Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

 

P R O T O K Ó Ł  nr  4/2004

 

z przebiegu posiedzenia 

 

KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I  OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 

odbytego w dniu 28 września 2004 roku ( posiedzenie trwało od godz. 14-tej  do godz. 15-tej  ).

 

Członkowie Komisji obecni  wg listy obecności stanowiącej załącznik, nr 1 do protokołu.

Spoza składu Komisji w posiedzeniu uczestniczył Wójt Gminy – Józef Gawrych.

Posiedzeniu przewodniczył : p. Tadeusz Gajewski – Przewodniczący Komisji.

Porządek posiedzenia :

 

1.     Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia.

3.     Opinia Komisji do projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu polegającego na ograniczeniu jego działalności.

Przebieg posiedzenia:  

 Ad. 1.

         Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum dokonał przewodniczący Komisji – p. Tadeusz Gajewski.

Ad. 2.

         Do protokołu z przebiegu poprzedniego posiedzenia uwag nie wniesiono.

Ad. 3.

       Przewodniczący Komisji stwierdził, że zapoznał się z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu polegającego na ograniczeniu jego działalności  poczym przyznał, że argumenty zawarte w projekcie uchwały nie są przekonujące o słuszności  decyzji Powiatu w tym zakresie. Podkreślił również, że projekt zakłada szereg istotnych zmian  a w zasadzie nie mówi się nic o pacjentach i opiece nad nimi.

         Zdanie Przewodniczącego podzielili członkowie Komisji.   W głosowaniu dotyczącym wyrażenia opinii o projekcie uchwały,  jeden z członków wstrzymał się od wyrażenia tej opinii, natomiast sześciu opowiedziało się za jej negatywnym potraktowaniem.

         Przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.        

Ad. 4.  

         W ramach spraw bieżących Wójt zapoznał obecnych z treścią pisma, które otrzymał o Rady Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu ( kopia pisma – załącznik nr 3 do protokołu ).  Z treści wspomnianego pisma wynika, że Rada sprzeciwia się ograniczeniu ilości godzin na realizację, jak to nazwano,  podstaw programowych takich przedmiotów jak: informatyka, technika oraz język angielski. Zarzuca się brak podziału na grupy na zajęciach z informatyki i techniki. Za wadliwe w organizacji pracy szkoły uznano:

-  ograniczoną ilość godzin na naukę języka angielskiego do jednej tygodniowo,

- ograniczenie godzin pracy pedagoga szkolnego.

- pozbawienie nauczycieli nauczania zintegrowanego prowadzenia zajęć wyrównawczych dla swoich podopiecznych.        

         Wójt w swoim komentarzu do przedstawionych zarzutów wyjaśnił że : „Projekt organizacyjny Szkoły Podstawowej w Drzycimiu został zatwierdzony przez organ nadzoru pedagogicznego – Kuratorium. Nie dopatrzyło się ono żadnych uchybień. Poza ramowym planem nauczania, gmina ze środków własnych, w bieżącym roku szkolnym finansuje dodatkowo 160 godzin tygodniowo następujących zajęć :

- język angielski – 15 godzin,

- rewalidacja indywidualna – 14 godzin,

- nauczanie indywidualne – 16 godzin,

- logopedia – 23 godziny,

- pedagog szkolny – 10 godzin,

- świetlica – 52 godziny,

- biblioteka szkolna – 30 godzin.

Średni koszt całkowity jednej godziny lekcyjnej wynosi do 32 złotych. Jest to duża suma jeżeli chodzi o tę placówkę. W skali gminy jest to koszt o wiele większy, bo tego rodzaju zajęcia finansujemy w gimnazjum w Gródku i w Szkole Podstawowej w Sierosławiu. Przydziału dodatkowych godzin dokonuje dyrektor placówki, zgodnie z kwalifikacjami nauczycieli. Odpowiada on także za przestrzeganie zaleceń dotyczących podziału uczniów danego oddziału ( klasy ) na grupy. Podział ten został wprowadzony w szkole w sposób prawidłowy. Rodzice uznali w swojej petycji za niewłaściwe a nawet niedorzeczne nauczanie języka angielskiego w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Jest to język zachodni dodatkowy, poza niemieckim, w tej placówce. Wprowadzono jego naukę, aby dzieci przede wszystkim osłuchały się z nim. Można zawsze rozważyć rezygnację z niego a środki przeznaczyć na inne dodatkowe zajęcia. Członkowie Komisji są świadomi tego, że od szeregu lat robimy wszystko, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie bazy oświatowej. Czynimy też wszelkie starania aby ją corocznie ją poprawiać i udoskonalać nie tylko pod względem dydaktycznym, ale również pod względem poprawy warunków nauki. Mam tu na myśli szereg przeprowadzonych i aktualnie prowadzonych remontów szkół, które mają zasadniczy wpływ zarówno na wygląd placówek jak i poprawę ich funkcjonalności. Otrzymując takie listy, jak ten, który przedstawiłem często wyobrażam sobie co czują mieszkańcy, którzy nie mają już nic wspólnego z oświatą w naszej gminie. Mieszkańcy ci, często nawet nie mają pojęcia, jak duże środki przeznaczane są corocznie na funkcjonowanie oświaty w gminie. Są jednak wśród nich osoby doskonale zorientowane w budżecie gminy i uważam, że słusznie mają Radzie Gminy za złe, że nie widzi ona innych potrzeb w gminie prócz oświaty. Trzeba przyznać, że oświata rzeczywiście traktowana jest priorytetowo. Pomimo dużych nakładów zabraknie w tym roku środków na płace dla nauczycieli i będziemy musieli dołożyć na kolejnej sesji. Co jednak innego, my na wsi, możemy dać naszym dzieciom, jak właściwe  przygotowanie do szkół ponadgimnazjalnych.”

         Po tej wypowiedzi Wójt przedstawił treść pisma, które zostanie wystosowane do Rady Rodziców w odpowiedzi na jej zarzuty. Projekt pisma, zaakceptowany przez członków Komisji, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Członkowie Komisji zaproponowali aby zorganizować spotkanie dyrektorów szkół z radami rodziców w celu wyjaśnienia co jest możliwe w danej szkole a co nie. Spotkanie takie byłoby wskazane tym bardziej, jeżeli pismo wyjaśniające Wójta okaże się niewystarczające.

Zapytania : 

Radny – p. Waldemar Moczyński – jak wygląda sprawa przejęcia terenu pod boisko w Werach ?

Wójt – w Agencji Nieruchomości Rolnych odbyła się kolejna reorganizacja. W okresie od ostatniej sesji dwukrotnie monitowałem tę sprawę u p. Apczyńskiego. Efektów nie widać. Obecny dzierżawca gruntów w Werach też jest tą sprawą osobiście zainteresowany, bo chciałby pozbyć się terenu pod boiskiem. Wygląda na to, że Agencja hurtem przekazała nowemu dzierżawcy cały teren

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – czy jest obowiązkiem naszej gminy jest przyjmowanie uczniów spoza terenu do Szkoły Podstawowej w Sierosławiu ?

Wójt – nie jest to obowiązek gminy. Przyjmowanie uczniów spoza obwodu należy do decyzji dyrektora danej szkoły.

Radny p. Tadeusz Kaszubowski – dyrektor zawsze przychyli się do wniosku rodzica. W takiej sytuacji my nigdy tej szkoły nie zamkniemy.

Przewodniczący Komisji – do rodzica należy wybór szkoły dla dziecka. Rodzice wolą szkołę w Sierosławiu a nie w Lnianie. Obawiam się, że możemy naruszyć prawa zawarte w konstytucji.

Wójt – Gmina Lniano chciałaby te dzieci mieć u siebie. Pani Wójt sąsiedniej gminy dysponuje odpowiednią bazą lokalową i dzieci z jej terenu mogą z powodzeniem uczęszczać do szkół w gminie Lniano. Złożyła mi wizytę pani sołtys wsi Sierosław i zapytała, czy mieszkańcy mogą już wydelegować osoby do rozmów dotyczących istnienia czy też likwidacji szkoły w Sierosławiu,  które planowano już wiosną br.

 

         W tej kwestii, w wyniku głosowania ( 5 za, 1 przeciwny, 1 wstrzymujący ) Komisja wystąpiła z wnioskiem do Wójta o wszczęcie postępowania w sprawie zamknięcia Szkoły Podstawowej w Sierosławiu.

 

Załączniki :

 

  1. Lista obecności.
  2. Projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu polegającego na ograniczeniu jego działalności.
  3. Kopia pisma Rady Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
  4. Projekt pisma -  odpowiedź na pismo Rady Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

 

 

Protokół sporządziła:

Inspektor ds. obsługi Rady

Bożena Szajerka

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                             

                                                                                            Tadeusz Gajewski

       

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (23 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (23 sierpnia 2005, 08:22:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1546