Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej z dnia 25 listopada 2004 roku

 

P R O T O K Ó Ł  nr  5/2004

 

z przebiegu posiedzenia 

 

KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO  I  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

odbytego w dniu 25 listopada 2004 roku ( posiedzenie trwało od godz. 12-tej  do godz. 14-tej  ).

 

Członkowie Komisji obecni  wg listy obecności stanowiącej załącznik, nr 1 do protokołu.

Radny nieobecny p. Roman Piotrowski.

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczyli :  

1.     Wójt Gminy – Józef Gawrych.

2.     Sabina Majewska – inspektor ds. oświaty, kultury i sportu.

Posiedzeniu przewodniczył : p.  Tadeusz Gajewski – Przewodniczący Komisji.

Porządek posiedzenia :

 

1.                        Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.                        Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

3.                        Opinia Komisji do materiałów na XVI sesje Rady Gminy :

a)                                                      projekt uchwały w sprawie odpłatności za świadczenia prowadzone przez Przedszkole Publiczne w Drzycimiu,

b)                                                      projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Gminy Drzycim w zakresie składników wynagrodzenia ustalanych przez organ prowadzący,

c)                                                       wiosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gródku  sprawie zmiany nazwy szkoły.

4. Opinia do projektów uchwał w sprawie podatków lokalnych na 2005 rok.

5. Sprawy bieżące.

Przebieg posiedzenia :  

Ad. 1.

 

         Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji – p. Tadeusz Gajewski.

 

Ad. 2.

 

         Do protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia uwag nie wniesiono.

 

Ad. 3.

 

a)               Projekt uchwały w sprawie odpłatności za świadczenia prowadzone przez Przedszkole Publiczne w Drzycimiu, przedstawił Wójt.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono i został zaakceptowany jednogłośnie pozytywnie. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

 b) Kolejny projekt uchwały dotyczył regulaminu wynagradzania nauczycieli Gminy Drzycim w zakresie składników wynagrodzenia ustalanych przez organ prowadzący. Przedstawiony został obecnym przez p. Sabinę Majewską – inspektora ds. kultury, oświaty i sportu. Wyjaśniła, że zasadnicza różnica pomiędzy regulaminem obowiązującym, a projektem polega na tym, że będzie on podlegał corocznej opinii związków zawodowych oraz że wykluczony został dodatek za nauczanie języka zachodniego bo w obecnej chwili zabrania tego ustawa.  Po wyjaśnieniu jego treści podkreśliła, że był analizowany i w rezultacie zaakceptowany przez związki zawodowe: NSZZ „Solidarność”  i ZNP.

Zapoznana, z treścią projektu regulaminu Komisja, wydała opinię pozytywną. Stanowi on załącznik nr 3 do protokołu. 

c)    Trzeci temat dotyczył rozpatrzenia wniosku ( zał. nr 4 do protokołu ) pani Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Gródku sprawie zmiany nazwy szkoły.

        Nadanie nowej  nazwy szkole uznano za konieczne, a proponowaną nazwę Komisja zaopiniowała pozytywnie.

 

Ad. 4.

 

         Z treścią projektów uchwał w sprawie podatków na 2005 rok zapoznał obecnych Wójt Gminy.

Przedstawił : propozycje stawek podatku od nieruchomości (załącznik nr 5) i propozycje stawek podatku od środków transportowych ( załącznik nr 6 ).

W zakresie stawek podatku od nieruchomości Komisja w wyniku głosowania ( 4 za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący ) w pozycji „grunty pozostałe” zaproponowała wzrost stawki do kwoty 0,11 złotych za m2. Pozostałe stawki zostały zaakceptowane.

Do propozycji stawek podatku od środków transportowych żadnych uwag Komisja nie wniosła.

 

Ad. 5.

 

    W ramach spraw bieżących rozpatrzono problem funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Sierosławiu. Pan Wójt wyjaśnił, że zgodnie z wnioskiem Komisji z poprzedniego posiedzenia odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Sierosław na temat przyszłości szko0ły w Sierosławiu. Przedstawiono na nim propozycję samorządy polegającą  na wykaszaniu szkoły od dnia 1 września 2005 roku od klasy „IV” i pozostawieniu łączonych oddziałów od zerówki do kl. III z jednoczesnym założeniem uczęszczania do szkoły uczniów   z gminy Lniano tj. z Zalesia i Brzemion. Wójt dodał, że  „Rodzice mogą postanowić o istnieniu tzw. „Małej szkoły” na zasadach powszechnie obowiązujących dla tego rodzaju placówki i z taką propozycją będzie można się  również zgodzić. Nawet mogę iść na pewne ustępstwa i zwolnić placówkę z czynszu. Muszą jednak rodzice zająć jakieś stanowisko.”

         Komisja uznała, przy jednym głosie wstrzymującym, że z propozycją samorządu powinien być zapoznany Kurator Oświaty. Należy zatem, zdaniem Komisji, wystąpić z pismem przedstawiającym stanowisko negocjacyjne w tym względzie.

      

  Załączniki :

1.          Lista obecności.

2.          Projekt uchwały.

3.          Projekt uchwały.

4.          Wniosek Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gródku.

5.          Projekt uchwały.

6.          Projekt uchwały.

 

 

 

Protokół sporządziła:

Inspektor ds. obsługi Rady

Bożena Szajerka

 

                                                                                 Przewodniczący Komisji

                                                              

                                                                                        Tadeusz Gajewski

       

 

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (23 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (23 sierpnia 2005, 08:31:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1510