Protokół Nr 1/2005 z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 19 stycznia 2005 roku

PROTOKÓŁ nr 1/2005

 

 

z przebiegu posiedzenia Komisji

ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ  I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

odbytego w dniu 19 stycznia 2005 roku ( posiedzenie trwało od godz. 12-tej  do godz. 1325 ).

 

Członkowie Komisji obecni  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

 

Nieobecny - p. Jacek Gawrych.

 

Spoza Komisji w  posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :

1.    Wójt Gminy – Józef Gawrych

2.    Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska

 

Posiedzeniu przewodniczył : p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

   

Opinia do materiałów na XVII sesję Rady Gminy:

- projekt uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego,

- projekt uchwały w sprawie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Drzycim,

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

 

Przebieg posiedzenia :

 

Ad. 1.

 

         Temat organizacji zakładu budżetowego omówił Wójt. W oparciu o skonstruowany w tym celu projekt uchwały przedstawił również projekt statutu zakładu.

         Po zapoznaniu się z tematem, Komisja jednogłośnie zawnioskowała o wykreślenie punktu 3 w ust. 6 Statutu.

Dyskusja:

                

Radna p. Teresa Piotrowska – pracownicy Spółki dwukrotnie odwiedzali każdą posesję zanim otrzymaliśmy faktury za zużycie wody. Raz – odczytywali stan wodomierza, drugi – kiedy przywozili fakturę. Prezes Spółki mówił, że to nie są żadne koszty. Moim zdaniem są to jakieś koszty i źle jest to widziane w środowisku. Czy nie można kupić takiego urządzenia jakie mają pracownicy energetyki ?

Wójt – pewnie można, ale takie urządzenie trochę kosztuje.

Radny p. Edmund Szymczak – niech pobierają zaliczkę, a raz w kwartale mogą przecież obliczyć koszty rzeczywiste.

            Projekt uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego z wniesioną poprawką, Komisja zaopiniowała pozytywnie ( zał. nr 2  do protokołu ).

 

            Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez gminę zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg  ( zał. nr 3 do protokołu ) Komisja zaopiniowała również pozytywnie.

 

            Projekt budżetu gminy na 2005 rok omówił Wójt.

       Pytania członków Komisji dotyczyły: sprzątania ulic, utrzymania wysypiska śmieci, wywozu zawartości pojemników na segregowane odpady, zakupu paliwa dla Policji i rozbiórki domu w centrum Drzycimia. Następnie Wójt wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy udział własny gminy w budowie dróg wynosi 30 % wartości całego zadania. Pozostałe 10 % daje Wojewoda a 60 % to środki unijne.  „W zakresie pozyskania środków na budowę boiska – kontynuował – musimy w pierwszej kolejności uchwalić Program odnowy wsi dla Drzycimia. Program taki musi być najpierw uchwalony przez zebranie wiejskie, potem dopiero przez Radę Gminy. Wstępne prace związane z boiskiem to koszt 20 tys. zł. w tym : 5 tys. geodeci i  15 tys. projektant. Teraz chcemy zlecić kosztorys.”

      Projekt budżetu gminy, stanowiący załącznik nr 4 do protokołu, został zaopiniowany przez Komisje pozytywnie.  

  

 

         Załączniki:

  1. Lista obecności.      2.  Projekt uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego. 3.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Drzycim.  4. Projekt budżetu gminy na 2005 rok.

      

                                                                                                                                                                                                 Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                                       Jacek Kruczyński

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (4 listopada 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (4 listopada 2005, 09:01:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1264