Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej z dnia 14 stycznia 2005 roku

P R O T O K Ó Ł  nr  1/2005

 

z przebiegu posiedzenia 

 

KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO                     I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

  

odbytego w dniu  14 stycznia 2005 roku ( posiedzenie trwało od godz. 12-tej  do godz. 14-tej  ).

 

W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik, nr 1 do protokołu.

 

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli ( załącznik nr 2 do protokołu ):  

1.       Wójt Gminy – Józef Gawrych

2.       Skarbnik Gminy – Bogusława Radzikowska

3.       Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Żelazny

4.       Sołtys Sierosławia – Elżbieta Chróścińska

5.       Przedstawiciel rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Sierosławiu – Mirosław Kohlmeyer.

6.       Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Krystyna Świerczyńska.

 

Posiedzeniu przewodniczył : p.  Tadeusz Gajewski – Przewodniczący Komisji.

 

Porządek posiedzenia :

 

1.             Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.             Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

3.             Stanowisko Komisji odnośnie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.

4.             Opinia Komisji do materiałów na XVII sesję Rady Gminy :

         a/ projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych,

             b/ projekt uchwały w sprawie  regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Drzycim,

 c/ projekt uchwały w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla nauczycieli języków obcych,

             d/ projekt uchwały w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli,

             e/ projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2005 Programu Współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi,

             f/ projekt budżetu gminy na 2005 rok.

 

Przebieg posiedzenia :  

 

 Ad. 1.  

         Otwarcia posiedzenia, przywitania gości i stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji  pan  Tadeusz Gajewski.

 

Ad. 2. 

         Do protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia uwag nie wniesiono.

 

Ad. 3.  

         Przewodniczący Komisji, dokonując wprowadzenia w temat przypomniał, że „Procedura dot. likwidacji szkoły w Sierosławiu trwa już kilka lat z jednoroczną przerwą. We wrześniu minionego roku Komisja zobowiązała Wójta do wszczęcia kolejnego postępowania w sprawie likwidacji szkoły. Od tego czasu odbyły się dwa spotkania z udziałem przedstawicieli rodziców, pani sołtys, Przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących Komisji, Wójta i inspektora ds. kultury i oświaty. Na każdym ze spotkań omówione zostały argumenty przemawiające za likwidacją szkoły, za likwidacją poprzez wygaszanie, aby obniżyć koszty jej utrzymania i przykro mi powiedzieć, ale pomimo miłej i serdecznej atmosfery pozostaliśmy w punkcie wyjścia, bo każda ze stron pozostała na swoich stanowiskach. Rodzice nie wyrazili aprobaty dla żadnej propozycji z naszej strony.”

         Następnie p. Gajewski omówił materiał stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, obrazujący przewidywane koszty utrzymania poszczególnych placówek oświatowych na terenie gminy w roku bieżącym, w tym koszt przypadający na jednego ucznia, poczym zwrócił się do przedstawicieli wsi Sierosław z zapytaniem, czy coś się w kwestii ich  postanowień zmieniło. 

         Głos zabrała pani sołtys – w imieniu mieszkańców mogę powiedzieć, że wieś będzie wsią, jeżeli szkoła pozostanie. Jeżeli szkoły nie będzie to życie kulturalne zupełnie zaniknie.        

Przewodniczący Komisji – myślę, że jednak argument finansowy przemawia  za tym, aby szkołę zlikwidować. Subwencja nie wystarcza. Koszty uległyby zmniejszeniu jeżeli dzieci byłyby wożone do Drzycimia.

Wójt – nie będę omawiał szczegółów. Przedstawiałem wielokrotnie warianty oszczędności. Nie wzięto ich jednak dotąd pod uwagę. Decyzja należy zatem do Państwa, a argumenty są znane.

Mirosław Kohlmeyer – na skutek likwidacji szkoły nauczyciele zostaną bez pracy. Wygaszanie poprzez przekazanie IV klasy do Drzycimia też jest zdaniem rodziców niedobre.  Rodzice chcieliby, aby szczególnie małe dzieci uczyły się na miejscu. Jesteśmy nadal  przeciwni całkowitej likwidacji szkoły.

Wójt – dobry wariant, to wygaszanie  poprzez brak naboru do zerówki i klasy pierwszej. Od samego początku dzieci znalazłyby  się w nowej rzeczywistości. Małym dzieciom, które idą do zerówki nie zrobi to żadnej różnicy, czy będą uczęszczały do Sierosławia czy do Drzycimia. Nauczyciele nie muszą zostać bez pracy. Chciałby ktoś pracować , to ‘Mała szkoła” jest wyjściem z tej sytuacji.

 Mirosław Kohlmeyer – rodzice nie chcieliby, aby ich małe dzieci dojeżdżały do Drzycimia.

Waldemar Moczyński – mam syna w zerówce w Drzycimiu. W jego grupie są dzieci z całej gminy, bo i dzieci z Gródka i z Dólska  i  z  innych miejscowości. Wszystkie  bardzo się lubią i nie dzielą się między sobą na dzieci stąd i  inne.  Dzieci nie obchodzi skąd są i nie mają z tego powodu ani stresów ani uprzedzeń.

         Więcej głosów w dyskusji nie było.

         Poddany pod głosowanie  wariant  dotyczący całkowitej likwidacji szkoły nie został poparty żadnym głosem. Wszyscy członkowie Komisji  byli mu przeciwni.

Z kolei wariant likwidacji szkoły poprzez wygaszanie, polegające na braku naboru do oddziałów  „0” i „I” poparli wszyscy członkowie Komisji – 7 głosów za.

        Przewodniczący Komisji, podsumowując spotkanie z udziałem zaproszonych gości, stwierdził, że propozycja przyjęta przez Komisję zostanie przedstawiona w formie projektu uchwały na najbliższej sesji Rady Gminy.

 

Ad. 4.

 

a)   Głos zabrała p. Krystyna Świerczyńska – Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informując, że „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok został opracowany  jak w latach poprzednich, w oparciu o przepisy ustawy  o samorządzie gminnym i  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.” Następnie przedstawiła   zagadnienia, które zawiera Program :

- cele programu,

- podstawowe problemy uzależnień w gminie,

- analizę bazy i zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej,

- kierunki działań i zadania do realizacji w ramach Programu,

- zasady wynagradzania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- zasady finansowania Programu i tryb postępowania przy realizacji zadań zawartych w Programie. Omówiła również działalność świetlic środowiskowych, punktu konsultacyjnego oraz zainteresowanie mieszkańców „niebieską linią.”

            Uwag do Programu Komisja nie wniosła.

            Projekt Programu Komisja zaopiniowała pozytywnie. Stanowi on załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.          

b)  Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli  omówił  Wójt, wyjaśniając jednocześnie potrzebę ponownego omawiania problemu   względu na uwagi organu nadzoru, wniesione do uchwały podjętej w tym zakresie w miesiącu grudniu ubiegłego roku.

         Głosów w dyskusji nie było.

         Projekt regulaminu został zaopiniowany pozytywnie. Stanowi on załącznik nr 5 do protokołu.

c)   Ponownie głos zabrał p. Wójt  omawiając projekt uchwały w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla nauczycieli języków obcych. Wyjaśnił, że  opracowany  on został dla potrzeb nauczycieli pracujących w naszej gminie i w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Podkreślił, że przepisy oświatowe takiego dodatku nie przewidują.  W związku z tym nie może on zaistnieć w regulaminie wynagradzania.  My jednak,  wzorem lat ubiegłych i w celu kontynuacji dawnych ustaleń Zarządu Gminy,    radca prawny zaproponował przedmiotowy  projekt uchwały, w którym wysokość dodatku może wynosić do 30 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. Nie jesteśmy jednak przekonani, że proponowana uchwała zostanie oceniona pozytywnie przez Biuro Prawne Wojewody.   

        Przedstawiony projekt uchwały, stanowiący załącznik nr 6 do protokołu, uzyskał opinię pozytywną.

d)   Projekt uchwały w sprawie dodatku mieszkaniowego ( załącznik nr 7 do protokołu ) dla nauczycieli omówił Wójt przedstawiając poszczególne stopnie uzależnienia jego wysokości od liczby osób  w rodzinie, komu przysługuje i w jakich okresach. 

         Zapytań i uwag  nie było. Omawiany projekt Komisja zaopiniowała pozytywnie.

  e)   Wójt wyjaśnił, że: „W 2004 roku zaczęła obowiązywać ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która nakłada na  rady gmin obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego  i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.  Zakłada on, jak wszyscy z pewnością zdążyli zauważyć,  inne niż dotąd obowiązujące zasady, finansowania z budżetu gminy, działalności stowarzyszeń.”  

          Projekt uchwały, zawierający przedmiotowy program na 2005 rok został   przez  komisję zaakceptowany.  Stanowi on załącznik nr 8 do protokołu.         

f)   Skarbnik Gminy – p. Bogusława Radzikowska stwierdziła: „ Z  projektem budżetu gminy na 2005 rok ( załącznik nr 9 do protokołu ) radni zapoznawali się  od miesiąca grudnia ubiegłego roku. Zawiera on wszystkie dane tabelaryczne i  szczegółową tzw.  opisówkę.  Nie będę w związku z tym omawiała całości materiału, ale chętnie odpowiem na państwa pytania.”

          W związku z tym, że  pytań nie było, Wójt zapoznał zebranych ze zmianami, które z konieczności będą musiały znaleźć się w opracowanym  projekcie budżetu.

          Po tych wyjaśnieniach radny p. Waldemar Moczyński – Prezes LZS „Korona” wystąpił z wnioskiem o zwiększenie środków na działalność klubu w roku 2005.

Wójt – wniosek może być wystosowany do mnie, jest to możliwe.  Środki jednak mogą być zwiększone poprzez dokonanie przeniesień między paragrafami. Będzie jednak mniej środków na boisko. Jest jeszcze trochę czasu do sesji, proszę przygotować propozycję zmiany.

Załączniki:

 

 

1.             Lista obecności członków Komisji

2.             Lista obecności  osób zaproszonych do udziału w Komisji.

3.             Koszty utrzymania placówek oświatowych.

4.             Projekt uchwały w sprawie regulaminy wynagradzania nauczycieli.

5.             Projekt uchwały sprawie dodatku do wynagrodzenia dla nauczycieli języków obcych.

6.             Projekt uchwały w sprawie regulaminu dodatku mieszkaniowego.

7.             Projekt uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2005 Programu Współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi.

8.             Projekt budżetu gminy na 2005 rok.

 

 

 

Protokół sporządziła:

Inspektor ds. obsługi Rady

Bożena Szajerka

 

                                                                                            Przewodniczący Komisji

                                                              

                                                                                                                                              Tadeusz Gajewski

       

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (29 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (29 sierpnia 2005, 13:13:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1442