Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 29 listopada 2004 r.

 

PROTOKÓŁ nr  5/2004

 

z przebiegu posiedzenia Komisji

           ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

odbytego w dniu 29 listopada 2004 roku ( posiedzenie trwało od godz.  12-tej  do godz. 1330 ).

 

Członkowie Komisji obecni  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Komisji nieobecni :

p. Jacek Gawrych

Spoza Komisji w  posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :

1.    Wójt Gminy – Józef Gawrych

2.    Inspektor ds. mienia komunalnego i zagospodarowania przestrzennego – Barbara Żurek.

Posiedzeniu przewodniczył : p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji.

Porządek posiedzenia :   

1.     Opinia do materiałów na XVI sesję Rady Gminy.

2.     Opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok.

Przebieg posiedzenia :

Ad. 1.

      Komisja została zapoznana z projektami uchwał w sprawie stawek podatków lokalnych na 2005 rok.

Stawki podatku od nieruchomości na 2005 rok, zaproponowane przez Wójta, Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Stawki podatku od środków transportowych na 2005 rok zostały również zaakceptowane jednogłośnie. Projekt stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Komisja, po zapoznaniu się z treścią Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku zaakceptowała propozycję Wójta Gminy o jej obniżeniu z kwoty 37,67 złotych do kwoty 35,00 złotych. Projekt uchwały, który po uchwaleniu przez Radę będzie podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2005 rok, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Odnośnie ustalenia podstawy do naliczenia podatku leśnego, Komisja zapoznała się z treścią Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 roku. Członkowie Komisji byli zgodni ze stanowiskiem Wójta, aby wzorem lat ubiegłych jej nie obniżać. Zdaniem Komisji podatek leśny na 2005 rok winien być naliczany wg ceny określonej w Komunikacie. Treść  Komunikatu Prezesa GUS stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 2.

         Komisja, po przeanalizowaniu planu pracy realizowanego w roku bieżącym ustaliła kolejny plan pracy, na 2005 rok, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Załączniki :

 

1.    Lista obecności.

        2. – 4. Projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy.

5.  Komunikat Prezesa GUS.

6.  Plan pracy Komisji na 2005 rok.

 

                                                                                                        Przewodniczący Komisji

 

                                                                                  Jacek Kruczyński

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (23 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (23 sierpnia 2005, 08:41:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1310