Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej z dnia 18 lutego 2005 roku

P R O T O K Ó Ł  nr  2/2005

 

z przebiegu posiedzenia 

 

KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO                     I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

 

 

odbytego w dniu  18 lutego  2005 roku ( posiedzenie trwało od godz. 12-tej  do godz. 1445  ).

 

W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik, nr 1 do protokołu.

 

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:  

 

1.       Wójt Gminy – Józef Gawrych

2.       Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska

3.       Inspektor ds. kultury, oświaty i sportu – p. Sabina Majewska

4.       Podinspektor ds. budownictwa i inwestycji – p. Stanisław Grzella

 

Posiedzeniu przewodniczył : p.  Tadeusz Gajewski – Przewodniczący Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

 

1.      Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.      Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

3. Opinia Komisji do projektu uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.

4. Opinia do projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów socjalnych dla uczniów gminy Drzycim.

5. Opinia do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej Świeciu.

6. Sprawy bieżące.

 

Przebieg posiedzenia:  

 

 Ad. 1.

 

         Otwarcia posiedzenia, przywitania gości i stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji - pan Tadeusz Gajewski.

Ad. 2.

             Do protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia uwag nie wniesiono.

 

Ad. 3.

 

            Przewodniczący Komisji stwierdził: „Na ostatniej sesji Rady Gminy inicjatywna grupa radnych zapowiedziała, że opracuje projekt uchwały o zamiarze całkowitej likwidacji szkoły w Sierosławiu. Zgodnie z obietnicą taki projekt wszyscy otrzymaliśmy. Każdy z nas miał czas, aby zapoznać się z jego treścią. Proszę o zajmowanie stanowisk.”

Radny p. Roman Piotrowski – czy w przypadku likwidacji szkoły mogą sobie mieszkańcy zrobić Małą Szkołę?

Wójt – mogą zrobić, ale nie chcą. Ten wariant też był omawiany. Gmina przekazywałaby w takiej sytuacji subwencję na dzieci uczące się w tej szkole.

Radny p. Roman Piotrowski -  to co oni jeszcze chcą w takiej sytuacji?

Inspektor Sabina Majewska – mieszkańcy stwierdzili, że nie znalazła się osoba, która miałaby te szkołę założyć. Poza tym w takich szkołach nie obowiązuje Karta Nauczyciela i płace też są inne, bo niższe.

Wójt – będzie szkoła miała istnieć, będzie istniała. Martwi mnie jednak fakt, że nie mamy w budżecie środków na konieczne inwestycje. W Jastrzębiu przyjdzie nam zamknąć hydrofornię z uwagi na jakość wody. Otrzymaliśmy taki spadek po PGR i ujęcie jest zanieczyszczone. Mamy pomysł, który zaczęliśmy już w zasadzie realizować. Teren gminy miałyby obsłużyć dwie hydrofornie – Gródek i Drzycim. Hydrofornia w Gródku zasilałaby Gródek, Gacki, Biechówko, Biechowo, Lubocheń i Mały Dólsk. Z kolei hydrofornia w Drzycimiu zasilałaby Drzycim, Jastrzębie i Sierosław. Jest to dobre rozwiązanie przy wykorzystaniu istniejącej sieci i mniej kosztowne od budowy kolejnego ujęcia wody. Sami Państwo widzicie, że są potrzeby pilne. Mieszkańcom trzeba zapewnić dostawę wody, a w przypadku szkoły w Sierosławiu są pieniądze zwyczajnie „przejadane.”  W tej sytuacji nie ma i nie będzie pieniędzy na inwestycje.

         Po dyskusji czterech członków Komisji opowiedziało się pozytywnie za projektem uchwały o zamiarze likwidacji szkoły w Sierosławiu, jeden wstrzymał się od głosu i dwóch było przeciwnych.

 Ad. 4.

               Temat omówił Wójt: „Zmiana ustawy o systemie oświaty nałożyła na gminy obowiązek opracowania i uchwalenia regulaminów udzielania pomocy materialnej dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałych na terenie gminy. Jest to zadanie własne gminy, na które gmina ma otrzymywać dotację celową. Pomoc ta ma mieć charakter socjalny. Nacisk z naszej strony jest taki, aby zwracać rodzicom koszty poniesione na dziecko. Ogłosiliśmy w terenie możliwość skorzystania z tej pomocy i stwierdziliśmy, że potrzeby są ogromne. Jeżeli środków z dotacji  nie starczy, będziemy musieli zaangażować na wypłatę środki własne. Opracowany przez nas projekt regulaminu ma umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. W celu realizacji tego założenia projekt określa sposób ustalania stypendium szkolnego, formy, tryb i sposób jego udzielania oraz tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. W treści projektu uchwały będzie musiała nastąpić zmiana dotycząca eliminacji treści ust. 2 w § 2 opracowanego regulaminu. Jest to pomoc socjalna, w związku z tym nie można uzależniać przyznawania stypendium od wyników nauki, a w tym konkretnym przypadku nie można karać w ten sposób ucznia powtarzającego rok szkolny. Uwagę tę Komisja zaakceptowała dodając kolejną, polegającą na zmianie treści ust. 1 w tym samym paragrafie. Zdaniem Komisji jego brzmienie winno być następujące: „Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje;” i pozostałe punkty od 1 do 7 bez zmian. W rezultacie dokonanej analizy treści projektu uchwały został on zaopiniowany pozytywnie, z uprzednio wskazanymi poprawkami.

 Ad. 5.

           Przedmiotem tematu był projekt uchwały rady Powiatu Świeckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu.

Wójt - „Zespół Opieki Zdrowotnej w Świeciu obsługiwany jest przez dwa podmioty:

1) część sprywatyzowana tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital”

2) część  niesprywatyzowana.

Nowy Szpital, na dzień dzisiejszy nie przynosi strat, mieszkańcy naszej gminy mają jednak zastrzeżenia do jakości świadczonych tam usług. W proponowanym Radzie Gminy do zaopiniowania projekcie uchwały Rady Powiatu, chodzi o likwidację tej drugiej części, która pozostała przy Starostwie. Na dzień dzisiejszy jest już 26 mln złotych długu. Likwidacja musi zakończyć się rozliczeniem i ktoś musi spłacić długi. Z uzasadnienia do przedstawionego nam projektu wynika, że  powiat liczy się z możliwością wystąpienia zadłużenia po zakończeniu procesu likwidacji ZOZ.  Od 15 marca br. Starostwo Powiatowe zamierza spłacać długi ze środków uzyskanych z emisji obligacji, z dochodów własnych, nadwyżek budżetowych oraz z dochodów z tytułu dzierżawy majątku szpitala.”

         W związku z brakiem możliwości skorzystania ze skutków ustawy „o pomocy publicznej dla SP ZOZ-ów,” Komisja postanowiła zaopiniować projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego pozytywnie. Odnośnie podjętej uchwały w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii nt. likwidacji ZOZ-u poprzez ograniczenie jego działalności, którą Rada Gminy w Drzycimiu podjęła w m-cu wrześniu ub. roku, Komisja wyraża zaniepokojenie stanem świadczonych usług.

         Przewodniczący został upoważniony przez członków Komisji do zasięgnięcia opinii Rady Przychodni w tym względzie.

Ad. 6.

         W ramach spraw bieżących Wójt poinformował Komisję, że podjęta 25 stycznia uchwała w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla nauczycieli języków obcych zostanie, jak wcześniej przypuszczałem uchylona, bo otrzymaliśmy pismo od Wojewody, że jest podjęta niezgodnie z prawem. Wojewoda daje mi jednak możliwość podwyższenia dodatku wiejskiego w drodze zarządzenia. 

Wójt zapoznał również obecnych z projektem zagospodarowania działki wykupionej w latach 90-tych pod boisko w Drzycimiu. Wg obliczeń inwestycja ta ma kosztować 1.200 tys. złotych. W tej sytuacji nasuwa się proste pytanie:  Czy ma być wykonany projekt, a za tym budowa boiska? Będziemy starali się o pozyskanie środków na dofinansowanie tej budowy. Do 15 marca mamy złożyć  wnioski.

         Komisja w wyniku głosowania (  5 głosów za, 2 wstrzymujące się ) opowiedziała się za kontynuowaniem  procedury zmierzającej do wystąpienia z wnioskiem do przyznanie środków na budowę boiska.

Wójt – wciąż myślę skąd mam brać pieniądze? W przypadku tej inwestycji Rada musi uchwalić 360 tys. złotych środków własnych. Na drogi w Drzycimiu też nie otrzymaliśmy pieniędzy unijnych. Pozostało nam wykonać je sposobem własnym i za własne środki. Wniosek otrzymał wysoką punktację. Nie został jednak zakwalifikowany, gdyż liczyły się przy podziale tylko duże inwestycje.

Radny p. Waldemar Moczyński – wyszedł z LZS- u pomysł. Chcemy zrezygnować z koszenia boiska. Jeżeli kosilibyśmy boisko, to musielibyśmy kupić kosiarkę i kosić sami.  Będzie na ciężko ale jakoś sobie poradzimy w ramach środków uchwalonych przez Radę. Na boisku są dziury po kretowiskach. Nie mamy środków na wyrównanie terenu. Koszeniem boiska mógłby zająć się Zakład Gospodarki Komunalnej.

Wójt – za darmo też nie będzie się to odbywać, bo są potrzebne środki na paliwo do kosiarki. Muszę tę sprawę przemyśleć.

Radny p. Roman Piotrowski – trzeba też rozważyć sprawę zakupu samochodu dla Gminnej Przychodni w Drzycimiu.   

Załączniki:

1.              Lista obecności członków Komisji

2.              Projekt uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.

3.              Projekt uchwały sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów socjalnych dla uczniów gminy Drzycim.

4.              Projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie  likwidacji Samodzielnego Publicznego  Z O Z   w Świeciu.

 

Protokół sporządziła:

Inspektor ds. obsługi Rady

Bożena Szajerka

 

                                                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                             

                                                                                                                                                                                                            Tadeusz Gajewski

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (2 grudnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (2 grudnia 2005, 13:28:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1445