Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Finansów z dnia 30 listopada 2004 roku

 

P R O T O K Ó Ł  nr 7/2004 

 

 Z PRZEBIEGU POSIEDZENIA

KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW

 

odbytego w dniu 30 listopada 2004 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej tej   do godz.  16-tej.  

    W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Członkowie Komisji nieobecni :

p. Jacek Gawrych.

Posiedzeniu przewodniczył : p. Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji.

Porządek posiedzenia :

 

1.     Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

3.     Opinia do materiałów na XVI sesję Rady Gminy :

a)      projekty uchwał w sprawie stawek podatków na 2005 rok,

b)      propozycje zmian w budżecie gminy na 2004 rok,

c)      propozycja wykupu gruntu od Gminnej Spółdzielni w Drzycimiu.

4.     Opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok.

5.     Sprawy bieżące -  wniosek Komisji w sprawie podwyższenia diet dla radnych i sołtysów.

 Przebieg posiedzenia :

Ad. 1.

         Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji p. Zygmunt Wycinek.

Ad. 2.

         Protokół z przebiegu poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3.

a)        Projekty uchwał w sprawie stawek podatków na 2005 rok ( od nieruchomości i od środków transportowych ) omówił p. Wójt. Wyjaśnił, że propozycje wzrostu stawek sięgają ok. 3 % poczym dodał, że nie będzie wnioskował o podwyższenie pozostałych opłat lokalnych. Podatek od posiadania psów, zdaniem Wójta powinien pozostać na poziomie tegorocznym bo jakakolwiek zwyżka miałaby wpływ negatywny na wpłaty tej należności.

Zaproponowane stawki podatku od nieruchomości, analizowane kolejno przez członków Komisji, zostały zaakceptowane jednogłośnie – zgodnie z przedłożonym projektem.

Propozycje stawek podatku od środków transportowych również zostały zaakceptowane jednogłośnie.

Wymienione wyżej projekty stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

b)        Zaproponowane zmiany w budżecie gminy na 2004 rok przedstawił Wójt : „ Spodziewamy się wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na rozbudowę gimnazjum w Gródku. Środki te, w kwocie 65.134 złote, będą pochodziły z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Stanowią one, zgodnie z zawartą umową, 42 % wartości kosztorysowej robót. Inwestycja jest zakończona. Przewiduję, że te środki spłyną do końca roku i nie trzeba będzie specjalnie zwoływać sesji Rady, aby te kwotę do budżetu wprowadzić. Stąd ta propozycja, która w zasadzie wyprzedza fakt.

        Swego czasu Rada Gminy podjęła uchwałę zwiększającą limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zwiększyły się dochody i proponuję w związku z tym zwiększenie planu dochodów o 11.000,- złotych. Za tę sumę – po stronie wydatków – Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi proponuje przede wszystkim doposażyć Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą w Biechówku. Planuje się zakup telewizora i krzeseł oraz zorganizowanie wigilii dla dzieci uczęszczających do świetlicy.

O kwotę 29.771,- złotych zwiększyć należy plan uzupełnienia subwencji ogólnej. Dochody te, po stronie wydatków trzeba przeznaczyć na pokrycie zwiększonych kosztów wynagrodzeń i pochodnych w oświacie ( zwiększone koszty wynagrodzeń spowodowane są awansem zawodowym nauczycieli i wyższą, niż planowana, liczbą nadgodzin doraźnych ).

         W zakresie dochodów własnych nastąpił również wzrost. Stąd wypływa konieczność podwyższenia planu następujących dochodów :

- z tytułu wpływu zaległych należności za pobór wody  ( 650,-  złotych + odsetki za zwłokę 350,- złotych ),

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wspólnych  2.000,- złotych ),

- z tytułu sprzedaży gruntów komunalnych – 29.000,- złotych,

- z tytułu jednorazowego wynajmu lokali – 8.000,-

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 1.000,- złotych,

- z tytułu wpływów z opłaty skarbowej ( 6.000,- złotych ),

oraz z tytułu opłat za korzystanie z wodociągów i kanalizacji o 3.700,- złotych.  

     Zwiększone dochody własne  ( na łączną kwotę 50.700,- złotych )  miałyby zostać wydane następująco :

- na pokrycie kosztów sprzedaży i zakupu składników mienia komunalnego – 13.000,- złotych,

- na pokrycie kosztów eksploatacji budynków mienia komunalnego -  8.000,- złotych,

- na sfinansowanie wydatków związanych z remontem pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzycimiu i w Sierosławiu – 9.000,- złotych oraz na pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w oświacie – 20.700,- złotych.

        Proponuję również zmniejszenie planu dochodów z następujących tytułów :

- odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych ( brak zapotrzebowania na tego rodzaju usługi ) – 1.200,- złotych i odpłatności za wyżywienie i koszty sporządzania posiłków w przedszkolu w Drzycimiu ( likwidacja kuchni w przedszkolu ) 11.000,- złotych.

        Po stronie wydatków należy zmniejszyć o 8.000,- złotych plan wydatków na zakup żywności w przedszkolu w Drzycimiu oraz o 4.200,- złotych plan wydatków na modernizację ujęcia wodociągowego w Drzycimiu.

        Przeniesienia planu wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej miałyby dotyczyć zwiększenia o 33.900.- złotych planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w oświacie I  zmniejszenia zaplanowanych wydatków na modernizację ujęcia wodociągowego w Drzycimiu ( środki na realizację zadania są wystarczające ).

        Przeniesienia planu wydatków budżetowych między paragrafami miałyby dotyczyć sumy 3.700,- złotych i planowanego remontu pomieszczeń Gminnej Przychodni. W związku ze zmianą kwalifikacji remontu na modernizację i środki te z § 4270  mają  być przeniesione na § 6050 czyli na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

        Proponuję również dokonanie korekty w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowaną kwotę w wysokości 10.000,- złotych na remont pomieszczeń Gminnej Przychodni przenieść  na § 6110 tj. wydatki inwestycyjne funduszy celowych i zwiększenie wydatków na to zadanie o 900,- złotych ponieważ kwota z przetargu wynikła wyższa niż planowano. Koniecznością jest również zwiększenie o 200,- złotych planowanych wydatków na wymianę okien w Urzędzie Gminy w Drzycimiu aby pokryć rzeczywiste koszty. O kwotę 1.100,- złotych  ( 900,- + 200,- )  zmniejszyć należy planowane wydatki na zakup materiałów. Ostania zmiana dotyczyłaby zwiększenia o 8,000,- plan przychodów i wydatków środka specjalnego w Szkole Podstawowej w Drzycimiu z uwagi na zwiększenie liczby dzieci dożywianych w stołówce szkolnej, co jest spowodowane likwidacją kuchni w przedszkolu w Drzycimiu.”

Dyskusja :

Radny p. Michał Gwizdała – 11.000,- złotych do wydania przez Komisję ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, to duża kwota. Czy można te pieniądze wydać na inny cel ? Mam na myśli zakup krzeseł do świetlicy.

Wójt – niestety te dochody mogą być wydane tylko i wyłącznie na zadania objęte Gminnym Planem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jeżeli chodzi o zakup krzeseł do świetlicy, to wiem, że p. Zawadzki jeszcze w tym roku krzesła zakupi.

Radna p. Wanda Wyłuska – co będzie, jeżeli dotacja na gimnazjum nie zejdzie ?

P. Skarbnik - w przypadku, gdyby pieniądze nie spłynęły, będziemy musieli odbyć jeszcze jedną sesję.  

Radny – p. Michał Gwizdała – czy byłyby środki na naprawę drogi Drzycim-Sierosław ?

Przewodniczący Komisji – wiem, że będzie pobocze robione, jak tylko będzie sprzyjająca pogoda. Słyszałem, że Powiatowy Zarząd Dróg planuje nawet wykonanie wodościeków.

         Więcej głosów w dyskusji nie było. Wszystkie zaproponowane zmiany w budżecie zostały jednogłośnie przez Komisję zaakceptowane. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

c)        Wójt: „Jest jeszcze jedna sprawa, która z uwagi na niewielką ilość czasu musi być na tej sesji przez Radę rozpatrzona. Problem dotyczy wykupu działki od Gminnej Spółdzielni w Drzycimiu. GS sprzedaje część restauracji i teren do niej przylegający. W trakcie odnawiania granic okazało się, że obszar, który uważaliśmy za gminny – tj. droga, wcale gminnym nie jest i stanowi własność GS. Z konieczności musimy wykupić ten teren, bo będzie sprzedany w ręce prywatne i nie będzie można korzystać z parkingu bo nie będzie drogi dojazdowej. Sprawa ta powinna być omówiona na posiedzeniu Komisji ds. Rolnictwa, ale sprawa wypłynęła dopiero wczoraj. Przedstawiam temat dzisiaj, bo na wykup potrzebne będą pieniądze, które już w zmianach w budżecie są zabezpieczone. Koszt zakupu 1m2  ma wynieść 15,- złotych.”

            Po omówieniu tematu członkowie Komisji zostali zapoznani z   mapami obrazującymi teren do ewentualnego wykupu poczym propozycję jednogłośnie zaakceptowali. Materiały do tematu stanowią załącznik nr 5 do protokołu.                                                                                                                                             

Ad. 4.

         Przewodniczący Komisji przedstawił opracowany plan pracy Komisji na 2005 rok. Uwag do propozycji nie wniesiono. Przyjęty przez Komisję plan stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 5.

         Pan Przewodniczący zwrócił się do członków Komisji z propozycją, aby podwyższyć diety radnym i sołtysom. Propozycja dotyczyła zryczałtowanej diety miesięcznej tj. 180,- złotych dla radnego; 230,- złotych dla przewodniczących Komisji i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

         Z przedstawioną propozycją nie zgodziła się większość członków Komisji ( 2 głosy za, 2 wstrzymujące, 2 przeciwne ).

         Podjęto zatem próbę rozważenia podwyżki diet w formie obowiązującej – za posiedzenie:

1/ 120,- złotych dla radnego ( 4 za, 1 wstrzym. 1 przeciwny ),

2/ 150,- złotych dla przewodniczących Komisji i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy ( 4 za, 1 wstrzym. 1 przeciwny ),

3/ 80,- złotych dla sołtysa ( 5 za, 1 wstrzym. ).

         Zaproponowane wysokości diet miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2005 roku.

          Zaakceptowaną propozycję przez większość członków Komisji postanowiono przedstawić na najbliższej sesji Rady Gminy do uchwalenia.

 

                                                                          Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                       Zygmunt Wycinek

Załączniki :

1.     Lista  obecności.

2- 5. materiały na  XVI sesję.

6. Plan pracy Komisji na 2005 rok.

 

Protokół sporządziła

Bożena Szajerka – inspektor ds.  obsługi Rady

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (23 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (23 sierpnia 2005, 08:50:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1148