Protokół z przebiegu posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska z dnia 22 września 2004 roku

PROTOKÓŁ nr  4/2004

 

z przebiegu posiedzenia Komisji

ds.  ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

odbytego w dniu 22 września 2004 roku ( posiedzenie trwało od godz.  12-tej  do godz.  1630 ).

 

Członkowie Komisji obecni  wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Członkowie Komisji nieobecni :

p. Jacek Gawrych

Spoza Komisji w  posiedzeniu udział wzięły następujące osoby :

1.    Wójt Gminy – Józef Gawrych

2.    Inspektor ds. mienia komunalnego i zagospodarowania przestrzennego – Barbara Żurek

3.    Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska – Józef Szeligowski

4.    Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu Spółka z o.o. – Stanisław Fiedurek

5.    Doradca Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie – Barbara Szomszor.

Posiedzeniu przewodniczył : p. Jacek Kruczyński – Przewodniczący Komisji.

Porządek posiedzenia:   

1.     Zapoznanie członków Komisji z harmonogramem szkoleń  dla rolników, przewidzianych w IV kwartale 2004 roku.

2.     Opinia do materiałów na XV sesję Rady Gminy.

Przebieg posiedzenia :

Ad. 1.

         Z harmonogramem szkoleń dla rolników, zaplanowanych na IV kwartał 2004 roku zapoznała obecnych p. Barbara Szomszor – doradca Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.  Przedstawiony harmonogram stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2.

         Spośród materiałów na XV sesję Rady Gminy Komisja przeanalizowała następujące projekty uchwał i wnioski :

a)      projekt uchwały przyjęcia Programu ochrony środowiska dla gminy Drzycim,

b)      projekt uchwały w sprawie udostępnienia do sprzedaży nieruchomości komunalnych,

c)       projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości rolnej stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych,

d)      projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/79/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania  zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drzycim,

e)      wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w sprawie zmiany stawek opłat za składowanie odpadów na gminnym wysypisku śmieci,

f)        wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ad. 2 a)

         Pan Józef Szeligowski – podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska wyjaśnił, że : Do opracowania Programu ochrony środowiska dla gminy zobowiązała nas ustawa o ochronie środowiska. Został on opracowany w oparciu o Strategię Rozwoju Gminy a także jest integralną częścią Programu ochrony środowiska dla Powiatu Świeckiego. Omówił zawartość opracowania tzn. główne cele i zadania.

         Uwag do Programu nie wniesiono. Jedno pytanie zadane przez radną Wandę Wyłupską dotyczyło naświetlenia aktualnego stanu środowiska w gminie i czy jest on przedstawiony w Programie.       

Ad. 2 b)

           Projekt uchwały dotyczący udostępnienia do sprzedaży działek komunalnych, położonych w Biechówku, w Gackach i w Gródku,  omówiony został przez p. Barbarę Żurek – inspektora ds. mienia komunalnego.

Dwie działki w Biechówku ( nr 21/13 i 21/14 ) zostały oszacowane przez rzeczoznawcę i zostaną udostępnione do sprzedaży  w drodze przetargu. Są to działki  przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Działka w Gackach zostanie przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz p. Lahutty. W wyniku tej sprzedaży gmina pozbędzie się zbędnej działki stanowiącej odcinek drogi. Trzecia działka, położona w Gródku, zostanie udostępniona do sprzedaży w drodze przetargu, zgodnie z jej przeznaczeniem w planie pod działalność handlową.

         Przedstawiony projekt, stanowiący załącznik nr 4 do protokołu, został zaopiniowany jednogłośnie  pozytywnie.

Ad. 2 c)

         Projekt uchwały ( załącznik nr 5 do protokołu ) omówiła p. Barbara Żurek – inspektor ds. mienia komunalnego. Zawiera on klauzulę o chęci nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy nieruchomości rolnej z Agencji Nieruchomości Rolnych. Przedmiotowa nieruchomość stanowi aktualnie teren użytkowany przez młodzież w miejscowości Jastrzębie, jako boisko.

         Wójt, uzupełniając wypowiedź p. Żurek, uzasadnił, że w Jastrzębiu nie ma boiska a teren, którym jesteśmy zainteresowani jest odpowiedni zarówno pod względem powierzchni, jak i położenia na cele sportowe.

         Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.

Ad. 2 d)

         Pani Barbara Żurek wyjaśniła, że w kwietniu br. Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu  do opracowania zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drzycim. Dzięki tej uchwale  chcieliśmy wprowadzić do studium stadion w Drzycimiu. Okazało się jednak, że chcąc wystąpić o jakąkolwiek zmianę, należy ją szczegółowo określić. W uchwale z kwietnia zapis dotyczył ogólnikowo wprowadzenia zmian związanych z infrastrukturą i to było za mało. Stąd też nowy projekt              ( załącznik nr 6 do protokołu ) określający szczegóły planowanej zmiany.

         Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Ad. 2 e)

           Kopię wniosku w sprawie podwyższenia opłat na gminnym wysypisku odpadów komunalnych członkowie Komisji otrzymali łącznie z zaproszeniami na posiedzenie. Treść wniosku omówił zaproszony do udziału w posiedzeniu Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu Spółka   z o.o. – p. Stanisław Fiedurek.

Dyskusja :

Radny p. Hygeniusz Wójcik – czy te proponowane opłaty będą dotyczyć księży ? Chodzi  mi o śmieci z cmentarzy.

Prezes PGK – opłaty, o które wnioskujemy będą dotyczyły wszystkich bez wyjątku. Zdaję sobie sprawę z tego, że jakakolwiek podwyżka opłat za składowanie śmieci zawsze będzie miała negatywny skutek. Spodziewać się należy zapełnienia śmieciami rowów i miejsc, które zaliczane były do dzikich wysypisk.

Radny – p. Edmund Szymczak – o ile proponowany wzrost opłat obniży dopłaty gminy do utrzymania wysypiska ?

Prezes PGK – nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Wiem jednak jedno, że poprzez wzrost opłat obniżą nam się ko0szty związane z odprowadzaniem opłat do Urzędu  Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Wójt – ze wzrostu tych opłat Spółka nie skorzysta. Nie będzie to miało też wpływu na zmniejszenie kosztów utrzymania wysypiska przez gminę.

Prezes PGK – opłaty na rzecz ochrony środowiska chcemy przenieść na dostawców śmieci. Aktualnie jest tak, że za przyczepę ciągnikową, wypełnioną odpadami, kasujemy 20 złotych. Od tej przyczepy musimy odprowadzić 70 złotych opłaty do Urzędu Marszałkowskiego. Skąd brać środki na tę różnicę ?  O zysku dla Spółki  w tej sytuacji mówić też nie można. W chwili obecnej, ktokolwiek przywozi śmieci na wysypisko to nie pokrywa w opłacie za ich zrzut opłaty na rzecz ochrony środowiska. Nasza propozycja, zawarta we wniosku, taką możliwość przewiduje.

Radna p. Teresa Piotrowska – dlaczego przy opróżnianiu pojemników na segregowane odpady zaangażowane są aż dwa ciągniki ?

Prezes PGK – niestety dwa ciągniki są niezbędne. Trudno mi to wytłumaczyć dlaczego. Trzeba być na miejscu i popatrzeć w jaki sposób odbywa się opróżnianie pojemników. Spółka nie posiada pojazdu samowyładowczego i w zasadzie jego brak jest głównym powodem używania w tym celu dwóch ciągników.

         W efekcie dyskusji Komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek PGK, stanowiący załącznik nr 7 do protokołu, o zmianę opłat za korzystanie z gminnego wysypiska śmieci ( 5 głosów za, 1 wstrzymujący ). Członkowie Komisji podkreślili jednak, że w przypadku, jeżeli nowe opłaty zostaną uchwalone przez Radę Gminy, PGK powinno w jakiejś formie podać do publicznej wiadomości następujące informacje:

- przyczyny wprowadzenia wyższych opłat,

- wysokość nowych opłat,

- godziny otwarcia wysypiska.

Ad. 2 f)

         Kolejny wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe doprowadzanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( załącznik nr 8 do protokołu ) omówił również Prezes Przedsiębiorstwa.

Dyskusja :

Radna p. Wanda Wyłupska – w kalkulacji dot. odprowadzania ścieków nie uwzględniono kosztów zatrudnienia.

Prezes PGK – jeżeli mam wyszczególnić takie koszty to zatrudnię pracownika na oczyszczalni.

Radny p. Edmund Szymczak – z pewnością nikt z nas nie ma na myśli całego etatu, ale oczyszczalnia sama, bez jakiegokolwiek nadzoru nie funkcjonuje. Może to być 0,1 czy nawet 0,2 etatu.

Prezes PGK – na oczyszczalni odrębnie nikogo nie zatrudniam. Jeżeli chodzi o nadzór to jest on sprawowany na bieżąco. Poza pracownikami sam często doglądam pracę oczyszczalni nawet w dni wolne, takie jak święta, niedziele i soboty.

Radny  p. Edmund Szymczak – w takiej sytuacji sam pan przyznaje, że oczyszczalnia  funkcjonuje z  nadzorem.

Załączniki :

 

  1. Lista obecności.
  2. Harmonogram szkoleń dla rolników zaplanowanych na IV kwartał 2004 roku.

3 - 6  Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy.

7 - 8 Kopie wniosków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu  w sprawie zmiany stawek opłat na gminnym wysypisku odpadów komunalnych i w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.                                               

                                                                                                          Przewodniczący Komisji

                                                                                                                      Jacek Kruczyńsk

metryczka


Wytworzył: Bożena Szajerka (23 sierpnia 2005)
Opublikował: Bożena Szajerka (23 sierpnia 2005, 08:09:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1538