szukali dzierżawcy tego terenu na okres sezonu letniego.

         Zmiany w budżecie oraz opracowany wieloletni plan inwestycyjny Komisja zaopiniowała pozytywnie.

b) Projekt uchwały w sprawie zmian do  statutu  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu omówił również Wójt. Uwag nie wniesiono. Został zaopiniowany pozytywnie.

c)  i  d)      Projekty uchwał w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji ustalonej wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu oraz pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu omówił Wójt.

         Wymienione projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.

 

 

     

                   

                                                                                                                             Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                                Zygmunt Wycinek

Załączniki :

1.      Lista  obecności.

2- 4. materiały na  XVIII sesję.

 

 

Protokół sporządziła

Bożena Szajerka – inspektor ds.  obsługi Rady

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (2 grudnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (2 grudnia 2005, 13:42:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1128