Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 18 stycznia 2005 roku

P R O T O K Ó Ł  nr 1/2005

 

 

 Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA

KOMISJI DS. BUDZETU I FINANSÓW

 

 

odbytego w dniu  18 stycznia 2005 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej tej   do godz.  16-tej ).  

    W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Nieobecny - p. Jacek Gawrych.

 

Posiedzeniu przewodniczył :  p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji.

 

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby :

 

1.      Józef Gawrych – Wójt Gminy,

2.      Bogusława Radzikowska – Skarbnik Gminy.

 

Porządek posiedzenia :

 

1.       Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

3.       Opinia do materiałów na XVII sesję Rady Gminy :

a)       projekt uchwały w sprawie  przyjęcia na rok 2005 Programu Współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi,

                                   b)   projekt uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego,

c)      projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.

 

Przebieg posiedzenia :

 

Ad. 1. 

         Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji   p. Zygmunt Wycinek.

 

Ad. 2.  

         Protokół z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3.

 

a) Wójt omówił nowe  zasady finansowania LZS w 2005 roku. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2005 Programu Współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, Komisja zaopiniowała pozytywnie. Stanowi on załącznik nr 2 do protokołu.

 

b)       Projekt uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej omówił również Wójt.

Dyskusja:

Radny p. Zygmunt Wycinek – w Jastrzębiu od dwóch lat mówi się o sprzątaniu ulic. Radny Gajewski zgłaszał to Fiedurkowi.

Wójt – pana Fiedurka już nie ma, ale mamy osoby, które odrabiają kary sądowe. Powiem likwidatorowi Spółki, to kogoś tam wyśle.

Radna p. Wanda Wyłupska – w statucie zakładu widzę remonty i budowę dróg. O jakie drogi tutaj chodzi?

Wójt –   o drogi gminne. Mamy w posiadaniu równiarkę i chodziło przede wszystkim o równanie dróg gminnych.

Wójt podkreślił, że zakład musi mieć powyżej 50% dochodów własnych w stosunku do wydatków. Różnicę stanowi dotacja z budżetu gminy.

         Uwag do projektu uchwały, stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu, nie wniesiono. Została zaakceptowana jednogłośnie.

 

c)      „Projekt budżetu na 2005 rok  został przekazany radnym w grudniu ub. roku. Od tego czasu – wyjaśnił Wójt – minęły dwa miesiące i nastąpiły istotne zmiany, które należałoby wprowadzić tj. – zwiększenie subwencji ogólnej oświatowej i tym samym nastąpi likwidacja zakładanego w projekcie deficytu. Nie spłynęły do kończ ub. roku  z Urzędu Marszałkowskiego środki na adaptację pomieszczeń w gimnazjum w Gródku. Środki  zejdą w tym roku i musimy je wprowadzić do budżetu. Kolejne pieniądze otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego na wykonanie zadań publicznych – odśnieżanie dróg. Zakładane inwestycje na drogach gminnych w Drzycimiu pewnie nie zostaną zrealizowane z uwagi na podwyższenie  progu wkładu środków własnych. Kolejne wpływy do budżetu to dotacja z gminy Lniano na obiady dla uczących się u nas  dzieci z tamtej gminy. Zmieni się również załącznik nr 4 do kompletu, który państwo otrzymaliście. Czeka nas pewnego rodzaju inwestycja w Jastrzębiu bo jakość wody z tej hydroforni jest niedobra. Czeka nas również wymiana rur azbestowych.”

Dyskusja :

Radny p. Michał Gwizdała – dlaczego gmina nie ogłosiła przetargu na obsługę urządzeń komunalnych? Podobno były dwa chętne podmioty, który by to wzięły.

Wójt – nic o tym nie wiem. Nie ogłaszałem przetargu, bo ten rodzaj obsługi nie jest właściwy. Wiecie państwo wszyscy, że w takim układzie inwestujemy w nasze urządzenia, a zysk czerpie podmiot, któremu powierzymy obsługę. Na dłuższy czas sama obsługa nie wystarcza. W gminach Lniano i Bukowiec obsługę wodociągów sprawuje TUCHWOD. Oczyszczalni jednak dzierżawca nie wziął bo to nie jest dochodowe. W moim odczuciu powstanie zakładu budżetowego jest najlepszym wyjściem. W okresie istnienia spółki mieszkańcy wydzwaniali do mnie w przypadkach awarii i braku dostaw wody. Jestem więc przyzwyczajony do sytuacji kiedy bezpośrednio do mnie zgłaszane są takie zdarzenia.

Radny p. Michał Gwizdała – Wójcie, a gdzie mieszkańcy  mieli dzwonić, jak Prezes nie odbierał telefonów? Gdzie praktykuje się zakłady budżetowe?

Wójt – w Pruszczu, Warlubiu, Osiu i w Bukowcu. Cena wody nie powinna wzrastać, bo już za pobór energii w hydroforni w Drzycimiu mamy mniejsze rachunki.

Radny  p. Zygmunt Wycinek -  nie można jednak liczyć na potanienie kosztów.

Wójt –  koszty będą, bo musimy zrobić coś z wodą w Jastrzębiu. Kontrola NIK zarzuciła, że nie był uchwalony długoletni plan inwestycyjny. Trudno taki plan określić. W naszej sytuacji najczęściej inwestycje wymuszane są przez konieczność.

Radny p. Zygmunt Wycinek – struga w Drzycimiu będzie wymagała remontu.     W minionym roku przepuszcza większe ilości wody. Padają przez to umocnienia, nawet osypała się skarpa. Dobrze, że nie mamy śnieżnej zimy.

Radny p. Michał Gwizdała – 6.000,- złotych składki rocznej na Izbę Rolną do duże pieniądze. My jako gmina nic z tego nie mamy.

Wójt – składka jest obowiązkiem ustawowym. Jest to ciało opiniodawcze. Decyzje na tym forum nie zapadają.

Radna p. Wanda Wyłupska – przeczytałam o planowanym zakupie lady chłodniczej.

Wójt – tak, lada chłodnicza będzie zakupiona do świetlicy w Jastrzębiu. Ta świetlica najwięcej zarabia na wynajmie.

Radna  p. Wanda Wyłupska – w Biechówku jest też duża sala i nie ma ogrzewania.

Skarbnik Gminy – sala w Biechówku jest ogrzewana. Jeszcze w grudniu ub. roku została zakupiona nagrzewnica.  Będąc przy głosie dodam, że zarzuca nam się nam, że świetlica w Drzycimiu jest źle wyposażona. W grudniu zostały zakupione nowe krzesła do świetlicy. Kuchnia jest wyposażona tylko w podstawowe sprzęty, bo świetlica służy do innych celów. Wynajem świetlicy w Drzycimiu utrudnia wręcz jej prawidłowe funkcjonowanie. Wynajem sali np. na wesele wyklucza działalność świetlicy od czwartku do poniedziałku włącznie.

Radny p. Michał Gwizdała – co z drogami osiedlowymi w Drzycimiu?

Wójt – na środki unijnie nie załapaliśmy się. Wniosek został oceniony dobrze. Uzyskaliśmy dużą ilość punktów, ale nasze zadanie było za małe. Skorzystały gminy składające wnioski na budowę i remonty dróg o większym znaczeniu. Będziemy zmuszeni zrealizować te drogi za środki własne i sposobem gospodarczym.

         Na zakończenie tematu, Wójt w oparciu o projektowany budżet, wyjaśnił  p.. radnemu Michałowi Gwizdale koszty utrzymania „zerówek” i oddziału przedszkolnego.

         Projekt budżetu gminy na 2005 rok, stanowiący załącznik nr 4 do protokołu, został zaopiniowany przez Komisję  pozytywnie.

     

                   

                                                                                                                                             Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                                                                                               Zygmunt Wycinek

Załączniki :

1.      Lista  obecności.

2- 4. materiały na  XVII sesję.

 

 

Protokół sporządziła

Bożena Szajerka – inspektor ds.  obsługi Rady

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (29 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (29 sierpnia 2005, 13:26:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1226